Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Försäkringskassans styrning och uppföljning

Här kan du läsa om Försäkringskassans uppdrag och hur myndighetens arbete följs upp.

Försäkringskassan arbetar på uppdrag av riksdag och regering

Varje myndighet har en instruktion som beskriver myndighetens grundläggande uppgifter. Där står också vilka bestämmelser i verksförordningen som är tillämpliga. Därutöver finns också regler om organisationen och om styrelsens ansvar och uppgifter.

Läs mer: Instruktion för Försäkringskassan (regeringen.se) (öppnas i nytt fönster)

Regeringsuppdrag

Regleringsbrev är benämningen på de regeringsbeslut som utfärdas årligen för att styra varje myndighets verksamhet.

Regleringsbrevet gäller för ett visst budgetår, till skillnad från regeringens instruktion för myndigheten som gäller tills den ändras. Regleringsbrevet anger vid behov mer kortsiktiga prioriteringar för myndighetens verksamhet.

På Ekonomistyrningsverket hittar du regleringsbrev, och även regleringsbrev från tidigare år.

Regleringsbrev avseende Försäkringskassan

 

Regeringen ger Försäkringskassan uppdrag både löpande under året och i sitt årliga regleringsbrev till myndigheten. Här kan du ladda ner det senaste årets rapporter till regeringen.

2018-11-12 - Rapport – Minska risken för rättsförluster i arbetsskadeförsäkringen

2018-10-29 - Delredovisning avseende Uppdrag att erbjuda samordnad och säker statlig IT-drift dnr Fi2017/03257/DF

2018-10-18 - Återrapportering av uppdrag i regleringsbrev Villkor 3 inom överenskommelsen En effektiv och kvalitetssäker sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2017-2018

2018-10-15 – Uppdrag att förbereda inordnande av vissa uppgifter från Arbetsförmedlingen

2018-09-24 - Rapport – Uppföljning av det reformerade bilstödets konsekvenser för enskilda

2018-09-10 - Rapport – Kvaliteten i bedömningen av försäkringsmedicinska utredninga

2018-08-20 – Rapport - Utökad information om tandvårdsstöden

2018-06-25 - Rapport – Återrapportering Ersättning för höga sjuklönekostnader till arbetsgivare

2018-06-15 - Delrapport av Försäkringskassans utvecklingsarbete inom elektroniskt informationsutbyte med hälso- och sjukvården

2018-06-13 - Delredovisning av regeringsuppdraget Bättre dialog mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården - Försäkringskassan och Socialstyrelsen

2018-06-13 – Barnhushållens ekonomi – resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken 2018

2018-06-08 - Uppföljning av sjukfrånvarons utveckling 2018

2018-05-18 - Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2018-05-31 - Åtgärder mot finansiering av terrorism

2018-05-30 - Villkor 3 inom överenskommelsen En effektiv och kvalitetssäker sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2017-2018

2018-05-14 – Åtgärder för att förstärka stödet till långtidssjukskrivna, unga med funktionsnedsättning och unga med aktivitetsersättning i samverkan genom samordningsförbund

2018-04-27 - Individens förståelse för Försäkringskassans beslut

2018-04-09 - Förstärkt arbete med att stödja individen i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen

2018-04-03 – Uppdrag att utreda förutsättningar för och konsekvenser av förslag om förbättrade möjligheter att inhämta uppgifter till beslutsunderlag

2018-03-26 – Försäkringskassans svar på regeringsuppdraget om effektivare tolkanvändning och utvecklad flerspråkig service 2018-03-19 – Försäkringskassans uppdrag att sprida erfarenheter och kunskap om mänskliga rättigheter

2018-02-27 - Utvecklade utredningar inför beslut om aktivitetsersättning och förstärkta insatser för unga med aktivitetsersättning

2018-02-28 – Allmänna ombudet för socialförsäkringen – Årlig rapport 2017

2018-02-27 - Uppföljning av samordningsförbundens insatser

2018-02-23 – Statistik inom det internationella området

2018-02-21 - Försäkringskassans svar på regeringsuppdrag att stärka sjukförsäkringshandläggningen för att åstadkomma en välfungerande sjukskrivningsprocess

2018-02-19 – Försäkringskassans svar på regeringsuppdrag om uppföljning av tidigare regeringsuppdrag om tillämplig lagstiftningpdf öppnas i nytt fönster 2018-02-16 Delrapport – Uppdrag om förenklade och mer effektiva processer för nyanlända

2018-02-12 - Rapport - Redovisning av arbetet med handlingsplanen för jämställdhetsintegrering 2015-2017

2018-02-12 – Samlad redovisning avseende villkor 1 och 2 2017

2018-02-12 – Ökad anslutning Mina Meddelanden 2018-02-12 – Årlig redovisning av Försäkringskassans miljöledningsarbete

2018-01-29 - Svar på regeringsuppdrag - Försäkringskassans delrapportering av regeringsuppdrag att analysera de konsekvenser av ett brittiskt utträde ur EU som berör Försäkringskassans verksamhet

2018-01-29 - Svar på regeringsuppdrag - Försäkringskassans analys och bedömning av informationssäkerheten i den egna verksamheten

2017-01-15 - Svar på regeringsuppdrag i regleringsbrev 2017 rörande det nationella programmet för Europeiska socialfonden (ESF) 2014-2020        

2017-12-22 - Uppdrag att utreda förutsättningar och konsekvenser av en överföring av utbetalning av lönegaranti och därmed sammanhängande uppgifter

2017-12-15 - Ökad kunskap om sjukskrivningspraxis – läkares attityd till sjukskrivning

Tillhörande dokument: Läkares erfarenheter av arbete med sjukskrivning, Karolinska institutet

2017-12-15 –Slutrapport av Försäkringskassans utvecklingsarbete inom elektroniskt informationsutbyte med hälso- och sjukvården

2017-12-15 - Mötet mellan medborgaren och staten. En kommentar om handläggningen vid Försäkringskassan (2017:13)

2017-12-08 – Kartlägga Försäkringskassans kompletteringar av läkarintyg vid sjukskrivning

2017-12-08 – Kartlägga Försäkringskassans kompletteringar av läkarintyg vid sjukskrivning Missiv Dnr 041508-2017

2017-12-01 - Kvalitetsuppföljning av förmånen ersättning för höga sjuklönekostnader (Socialdepartementets dnr S2017/03474/SF)

2017-10-13 - Ökad kunskap för bättre stöd tillbaka från sjukskrivning

2017-09-26 - Slutredovisning av regeringsuppdrag avseende utveckling av den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet

2017-06-12 – Delrapportering avseende Försäkringskassans utvecklingsarbete inom elektroniskt informationsutbyte med hälso- och sjukvården

2017-05-29 - Strategiskt kompetensförsörjning – personalomsättning och sjukfrånvaro

2017-05-19 - Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

2017-05-12 - Åtgärder för att förstärka stödet till långtidssjukskrivna och unga med aktivitetsersättning i samverkan genom samordningsförbund

2017-03-27 - Översyn av regelverket avseende ersättning för deltagare i rehabiliteringsinsatser

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

2017-12-14 - Analys av assistansersättningen

2017-10-20 – Rapportering av uppdrag för ökad kunskap om sjukskrivningspraxis del 2 och 3

2017-09-01 Analys av behov av införande av vissa skyldigheter för Försäkringskassan och kommuner i samband med att assistansersättning har dragits in

2017-06-21 – Uppföljning av sjukfrånvarons utveckling

2017-06-01 – Nybeviljande av sjukersättning och aktivitetsersättning

Övriga uppdrag

2017-12-01 - Redovisning avseende Ramverk för IT-kostnader

2017-11-24 - Delredovisning avseende Uppdrag att erbjuda samordnad och säker statlig IT-drift dnr Fi2017/03257/D

2017-08-03 – Ersättning för höga sjuklönekostnader till arbetsgivare2017-02-03 - Redovisning över Försäkringskassans planering inom ramen för det civila försvaret

 

Övriga uppdrag

2017-03-31 - Effektutvärdering av insatser för unga med aktivitetsersättning

2017-02-24 - Svar på regeringsuppdrag i regleringsbrev 2016 rörande det nationella programmet för Europeiska socialfonden (ESF) 2014-2020

2017-02-24 - Svar på regeringsuppdrag i regleringsbrev 2016 rörande det nationella programmet för Europeiska socialfonden (ESF) 2014-2020

Nationella minoriteter

Uppföljning av överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting

KUR-projektet S2013/7759/FS (delvis)

 

Försäkringskassan ska inom sex veckor från det att Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) lämnat en rapport som särskilt berör Försäkringskassan till regeringen (Socialdepartementet) kommentera ISF:s slutsatser och rapportera vilka åtgärder Försäkringskassan eventuellt avser att vidta med anledningen av den lämnade rapporten.

2018

2018-11-28 - Svar på ISF-rapport - Förändrad styrning av och i Försäkringskassan, En analys av hur regeringens mål om ett sjukpenningtal på 9,0 dagar påverkar handläggningen av sjukpenning (2018:16)

2018-06-28 - Svar på ISF-rapport - Rapport (2018:12) Ökning av antalet personer som får beslut om indragen sjukpenning

2018-06-25 - Svar på ISF-rapport - Rapport (2018:11) Steglös avräkning – En analys av arbetsutbudet för personer med sjukersättning som har använt steglös avräkning

2018-06-04 - Svar på ISF-rapport - Rapport (2018:8) Social problematik och sjukskrivning – handläggning

2018-05-08 Svar på ISF-rapport Inspektionen för socialförsäkringens rapport (2018:5)

2018-05-07 Svar på ISF-rapport Risker för felaktiga utbetalningar vid gränsöverskridande situationer (2018:6)pdf öppnas i nytt fönster

2018-05-07 Åtgärdsplan avseende ISF-rapport Risker för felaktiga utbetalningar vid gränsöverskridande situationer (2018:6)

2018-03-12 Svar på ISF-rapport 2018:2 Försäkringskassans administration av familjeförmåner inom EU

2018-03-12 Svar på ISF-rapport 2018:1 Svårt att kombinera kvalitetsutveckling och resultatuppföljning

2018-01-31 Svar på ISF-rapport: Arbetsresor i stället för sjukpenning

2018-01-22 – FK Svar på ISF-rapport 2017:16 Assistansmarknaden – lönsamhet och konkurrensförhållanden

2017

2017-11-03 - Svar på ISF rapport 2017:10 Effektiviteten i Försäkringskassans ärendehandläggning

2017-09-06- Försäkringskassans svar på ISF-rapport - Bedömningar vid 90 och 180 dagar i rehabiliteringskedjan (2017:9)

2017-06-09 - Inspektionen för socialförsäkringens rapport 2017:6 Försäkringskassans produktivitet och effektivitet 2016

2017-06-21 – Svar på ISF rapport 2017:7 – Informationskvalitet i socialförsäkringsregistren

2017-05-15 – Svar på ISF rapport (2017:5) Aktivitetsersättning till trettio års ålder-vad händer sedan?

2017-05-05 Svar på ISF-rapport 2017:4 Att främja ett professionellt handläggarskap

2017-04-07 Svar på ISF rapport 2017:3 Granskning av informationsgivning om socialförsäkringsfrågor i internationella situationer beslutas

2017-01-31 Försäkringskassans yttrande över Inspektionen för socialförsäkringens rapport 2016 "Rapport 2016 Sjukvårdande insatser och assistans?"

2017-01-27 – Försäkringskassans yttrande över Inspektionen för socialförsäkringens rapport 2016:15 "Delat barnbidrag - Ett steg på vägen mot ökad jämställdhet?"

2017-01-16 – Förenklat läkarintyg – Svar på ISF 2016:14pdf öppnas i nytt fönster

 

 

Försäkringskassans remissvar

Varje år svarar Försäkringskassan på betänkanden och förslag från regeringen. I svaren ger Försäkringskassan sin syn på vilka konsekvenser som förslagen kan få om de genomförs. Det är en viktig del i den svenska demokratin.

Här hittar du remissyttranden från Försäkringskassan.

 

 

 

 

Handläggning av enskilda ärenden

Handläggningen av enskilda ärenden sker inom avdelningarna: Tillfälligt nedsatt arbetsförmåga, Funktionsnedsättning eller varaktigt nedsatt arbetsförmåga, Väntar eller har barn och Ny i Sverige eller arbetssökande. Även inom Kundcenter (telefonkundtjänst) sker handläggning av enskilda ärenden.

För det personliga kundmötet finns ett hundratal myndighetsgemensamma servicekontor och ett mindre antal lokala kontor. Servicekontoren drivs i samverkan med Skatteverket och medarbetarna utför tjänster relaterade till såväl Försäkringskassans som Skatteverkets och Pensionsmyndighetens verksamhet.

Försäkringskassans budget

Försäkringskassans verksamhet och administration finansieras genom skatter och avgifter. Riksdagen beslutar om vilket budget som myndigheten ska få.

Försäkringskassan lämnar varje år ett budgetunderlag till regeringen. Budgetunderlaget beskriver förslag till Försäkringskassans finansiering de kommande tre åren. Där beskrivs också de viktigaste framtidsfrågorna. I del 2 finns prognoser för utgifter för de olika förmånerna.

2018

Budgetunderlag 2019–2021

2017

Budgetunderlag 2018–2020

2016

2015


Försäkringskassan redovisar varje kvartal hur mycket pengar (anslag) som gått åt för de olika förmånerna. Försäkringskassan gör också prognoser. I budgetuppföljningarna kan du se hur kostnaden har utvecklat sig under året och eventuella förändringar av prognoserna.

Utgiftsprognos oktober 2018pdf öppnas i nytt fönster

 

Utgiftsprognos juli 2018pdf öppnas i nytt fönster