Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Försäkringskassans styrning och uppföljning

Här kan du läsa om Försäkringskassans uppdrag och hur myndighetens arbete följs upp.

Försäkringskassan arbetar på uppdrag av riksdag och regering

Varje myndighet har en instruktion som beskriver myndighetens grundläggande uppgifter. Där står också vilka bestämmelser i verksförordningen som är tillämpliga. Därutöver finns också regler om organisationen och om styrelsens ansvar och uppgifter.

Läs mer: Instruktion för Försäkringskassan (regeringen.se) (öppnas i nytt fönster)

Regeringsuppdrag

Regleringsbrev är benämningen på de regeringsbeslut som utfärdas årligen för att styra varje myndighets verksamhet.

Regleringsbrevet gäller för ett visst budgetår, till skillnad från regeringens instruktion för myndigheten som gäller tills den ändras. Regleringsbrevet anger vid behov mer kortsiktiga prioriteringar för myndighetens verksamhet.

På Ekonomistyrningsverket hittar du regleringsbrev, och även regleringsbrev från tidigare år.

Regleringsbrev avseende Försäkringskassan

 

Regeringen ger Försäkringskassan uppdrag både löpande under året och i sitt årliga regleringsbrev till myndigheten. Här kan du ladda ner det senaste årets rapporter till regeringen.

2019-10-28 - Försäkringsmedicinska utredningar (FMU) IT-stöd - Problem- och behovsanalyspdf öppnas i nytt fönster

2019-09-30 - Konsekvensanalys av Högsta förvaltningsdomstolens dom i mål nr 6869-17 om föräldrapenning som familjeförmån

2019-09-23 - Delredovisning avseende Uppdrag att erbjuda samordnad och säker statlig IT-drift dnr Fi2017/03257/DF

2019-08-27 - Tillsammans mot brott – ett nationellt brottsförebyggande program, Regeringens skrivelse 2016/17:126. Redovisning av Försäkringskassans insatser.

2019-06-26 - Ett säkert och effektivt informationsutbyte inom den offentliga sektorn

2019-06-24 - Svar på ISF:s rapport 2019:7 Från underhållsstöd till underhållsbidrag

2019-06-20 - Resultatindikatorer för assistansersättningen 2019

2019-06-19 - Bättre dialog mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården

2019-06-18 - Uppföljning av sjukfrånvarons utveckling 2019

2019-06-11 - Barnhushållens ekonomi – resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken 2019pdf öppnas i nytt fönster

2019-06-10 - Delrapport av Försäkringskassans utvecklingsarbete inom elektroniskt informationsutbyte med hälso- och sjukvårdenpdf öppnas i nytt fönster

2019-05-20 - Insatser finansierade genom samordningsförbund

2019-05-17 - Återrapportering av uppdrag i regleringsbrev: villkor 3 2018 inom överenskommelsen En effektiv och kvalitetssäker sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2017-2018

2019-05-17 – Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

2019-05-13 - Utökad samverkan för bättre upptäckt av våld i nära relationer

2019-04-03- Försäkringskassans redogörelse för de personella konsekvenserna av beslutet att överföra uppgiften att tillhandahålla lokal statlig service vid servicekontor till Statens servicecenter (S2018/01820/SF)

2019-03-27 –Försäkringskassans svar på regeringsuppdrag att analysera de konsekvenser av ett brittiskt utträde ur EU som berör Försäkringskassans verksamhetpdf öppnas i nytt fönster

2019-02-25 - Försäkringskassans viktigaste verksamhets- och it-utvecklingsinsatser 2018 och framtida utmaningar

2019-02-25 - Allmänna ombudets årliga rapport 2018

2019-02-11 - Rapport – Redovisning av målgrupper och resultat av de insatser som finansieras av samordningsförbund 2018

2019-02-18 - Rapport – Uppdrag att stärka sjukförsäkringshandläggningen för att åstadkomma en välfungerande sjukskrivningsprocess

2019-02-11 - Redovisning av miljöledningsarbetet 2018 Försäkringskassan

2019-02-11 - Samlad redovisning avseende villkor 1 och 2 inom överenskommelsen En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2017 – 2018

2019-02-11 – Främja ökad anslutning till Mina meddelanden

2019-02-11 - Svar på regeringsuppdrag i regleringsbrev 2018 rörande det nationella programmet för Europeiska socialfonden (ESF) 2014-2020

2019-02-11 - Slutrapport regeringsuppdraget Mötesplatser och information

2019-01-28 - Uppföljning av reformer för mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen

2019-01-25 - Förbättrade möjligheter att arbeta för personer i cancerbehandling

2019-01-07 - Uppföljning av administrativa konsekvenser av det reformerade bilstödet

 

2018-12-13 - Rapport – Slutrapport av Försäkringskassans utvecklingsarbete inom elektroniskt informationsutbyte med hälso- och sjukvården (villkor 4)pdf öppnas i nytt fönster

2018-11-12 - Rapport – Minska risken för rättsförluster i arbetsskadeförsäkringen

2018-10-29 - Delredovisning avseende Uppdrag att erbjuda samordnad och säker statlig IT-drift dnr Fi2017/03257/DF

2018-10-18 - Återrapportering av uppdrag i regleringsbrev Villkor 3 inom överenskommelsen En effektiv och kvalitetssäker sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2017-2018

2018-10-15 – Uppdrag att förbereda inordnande av vissa uppgifter från Arbetsförmedlingen

2018-09-24 - Rapport – Uppföljning av det reformerade bilstödets konsekvenser för enskilda

2018-09-10 - Rapport – Kvaliteten i bedömningen av försäkringsmedicinska utredningar

2018-08-20 – Rapport - Utökad information om tandvårdsstöden

2018-06-25 - Rapport – Återrapportering Ersättning för höga sjuklönekostnader till arbetsgivare

2018-06-15 - Delrapport av Försäkringskassans utvecklingsarbete inom elektroniskt informationsutbyte med hälso- och sjukvården

2018-06-13 - Delredovisning av regeringsuppdraget Bättre dialog mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården - Försäkringskassan och Socialstyrelsen

2018-06-13 – Barnhushållens ekonomi – resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken 2018

2018-06-08 - Uppföljning av sjukfrånvarons utveckling 2018

2018-05-18 - Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2018-05-31 - Åtgärder mot finansiering av terrorism

2018-05-30 - Villkor 3 inom överenskommelsen En effektiv och kvalitetssäker sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2017-2018

2018-05-14 – Åtgärder för att förstärka stödet till långtidssjukskrivna, unga med funktionsnedsättning och unga med aktivitetsersättning i samverkan genom samordningsförbund

2018-04-27 - Individens förståelse för Försäkringskassans beslut

2018-04-09 - Förstärkt arbete med att stödja individen i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen

2018-04-03 – Uppdrag att utreda förutsättningar för och konsekvenser av förslag om förbättrade möjligheter att inhämta uppgifter till beslutsunderlag

2018-03-26 – Försäkringskassans svar på regeringsuppdraget om effektivare tolkanvändning och utvecklad flerspråkig service 2018-03-19 – Försäkringskassans uppdrag att sprida erfarenheter och kunskap om mänskliga rättigheter

2018-02-27 - Utvecklade utredningar inför beslut om aktivitetsersättning och förstärkta insatser för unga med aktivitetsersättning

2018-02-28 – Allmänna ombudet för socialförsäkringen – Årlig rapport 2017

2018-02-27 - Uppföljning av samordningsförbundens insatser

2018-02-23 – Statistik inom det internationella området

2018-02-21 - Försäkringskassans svar på regeringsuppdrag att stärka sjukförsäkringshandläggningen för att åstadkomma en välfungerande sjukskrivningsprocess

2018-02-19 – Försäkringskassans svar på regeringsuppdrag om uppföljning av tidigare regeringsuppdrag om tillämplig lagstiftningpdf öppnas i nytt fönster 2018-02-16 Delrapport – Uppdrag om förenklade och mer effektiva processer för nyanlända

2018-02-12 - Rapport - Redovisning av arbetet med handlingsplanen för jämställdhetsintegrering 2015-2017

2018-02-12 – Samlad redovisning avseende villkor 1 och 2 2017

2018-02-12 – Ökad anslutning Mina Meddelanden 2018-02-12 – Årlig redovisning av Försäkringskassans miljöledningsarbete

2018-01-29 - Svar på regeringsuppdrag - Försäkringskassans delrapportering av regeringsuppdrag att analysera de konsekvenser av ett brittiskt utträde ur EU som berör Försäkringskassans verksamhet

2018-01-29 - Svar på regeringsuppdrag - Försäkringskassans analys och bedömning av informationssäkerheten i den egna verksamheten

Försäkringskassan ska inom sex veckor från det att Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) lämnat en rapport som särskilt berör Försäkringskassan till regeringen (Socialdepartementet) kommentera ISF:s slutsatser och rapportera vilka åtgärder Försäkringskassan eventuellt avser att vidta med anledningen av den lämnade rapporten.

2020

2020-12-18 - Svar på ISF-rapport 2020:6 Förebyggande sjukpenning, en granskning av sjukpenning i förebyggande syfte

2020-01-14 – Svar på ISF-rapport 2019:10 – En jämställdhetsanalys av handläggningen av arbetsskadeförsäkringen

2019

2019-08-26 - Svar på ISF-rapport 2019:9 - Hel sjukersättning från 19 års ålder. En granskning av Försäkringskassans tillämpning efter regeländringen den 1 februari 2017

2019-08-20 - Svar på ISF:s rapport 2019:8 - Försäkringskassan som part i förvaltningsdomstol, En analys av hur väl myndighetens processföring fungerar

2019-06-24 - Svar på ISF:s rapport 2019:7 Från underhållsstöd till underhållsbidrag

2019-05-02 – Svar på ISF rapport 2019:5 Förenklat läkarintyg och inflödet till sjukförsäkringen, En analys av effekterna på vårdenhetsnivå och regionnivå

2019-04-15 - Svar på ISF-rapport - Gör samordningsförbund någon skillnad? En analys av samordningsförbund under perioden 2005-2010 (2019:4)

2019-04-01 - ISF:s granskningsrapport 2019:3 Vård utomlands - En granskning av Försäkringskassans hantering av vårdförmåner inom EU/EES och Schweiz

2019-03-18 – Svar på ISF-rapport – Samordningsförbundens organisering och verksamhet (2019:01)

2018

2018-11-28 - Svar på ISF-rapport - Förändrad styrning av och i Försäkringskassan, En analys av hur regeringens mål om ett sjukpenningtal på 9,0 dagar påverkar handläggningen av sjukpenning (2018:16)

2018-06-28 - Svar på ISF-rapport - Rapport (2018:12) Ökning av antalet personer som får beslut om indragen sjukpenning

2018-06-25 - Svar på ISF-rapport - Rapport (2018:11) Steglös avräkning – En analys av arbetsutbudet för personer med sjukersättning som har använt steglös avräkning

2018-06-04 - Svar på ISF-rapport - Rapport (2018:8) Social problematik och sjukskrivning – handläggning

2018-05-08 Svar på ISF-rapport Inspektionen för socialförsäkringens rapport (2018:5)

2018-05-07 Svar på ISF-rapport Risker för felaktiga utbetalningar vid gränsöverskridande situationer (2018:6)pdf öppnas i nytt fönster

2018-05-07 Åtgärdsplan avseende ISF-rapport Risker för felaktiga utbetalningar vid gränsöverskridande situationer (2018:6)

2018-03-12 Svar på ISF-rapport 2018:2 Försäkringskassans administration av familjeförmåner inom EU

2018-03-12 Svar på ISF-rapport 2018:1 Svårt att kombinera kvalitetsutveckling och resultatuppföljning

2018-01-31 Svar på ISF-rapport: Arbetsresor i stället för sjukpenning

2018-01-22 – FK Svar på ISF-rapport 2017:16 Assistansmarknaden – lönsamhet och konkurrensförhållanden

2017

2017-11-03 - Svar på ISF rapport 2017:10 Effektiviteten i Försäkringskassans ärendehandläggning

2017-09-06- Försäkringskassans svar på ISF-rapport - Bedömningar vid 90 och 180 dagar i rehabiliteringskedjan (2017:9)

2017-06-09 - Inspektionen för socialförsäkringens rapport 2017:6 Försäkringskassans produktivitet och effektivitet 2016

2017-06-21 – Svar på ISF rapport 2017:7 – Informationskvalitet i socialförsäkringsregistren

2017-05-15 – Svar på ISF rapport (2017:5) Aktivitetsersättning till trettio års ålder-vad händer sedan?

2017-05-05 Svar på ISF-rapport 2017:4 Att främja ett professionellt handläggarskap

2017-04-07 Svar på ISF rapport 2017:3 Granskning av informationsgivning om socialförsäkringsfrågor i internationella situationer beslutas

2017-01-31 Försäkringskassans yttrande över Inspektionen för socialförsäkringens rapport 2016 "Rapport 2016 Sjukvårdande insatser och assistans?"

2017-01-27 – Försäkringskassans yttrande över Inspektionen för socialförsäkringens rapport 2016:15 "Delat barnbidrag - Ett steg på vägen mot ökad jämställdhet?"

2017-01-16 – Förenklat läkarintyg – Svar på ISF 2016:14pdf öppnas i nytt fönster

 

 

Försäkringskassans remissvar

Varje år svarar Försäkringskassan på betänkanden och förslag från regeringen. I svaren ger Försäkringskassan sin syn på vilka konsekvenser som förslagen kan få om de genomförs. Det är en viktig del i den svenska demokratin.

Här hittar du remissyttranden från Försäkringskassan.

 

 

 

 

 

 

Handläggning av enskilda ärenden

Handläggningen av enskilda ärenden sker inom avdelningarna: Avdelningen för funktionsnedsättning och varaktigt nedsatt arbetsförmåga, Avdelningen för barn och familj, Avdelningen för nationell tandvård, internationell vård och arbetsmarknadsstöd samt Avdelningen för sjukförsäkring. Även inom Kundcenter (telefonkundtjänst) sker handläggning av enskilda ärenden.

För det personliga kundmötet finns ett hundratal myndighetsgemensamma servicekontor och ett mindre antal lokala kontor. Servicekontoren drivs i samverkan med Skatteverket och medarbetarna utför tjänster relaterade till såväl Försäkringskassans som Skatteverkets och Pensionsmyndighetens verksamhet.

Försäkringskassans budget

Försäkringskassans verksamhet och administration finansieras genom skatter och avgifter. Riksdagen beslutar om vilket budget som myndigheten ska få.

Försäkringskassan lämnar varje år ett budgetunderlag till regeringen. Budgetunderlaget beskriver förslag till Försäkringskassans finansiering de kommande tre åren.

Budgetunderlag  

Utgiftsprognos

Försäkringskassan redovisar varje kvartal hur mycket pengar (anslag) som gått åt för de olika förmånerna. Försäkringskassan gör också prognoser. I budgetuppföljningarna kan du se hur kostnaden har utvecklat sig under året och eventuella förändringar av prognoserna.

Budgetuppföljningar

Försäkringskassans årsredovisning

Försäkringskassan lämnar varje år in en årsredovisning till regeringen.

Årsredovisning 2019

Fel i Försäkringskassans årsredovisning 2018

I Försäkringskassans årsredovisning 2018 förekommer ett fel gällande antalet personer som lämnat aktivitetsersättningen (s. 109). Det korrekta antalet som lämnat aktivitetsersättningen var 6 848 personer år 2016, 8 606 personer år 2017 och 7 376 personer år 2018. Detta innebär att även uppgifterna i tabell 98 och efterföljande stycke är felaktiga. Av de personer som lämnat aktivitetsersättningen var det 827 personer som började arbeta år 2016, 964 personer år 2017 och 1 026 personer år 2018. Antalet som började studera var 533 personer år 2016, 628 personer år 2017 och 553 personer år 2018. Av dem som lämnade aktivitetsersättningen 2018 var 13 procent arbetssökande.

Årsredovisning 2018

Försäkringskassans årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016pdf öppnas i nytt fönster

Årsredovisning 2015pdf öppnas i nytt fönster

Årsredovisning 2014pdf öppnas i nytt fönster

Årsredovisning 2013pdf öppnas i nytt fönster