Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.
Ledning, styrning och uppföljning Actions
Loading...

Ledning, styrning och uppföljning

Text Ledning, styrning och uppföljning regleringsbrev Actions
Loading...

Här kan du läsa om hur Försäkringskassan styrs och hur myndighetens arbete följs upp.

Försäkringskassans styrning

Försäkringskassans verksamhet styrs genom Myndighetsförordningen, Instruktion för Försäkringskassan och regeringens årliga regleringsbrev. Ibland kan styrning också ske genom särskilda regeringsuppdrag.

Regeringen beslutar om regleringsbreven under senare hälften av december. Därefter kan varje myndighet besluta om sin interna verksamhetsplan och budget.
Vi tar varje år fram en årsredovisning. Vi redovisar också vår verksamhet genom statistik och särskilda analyser.

Läs mer: Så styrs statliga myndigheter (regeringen.se)öppnas i nytt fönster

Försäkringskassan är en styrelsemyndighet

Försäkringskassan leds av en styrelse med fullt ansvar, utsedd av regeringen. Generaldirektören Ann-Marie Begler ingår i styrelsen och leder den löpande verksamheten i Försäkringskassan i enlighet med styrelsens direktiv och riktlinjer.

  • Birgitta Böhlin, ordförande
  • Anita Johansson, f.d. försäkringsdirektör AFA Försäkring
  • Jörgen Olofsson, IT-chef Svenska Spel
  • Kristina Mårtensson, samhällspolitisk chef Kommunal
  • Måns Rosén, professor vid Karolinska institutet
  • Clas Olsson, Generaldirektör Ekonomistyrningsverket
  • Göran Stiernstedt, läkare, senior konsult

Försäkringskassan har även en internrevision och det Allmänna ombudet.

Generaldirektör

Ann-Marie Begler

Avdelningen för Ledningsstöd

Chef: Sture Hjalmarsson (ställföreträdande generaldirektör)

Avdelningen för Analys och Prognos

Chef: Gabriella Bremberg

Avdelningen för Barn och familj

Chef: Alexandra Wallin

Avdelningen för Funktionsnedsättning

Chef: Marie Axelsson

Avdelningen för Gemensamma försäkringsfrågor

Chef: Per Eleblad

IT-avdelningen

Chef: Stefan Olowsson

Kommunikationsavdelning

Chef: Helena Östman

Avdelningen för Nyanlända eller arbetssökande

Chef: Ulrika Havossar

Rättsavdelning

Chef: Eva Nordqvist

Avdelningen för Sjukförsäkring

Chef: Lars-Åke Brattlund

Avdelningen för Verksamhetsstöd

Chef: Lena Sandh

Internrevisionen

Chef: Lina Gidlöf

 

Allmänna ombudet

Allmänna ombudet har möjlighet att överklaga Försäkringskassans beslut i förvaltningsdomstolarna. Det allmänna ombudet har en självständig ställning och utses av regeringen.

I första hand överklagar det allmänna ombudet för att försöka få fram vägledande domstolsavgöranden. Allmänna ombudet kan också klaga på beslut som ombudet bedömer som helt felaktiga.
Det allmänna ombudet överklagar inte på uppdrag av enskilda. Allmänna ombudet kan klaga såväl till fördel som till nackdel för den enskilde. I de mål där allmänna ombudet överklagat Försäkringskassans beslut är ombudet part, ända upp i högsta instans.

Nuvarande allmänna ombud är Emma Rönström. Du kan nå det allmänna ombudet på telefon 010-116 94 94.

Försäkringskassan arbetar på uppdrag av riksdag och regering

Varje myndighet har en instruktion som beskriver myndighetens grundläggande uppgifter. Där står också vilka bestämmelser i verksförordningen som är tillämpliga. Därutöver finns också regler om organisationen och om styrelsens ansvar och uppgifter.

Läs mer: Instruktion för Försäkringskassan (regeringen.se) (öppnas i nytt fönster)

Regeringsuppdrag

Regleringsbrev är benämningen på de regeringsbeslut som utfärdas årligen för att styra varje myndighets verksamhet.

Regleringsbrevet gäller för ett visst budgetår, till skillnad från regeringens instruktion för myndigheten som gäller tills den ändras. Regleringsbrevet anger vid behov mer kortsiktiga prioriteringar för myndighetens verksamhet.

text-regeringsuppdrag Actions
Loading...

Om du vill läsa regleringsbrev från tidigare år kan du kontakta Försäkringskassans kommunikationsavdelning.

Regeringen ger Försäkringskassan uppdrag både löpande under året och i sitt årliga regleringsbrev till myndigheten. Här kan du ladda ner det senaste årets rapporter till regeringen.

Här publicerar vi löpande Försäkringskassans svar på regeringsuppdrag allt eftersom de expedieras.
För att läsa mer om de olika uppdragen, se regleringsbrevet för budgetåret 2016.

Återrapportering enligt regleringsbreven 2016

Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Socialförsäkringsrapport 2016:5 Assistansersättningens utveckling. Förändringsprocesser 2005–2015

2017-02-01- Assistansersättningens utveckling

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionshinder

Socialförsäkringsrapport 2016:07 - Sjukfrånvarons utveckling 2016

2017-02-24 – Uppföljning av samordningsförbundens insatser

2017-02-03 - FK återrapportering resultat av granskning landstingens planer 2016

2017-02-03 - Bilaga-FK återrapportering resultat av granskning landstingens planer 2016

2017-01-31 – Svar på regeringsuppdrag om sjukskrivningsmönster

Tabellbilaga – Kommun - Svar på regeringsuppdrag om sjukskrivningsmönster

2017-02-01- Assistansersättningens utveckling

2016-09-30 Förslag på utfallsmått för att mäta återgång i arbete efter sjukskrivningpdf öppnas i nytt fönster

Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Övriga uppdrag

2017-02-24 - Svar på regeringsuppdrag i regleringsbrev 2016 rörande det nationella programmet för Europeiska socialfonden (ESF) 2014-2020

2017-03-10 – Kostnader för hälso- och sjukvård

2017-02-28 - Årlig rapport 2016

 

Övriga uppdrag

2017-06-12 – Delrapportering avseende Försäkringskassans utvecklingsarbete inom elektroniskt informationsutbyte med hälso- och sjukvården

2017-03-31 - Effektutvärdering av insatser för unga med aktivitetsersättning

2017-02-24 - Svar på regeringsuppdrag i regleringsbrev 2016 rörande det nationella programmet för Europeiska socialfonden (ESF) 2014-2020

2017-02-24 - Svar på regeringsuppdrag i regleringsbrev 2016 rörande det nationella programmet för Europeiska socialfonden (ESF) 2014-2020

Nationella minoriteter

Uppföljning av överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting

KUR-projektet S2013/7759/FS (delvis)

 

Om du vill läsa regeringsuppdrag som expedierats 2014 eller tidigare kan du kontakta Försäkringskassans kommunikationsavdelning.

Försäkringskassan ska inom sex veckor från det att Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) lämnat en rapport som särskilt berör Försäkringskassan till regeringen (Socialdepartementet) kommentera ISF:s slutsatser och rapportera vilka åtgärder Försäkringskassan eventuellt avser att vidta med anledningen av den lämnade rapporten.

2017

2017-06-21 - Informationskvalitet i socialförsäkringsregistren        

2017-06-09 - Inspektionen för socialförsäkringens rapport 2017:6 Försäkringskassans produktivitet och effektivitet 2016

2017-06-21 Svar på ISF rapport 2017:7 - Informationskvalitet i socialförsäkringsregistren

2017-05-15 svar på ISF rapport (2017:5) Aktivitetsersättning till trettio års ålder-vad händer sedan?

2017-05-05 Svar på ISF-rapport 2017:4 Att främja ett professionellt handläggarskap

2017-04-07 Svar på ISF rapport 2017:3 Granskning av informationsgivning om socialförsäkringsfrågor i internationella situationer beslutas

2017-01-31 Försäkringskassans yttrande över Inspektionen för socialförsäkringens rapport 2016 "Rapport 2016 Sjukvårdande insatser och assistans?"

2017-01-27 Försäkringskassans yttrande över Inspektionen för socialförsäkringens rapport 2016:15 "Delat barnbidrag - Ett steg på vägen mot ökad jämställdhet?"

2017-01-16 Förenklat läkarintyg — Svar på ISF 2016:14pdf öppnas i nytt fönster

2016

 

 

Försäkringskassans remissvar

Varje år svarar Försäkringskassan på betänkanden och förslag från regeringen. I svaren ger Försäkringskassan sin syn på vilka konsekvenser som förslagen kan få om de genomförs. Det är en viktig del i den svenska demokratin.

Här hittar du remissyttranden från Försäkringskassan.

 

2017-08-11 - Remiss SOU 2017:28 Ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö

2017-08-03 – Karensavdrag – en mer rättvis självrisk Ds 2017:18

2017-06-21 - Ett arbetsliv i förändring – hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön?- SOU 2017:24pdf öppnas i nytt fönster

2017-06-21 - 2016 års ändringar av 2006 års Sjöarbetskonvention

2017-06-21 - Promemoria gällande konventionen (nr 189) om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare (Os 2017:10)

2017-06-21 – Digitalförvaltning.nu – SOU 2017:23

2017-06-12 - Betänkandet Brottsdatalag (SOU 2017:29)

2017-06-09 - Europeiska kommissionens förslag till nytt direktiv om balans mellan arbets- och privatliv

2017-06-07 - Förslag till lag om ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall (Ds 2017:6)

2017-06-07 – Remissvar Ds 2017:4 Sjukpenning i avvaktan på slutligt beslut

2017-06-02 – Ändrade regler om retroaktivitet avseende efterlevandestöd (DS 2017:11)

2017-05-22 – Remissvar Se barnet (SOU 2017:6)

2017-05-19 – Remissvar SOU 201715 Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden

2017-05-19 - Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden

2017-05-15 - Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Ds 2017:9)

2017-05-15 - Remissyttrande om Höjd särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

2017-05-12 - Sänkt skatt för pensionärer

2017-05-12 - Enklare att föra över premiepensionsrätt samt upphävande av föreskrifter om hustrutillägg

2017-05-05 – Remissvar över Ds 2017:7 Kommunikation för vår gemensamma säkerhet

2017-05-05 - Betänkande SOU 2017:4 För en god och jämlik hälsa

2017-05-05 - Promemorian Begränsad uppräkning av skiktgränserna för statlig inkomstskatt för 2018

2017-05-05 - Begränsad uppräkning av skiktgränserna för statlig inkomstskatt för 2018

2017-05-05 Försäkringskassans yttrande på SOU 2017:4 För en god och jämlik hälsa som beslutades

2017-04-28 - Del av Boverkets rapport (2014:33) Etableringshinder på bostadsmarknaden samt Boverkets komplettering

2017-04-25 - Genomförande av ITC-direktivet (Ds 2017:3)

2017-04-21 - Remiss av promemorian Tillhandahållande av tekniska sensorsystem - ett sätt att förbättra samhällets informationssäkerhet

2017-04-21 - Utkast till lagrådsremiss Förändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag

2017-04-20 - Elektronisk övervakning av kontaktförbud (Ds 2017:1)

2017-02-17 – Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden – SOU 2016:91

2017 -02-13 -Förslag till ändring 51 kap. 11 § socialförsäkringsbalkenpdf

2017-02-10 – Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna

2017-02-03 – Fastställande av inkomst av kapital vid beräkning av bostadstillägg samt utvidgad möjlighet för interimistiska beslut avseende ålderspension och ersättning till efterlevande

2017-02-03 - SOU 2016:70 Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjandet av utsatta personer

2017-01-31 – Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd

2017-01-30 - Betänkandet SOU 2016:76 Skatt på finansiell verksamhet

2017-01-27 Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag

 
 

 
 

Om du vill läsa remisser från tidigare år kan du kontakta Försäkringskassans kommunikationsavdelning.

Handläggning av enskilda ärenden

Handläggningen av enskilda ärenden sker inom avdelningarna: Tillfälligt nedsatt arbetsförmåga, Funktionsnedsättning eller varaktigt nedsatt arbetsförmåga, Väntar eller har barn och Ny i Sverige eller arbetssökande. Även inom Kundcenter (telefonkundtjänst) sker handläggning av enskilda ärenden.

För det personliga kundmötet finns ett hundratal myndighetsgemensamma servicekontor och ett mindre antal lokala kontor. Servicekontoren drivs i samverkan med Skatteverket och medarbetarna utför tjänster relaterade till såväl Försäkringskassans som Skatteverkets och Pensionsmyndighetens verksamhet.

Försäkringskassans budget

Försäkringskassans verksamhet och administration finansieras genom skatter och avgifter. Riksdagen beslutar om vilket budget som myndigheten ska få.

Försäkringskassan lämnar varje år ett budgetunderlag till regeringen. Budgetunderlaget beskriver förslag till Försäkringskassans finansiering de kommande tre åren. Där beskrivs också de viktigaste framtidsfrågorna. I del 2 finns prognoser för utgifter för de olika förmånerna.

2017

Budgetunderlag 2018–2020

2016

2015

Om du vill läsa budgetunderlag från tidigare år kan du kontakta Försäkringskassans avdelning för Analys och prognos.

Försäkringskassan redovisar varje kvartal hur mycket pengar (anslag) som gått åt för de olika förmånerna. Försäkringskassan gör också prognoser. I budgetuppföljningarna kan du se hur kostnaden har utvecklat sig under året och eventuella förändringar av prognoserna.

Text Årsredovisning Actions
Loading...

Om du vill läsa äldre budgetuppföljningar kan du kontakta Försäkringskassans avdelning för Analys och prognos.

Försäkringskassans årsredovisning

Försäkringskassan lämnar varje år in en årsredovisning till regeringen.

Årsredovisning 2016pdf öppnas i nytt fönster

Årsredovisning 2015pdf öppnas i nytt fönster

Årsredovisning 2014pdf öppnas i nytt fönster

Årsredovisning 2013pdf öppnas i nytt fönster

Om du vill läsa årsredovisningar från tidigare år kan du kontakta Försäkringskassans Ekonomistab.