Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Försäkringskassans styrning och uppföljning

Här kan du läsa om Försäkringskassans uppdrag och hur myndighetens arbete följs upp.

Försäkringskassan arbetar på uppdrag av riksdag och regering

Varje myndighet har en instruktion som beskriver myndighetens grundläggande uppgifter. Där står också vilka bestämmelser i verksförordningen som är tillämpliga. Därutöver finns också regler om organisationen och om styrelsens ansvar och uppgifter.

Förordning (2009:1174) med instruktion för Försäkringskassan (regeringen.se) (öppnas i nytt fönster)

Regeringsuppdrag

Regleringsbrev är benämningen på de regeringsbeslut som utfärdas årligen för att styra varje myndighets verksamhet.

Regleringsbrevet gäller för ett visst budgetår, till skillnad från regeringens instruktion för myndigheten som gäller tills den ändras. Regleringsbrevet anger vid behov mer kortsiktiga prioriteringar för myndighetens verksamhet.

På Ekonomistyrningsverket hittar du regleringsbrev, och även regleringsbrev från tidigare år.

Regleringsbrev avseende Försäkringskassan (esv.se)

 

Regeringen ger Försäkringskassan uppdrag både löpande under året och i sitt årliga regleringsbrev till myndigheten. Här kan du ladda ner det senaste årets rapporter till regeringen.

Uppdrag om kunskapsstöd gällande assistansersättningen S2021/07149 (Svar på regeringsuppdrag – FK 2021/017172)

Uppdrag om stöd för bedömning av arbetsförmåga mot normalt förekommande arbete inom en angiven yrkesgrupp (Svar på regeringsuppdrag dnr FK 2021/007119)

Redovisning av målgrupper och resultat av de insatser som finansieras av samordningsförbund 2021 (Svar på regeringsuppdrag dnr 2021-000476)

Återrapporteringskrav omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning (regeringsuppdrag dnr 2022-000580)

Återrapportering för uppdrag om prioriterade målgrupper samt myndigheternas ansvar i samverkan genom samordningsförbund (Svar på regeringsuppdrag FK 2021/000476)

Indikatorer för att följa utvecklingen av assistansersättningen (Svar på regeringsuppdrag – FK 2022/002562)

Insatser för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 2021-000476)pdf öppnas i nytt fönster

Stärka arbetet med att identifiera fler individer med behov av stöd genom rehabiliteringssamverkan och samordningsförbunden (Svar på regeringsuppdrag dnr 2021-000475)

Effekter som covid-19 har på sjukförsäkringen – Delrapport 3 (Svar på regeringsuppdrag – Dnr FK 2020/000065)

Ett kunskapslyft för barnets rättigheter (svar på regeringsuppdrag dnr 2021-000497)

Årlig rapport 2021 – Allmänna ombudet för socialförsäkringen (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 2021-000494)pdf öppnas i nytt fönster

Redovisning av regeringsuppdrag om ökad upptäckt av våld m.m. 2019–2021 (Svar på regeringsuppdrag – Dnr FK 2021-002623)

Agenda 2030 Försäkringskassan 2022 (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 2021/000495)

Återrapporteringskrav omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning (Svar på regeringsuppdrag – Dnr FK 2022/000580)

Svar på regeringsuppdrag i regleringsbrev 2021 om de nationella programmen för Europeiska socialfonden (ESF) 2014–2020 och Europeiska socialfonden Plus (ESF+) 2021–2027 (Svar på regeringsuppdrag – Dnr FK 2021/019345)

Uppdrag att stärka sjukförsäkringshandläggningen för att åstadkomma en välfungerande sjukskrivningsprocess (Svar på regeringsuppdrag – Dnr FK 2021/019759)

Rätt från början ‑ Rapport (dnr 2021-000498)

Redovisning av miljöledningsarbetet 2021 Försäkringskassan (Svar på regeringsuppdrag – Dnr FK 2022/001062)pdf öppnas i nytt fönster

Försäkringskassan redovisar hur mycket statsbidrag som har betalats ut för personlig skyddsutrustning(Svar på regeringsuppdrag dnr 2021-020538)

 

Uppdrag att analysera nyttor och risker vid genomförandet av förordningen om en gemensam digital ingång(Svar på regeringsuppdrag dnr2021-014418

Framställan om statlig delfinansiering av Intygstjänster hos Inera Försäkringskassan-(skrivelse till regeringen-dnr 2021-018547)Uppdrag att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte samt uppdrag att etablera ett nationellt ramverk för grunddata inom den offentliga förvaltningen -Svar på regeringsuppdrag-2021-12

Uppdrag att analysera nyttor och risker vid genomförandet av förordningen om en gemensam digital ingång, S2021/06177pdf öppnas i nytt fönster

Delredovisning avseende Uppdrag att erbjuda samordnad och säker statlig it-drift (Svar på regeringsuppdrag dnr Fi2017/03257/DF)

Sammanställning av regionernas redovisningar av villkor 3 inom överenskommelsen En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2020 (svar på regeringsuppdrag dnr 2020-001051)

Återrapporteringskrav omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning (Svar på regeringsuppdrag dnr 2021-/009598)

Utvecklingsinsatser för en bättre dialog mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården (Regeringsuppdrag dnr 2020-001239)

Uppdrag att genomföra riskanalyser med avseende på felaktiga utbetalningar(regeringsuppdrag dnr 2021-000500)

Kartläggning och individuell analys avseende uppdrag att inkomma med underlag inför en nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention (Svar på regeringsuppdrag dnr 2020-001858)

Effekter som covid-19 har på sjukförsäkringen, delrapport 2 (Svar på regeringsuppdrag-dnr-2020-0000065)

Försäkringskassans inriktning 2022–2025 för att bidra till de jämställdhetspolitiska målen (Svar på regeringsuppdrag dnr 2021-000496)

Uppdrag om förbättrad kvalitet i ärenden om rätt till sjukpenning (Svar på regeringsuppdrag FK2020-001876)

Återrapporteringskrav omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning (Svar på regeringsuppdrag FK 2021-009598)

Uppdraget om förenklad ärendehantering för bilstödsärenden (Svar på regeringsuppdrag - FK 2021-002094)

Skapa förutsättningar för uppföljning av läkarintyg (Svar på regeringsuppdrag dnr 2021-006212)

Utredning av funktionsförmåga för assistansersättning (Svar på regeringsuppdrag dnr 2021-000467)

Barnhushållens ekonomi (Svar på regeringsuppdrag – FK 2021/000490)

Uppföljning av lagändring om andning som grundläggande behov, slutredovisning (Svar på regeringsuppdrag - Dnr 1382-2020)

Indikatorer för att följa utvecklingen av assistansersättningen (Svar på regeringsuppdrag – dnr FK 2021/000464)

Insatser för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning (Svar på regeringsuppdrag dnr 2020-1246)

Återrapportering för uppdrag om prioriterade målgrupper samt myndigheternas ansvar i samverkan genom samordningsförbund (svar på regeringsuppdrag dnr 2020-1385)

Redovisa åtgärder som bedöms ha bidragit till genomförandet av Madrid International Plan of Action on Ageing -MIPAA (svar på regeringsuppdrag dnr 2021-006154)

Sammanställning av regionernas redovisningar av villkor 1 och 2 år 2020 inom överenskommelsen En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2020 (Svar på regeringsuppdrag dnr 2020-001051)pdf öppnas i nytt fönster

Uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning – slutredovisning (Svar på regeringsuppdrag dnr 2020-000180)

Försäkringskassan redovisar hur mycket statsbidrag som har betalats ut enligt förordning (2020:1003) om statsbidrag för personlig skyddsutrustning (Svar på regeringsuppdrag dnr 2021-002899)

Årlig rapport 2020 – Allmänna ombudet för socialförsäkringen (svar på regeringsuppdrag dnr 1392-2020)

Redovisning över Försäkringskassans planering inom ramen för det civila försvaret (Svar på regeringsuppdrag dnr FK 2020-001276)

Redovisning av medel som betalats ut för 2020 till Samhall AB enligt förordning 1998:1773 (Svar på regeringsuppdrag dnr FK 2020-000283)

 Redovisning av Försäkringskassans verksamhets- och it-utveckling 2020 (Svar på regeringsuppdrag – Dnr FK 2020–000296)

Redovisning av målgrupper och resultat av de insatser som finansieras av samordningsförbund (Svar på regeringsuppdrag - Dnr 001385-2020)

Förstärkt arbete med att stödja individen i sjukskrivnings– och rehabiliteringsprocessen (Svar på regeringsuppdrag – Dnr FK 2021–000350)

Uppdrag att stärka sjukförsäkringshandläggningen för att åstadkomma en välfungerande sjukskrivningsprocess (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 2021–000353)

Redovisning av miljöledningsarbetet 2020 Försäkringskassan (Svar på regeringsuppdrag – Dnr FK 2021/000605)

Handlingsplan för handläggning av omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning (Svar på regeringsuppdrag – Dnr FK 2021/000685)

Rapport om det nationella programmet för Europeiska socialfonden (ESF) 2014–2020 (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 2020/005432

Delredovisning Etablera digital infrastruktur (Svar på regeringsuppdrag – Ärendenummer: AD2019:582)

Effekter som covid-19 har på sjukförsäkringen (Svar på regeringsuppdrag – Dnr FK 2020/000065)

Uppdrag att förbereda hantering av statsbidrag för personlig skyddsutrustning för personliga assistenter (Svar på regeringsuppdrag – Dnr FK 2020/003977)

 
Försäkringsmedicinska utredningar (FMU) IT-stöd - Problem- och behovsanalys(Svar på regeringsuppdrag – 2019-10-28) pdf öppnas i nytt fönster

Rapport – Konsekvensanalys av Högsta förvaltningsdomstolens dom i mål nr 6869-17 om föräldrapenning som familjeförmån (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 007096-2019)

Delredovisning 3 avseende Uppdrag att erbjuda samordnad och säker statlig IT-drift dnr Fi2017/03257/DF (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 046278-2017)

Tillsammans mot brott – ett nationellt brottsförebyggande program, Regeringens skrivelse 2016/17:126. Redovisning av Försäkringskassans insatser (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 007097-2019)

Slutrapport Ett säkert och effektivt informationsutbyte inom den offentliga sektorn (Svar på regeringsuppdrag – DIGG Dnr 2019-100)

Rapport – Resultatindikatorer för assistansersättningen 2019 (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 007095-201

Bättre dialog mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 003074-2018)

Uppföljning av sjukfrånvarons utveckling 2019 (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 001573-2019)

Rapport – Barnhushållens ekonomi – resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken 2019 (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 001579-2019)pdf öppnas i nytt fönster

Delrapport av Försäkringskassans utvecklingsarbete inom elektroniskt informationsutbyte med hälso- och sjukvården (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 020105-2018)pdf öppnas i nytt fönster

Insatser finansierade genom samordningsförbund(Svar på regeringsuppdrag – Dnr 002673-2018)

Återrapportering – En effektiv och kvalitetssäker sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2017-2018 (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 002687-2018)

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 002672-2018

Plan för utökad samverkan för förbättrad upptäckt av våld i nära relationer (Svar på regeringsuppdrag)

Försäkringskassans redogörelse för de personella konsekvenserna av beslutet att överföra uppgiften att tillhandahålla lokal statlig service till Statens servicecenter (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 005775-2018

Analysera de konsekvenser av ett brittiskt utträde ur EU som berör Försäkringskassans verksamhet (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 048590-2017)

Försäkringskassans viktigaste verksamhets- och it-utvecklingsinsatser 2018 och framtida utmaningar (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 002690-2018

Allmänna ombudets årliga rapport 2018 (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 1309-2018)

Redovisning av målgrupper och resultat av de insatser som finansieras av samordningsförbund 2018 (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 002673-2018)

Uppdrag att stärka sjukförsäkringshandläggningen för att åstadkomma en välfungerande sjukskrivningsprocess (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 000228-2019)

Redovisning av miljöledningsarbetet 2018 Försäkringskassan (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 93-2019)

Redovisning inom överenskommelsen En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2017 – 2018 (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 002687-2018)

Främja ökad anslutning till Mina meddelanden (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 005929-2018)

Svar på regeringsuppdrag i regleringsbrev 2018 rörande det nationella programmet för Europeiska socialfonden (ESF) 2014-2020 (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 000096-2019)

Slutrapport regeringsuppdraget Mötesplatser och information (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 045156-2016)

Uppföljning av regeländringar för mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 002675-2019)

Förbättrade möjligheter att arbeta för personer i cancerbehandling (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 9147-2018)

Uppföljning av administrativa konsekvenser av det reformerade bilstödet (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 11990-2018)

 

Försäkringskassan ska inom sex veckor från det att Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) lämnat en rapport som särskilt berör Försäkringskassan till regeringen (Socialdepartementet) kommentera ISF:s slutsatser och rapportera vilka åtgärder Försäkringskassan eventuellt avser att vidta med anledningen av den lämnade rapporten.

2022

2022-01-24 - Från vårdbidrag till omvårdnadsbidrag

2021

Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Svar på ISF rapport 2021:9)

Behovsanställd utan sjuklön (Svar på ISF rapport 2021:4S )

Placerade barn och socialförsäkringen (Svar på ISF-rapport 2021:6, FK 2021/010549)

En granskning av Försäkringskassans styrning och implementering av handläggningsmomentet särskild utredning (Svar på ISF-rapport 2021:5 dnr 2020-1057)

Rapport – Försäkringskassans utredningsskyldighet (Svar på ISF-rapport dnr 2021/005494)

Avslag på ansökan om aktivitetsersättning – En analys av hur det går för unga som får avslag på sin ansökan om aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga (Svar på ISF rapport 2021:2 dnr 2020/000181)

Variationen inom aktivitetsersättningen (Svar på ISF-rapport 2020:9 – Dnr FK 2020/000178)

Ekonomiska konsekvenser för föräldrar med barn som bor växelvis (Svar på ISF-rapport 2020:10 – Dnr 2020/006557)

2020

Förebyggande sjukpenning, en granskning av sjukpenning i förebyggande syfte (Svar på ISF-rapport 2020:6 – Dnr FK 2020/001234)

En jämställdhetsanalys av handläggningen av arbetsskadeförsäkringen (Svar på ISF-rapport – 2019:10)

2019

Hel sjukersättning från 19 års ålder. En granskning av Försäkringskassans tillämpning efter regeländringen den 1 februari 2017 (Svar på ISF-rapport – 2019:9)

Försäkringskassan som part i förvaltningsdomstol, En analys av hur väl myndighetens processföring fungerar (Svar på ISF-rapport – 2019:8)

Från underhållsstöd till underhållsbidrag? En granskning av 2016 års reform inom underhållsstödet (Svar på ISF-rapport – 2019:7)

Förenklat läkarintyg och inflödet till sjukförsäkringen (Svar på ISF-rapport – 2019:5)

Gör samordningsförbund någon skillnad? En analys av samordningsförbund under perioden 2005-2010 (Svar på ISF-rapport – 2019:4)

Vård utomlands - En granskning av Försäkringskassans hantering av vårdförmåner inom EU/EES och Schweiz (Svar på ISF-rapport – 2019:3)

Samordningsförbundens organisering och verksamhet (Svar på ISF-rapport – 2019:01 )

 

 

 

Försäkringskassans remissvar

Varje år svarar Försäkringskassan på betänkanden och förslag från regeringen. I svaren ger Försäkringskassan sin syn på vilka konsekvenser som förslagen kan få om de genomförs. Det är en viktig del i den svenska demokratin.

Här hittar du remissyttranden från Försäkringskassan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Försäkringskassans skrivelser

Handläggning av enskilda ärenden

Handläggningen av enskilda ärenden sker inom avdelningarna: Avdelningen för funktionsnedsättning och varaktigt nedsatt arbetsförmåga, Avdelningen för barn och familj, Avdelningen för nationell tandvård, internationell vård och arbetsmarknadsstöd samt Avdelningen för sjukförsäkring. Även inom Kundcenter (telefonkundtjänst) sker handläggning av enskilda ärenden.

För det personliga kundmötet finns ett hundratal servicekontor runt om i landet. Servicekontoren drivs i samverkan mellan Försäkringskassan, Skatteverket, Pensionsmyndigheten och Arbetsförmedlingen. Medarbetarna utför tjänster relaterade till samtliga fyra verksamheter.

Försäkringskassans budget

Försäkringskassans verksamhet och administration finansieras genom skatter och avgifter. Riksdagen beslutar om vilket budget som myndigheten ska få.

Försäkringskassan lämnar varje år ett budgetunderlag till regeringen. Budgetunderlaget beskriver förslag till Försäkringskassans finansiering de kommande tre åren.

Publikationer

Utgiftsprognos

Försäkringskassan redovisar varje kvartal hur mycket pengar (anslag) som gått åt för de olika förmånerna. Försäkringskassan gör också prognoser. I budgetuppföljningarna kan du se hur kostnaden har utvecklat sig under året och eventuella förändringar av prognoserna.

Publikationer