Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Försäkringskassans ledning (Styrelse och allmänna ombud)

Här kan du läsa om hur Försäkringskassan styrs och om myndighetens ledning samt allmänna ombudet.

Försäkringskassans styrning

Försäkringskassans verksamhet styrs genom Myndighetsförordningen, Instruktion för Försäkringskassan och regeringens årliga regleringsbrev. Ibland kan styrning också ske genom särskilda regeringsuppdrag.

Regeringen beslutar om regleringsbreven under senare hälften av december. Därefter kan varje myndighet besluta om sin interna verksamhetsplan och budget.

Vi tar varje år fram en årsredovisning. Vi redovisar också vår verksamhet genom statistik och särskilda analyser.

Myndigheter och bolag med statligt ägande

Försäkringskassan är en styrelsemyndighet

Försäkringskassan leds av en styrelse med fullt ansvar, utsedd av regeringen. Generaldirektör Nils Öberg ingår i styrelsen och leder den löpande verksamheten i Försäkringskassan i enlighet med styrelsens direktiv och riktlinjer.

  • Heidi Stensmyren, chef för tema Kvinnohälsa och Hälsoprofessioner vid Karolinska Universitetssjukhuset
  • Thomas Pålsson, vice ordförande. F.d. generaldirektör Statens servicecenter
  • Ulrika Liljeberg, Kommunstyrelsens ordförande, Leksands kommun
  • Ella Niia, fd. ordförande i Hotell- och Restaurangfacket
  • Jörgen Olofsson, CIO Euroclear Sweden
  • Erland Olauson, f.d. vice ordf. och avtalssekreterare LO
  • Lotta Vahlne Westerhäll, professor emerita
  • Nils Öberg, generaldirektör Försäkringskassan

Försäkringskassan har även en internrevision och det Allmänna ombudet.

Försäkringskassans organisationsskiss

Generaldirektör

Nils Öberg

Överdirektör

Maria Rydbeck

Avdelningen för ledningsstöd

Chef: Per Eleblad

Analysavdelningen

Chef: Gabriella Bremberg

Avdelningen för barn och familj

Chef: Alexandra Wallin

Avdelningen för funktionsnedsättning

Chef: Marie Axelsson

Avdelningen för gemensamma försäkringsfrågor

t.f Chef: Sandra Petersson

HR-avdelningen

Chef: Anders Liif

IT-avdelningen

Chef: Stefan Olowsson

Kommunikationsavdelningen

Chef: Sten Eriksson

Avdelningen för nationell tandvård, internationell vård och arbetsmarknadsstöd

Chef: Leif Höök

Rättsavdelningen

Chef: Mikael Westberg

Avdelningen för sjukförsäkring

Chef: Ulrika Havossar

Avdelningen för verksamhetsstöd

Chef: Lena Sandh

Internrevisionen

Chef: Lina Gidlöf

 

Allmänna ombudet

Allmänna ombudet har möjlighet att överklaga Försäkringskassans beslut i förvaltningsdomstolarna. Det allmänna ombudet har en självständig ställning och utses av regeringen.

Allmänna ombudets överklaganden görs för att få fram vägledande domstolsavgöranden i olösta rättsfrågor, bedömningsfrågor.

Det allmänna ombudet överklagar inte på uppdrag av enskilda.

Allmänna ombudet kan klaga såväl till fördel som till nackdel för den enskilde. I de mål där allmänna ombudet överklagat Försäkringskassans beslut är ombudet part, ända upp i högsta instans.

Nuvarande allmänna ombud är Essa Malmqvist.

Du kan nå det allmänna ombudet på telefon 010-116 94 94.