Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Utlysning av forskningsmedel

Försäkringskassan har justerat tidplanen för sin utlysning av forskningsmedel. För att hamna mer i takt med övriga utlysningar kommer utlysningen att publiceras i slutet av året med sista ansökningsdag under våren.

Mer information och exakta datum kommer i samband med att utlysningen publiceras. 

Ansökans utformning

Ansökan ska vara skriven på svenska och ska organiseras enligt följande:
1) Ett försättsblad med projekttitel, huvud- och medsökandes namn samt huvudsökandes kontaktuppgifter. På försättsbladet anges även vilket av de tre ovanstående forskningsområdena ansökan avser.
2) En populärvetenskaplig sammanfattning på svenska omfattande max 250 ord.
3) En projektbeskrivning på svenska, som får vara högst tio A4-sidor (12p), ska disponeras med följande rubriker:

 • Bakgrund inklusive problemformulering
 • Syfte
 • Preliminära resultat (i tillämpliga fall)
 • Litteraturgenomgång
 • Arbetsplan inklusive metod och tidsplan
 • Verksamhetsnytta för myndigheten
 • Samhällsnytta
 • Mångfalds- jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv
 • Plan för spridning av forskningsresultaten
 • Medverkan från relevanta samhällsaktörer
 • Etiska överväganden inklusive information om ev. insänd och godkänd etikansökan. Den etikansökan behöver inte vara godkänd vid ansökningstillfället, men måste vara godkänd för att utbetalning av ev. beviljade forskningsmedel ska ske. Om etikansökan inte inlämnas beskrivs ställningstagandena härför under denna punkt. Krav angående etikprövning beskrivs mer utförligt nedan.
 • Projektbudget. I denna inkluderas kostnader för såväl för drift, ev. utrustning, personal, OH-kostnader, registerdata och andra uttag från Försäkringskassan. Försäkringskassan står för resekostnader till seminarier ordnade av myndigheten, och även konferensdeltagande för att sprida forskningsresultaten nationellt och internationellt samt ev. kostnad vid publicering av resultaten. Alla kostnader specificeras under denna rubrik och inkludera information om sökta och tilldelade bidrag hos andra forskningsfinansiärer för detta eller närliggande projekt.
 • Projektbidrag kan sökas för 1-3 år.
 • Referenser

4) CV omfattande max två A4 per sökande.
5) En publikationslista med relevanta publikationer som får inkludera max fem publikationer per sökande.

Beredning

Ansökningarna bedöms av forskare i Försäkringskassans vetenskapliga råd och av externa experter. Vid bedömning av ansökan tas hänsyn till projektets förväntade vetenskapliga kvalitet, verksamhetsnytta för myndigheten, nytänkande och originalitet, samhällsnytta, genomförbarhet, kostnader, plan för spridning och möjlig omsättning av resultaten samt forskargruppens kompetens. Beslut om tilldelning fattas av Försäkringskassans generaldirektör med stöd av vetenskapliga rådets bedömning och en intern bedömning av projektets relevans för Försäkringskassans områden.

Det är viktigt att beskriva hur forskningsresultaten kan få verksamhetsnytta, eventuellt med medverkan från andra samhällsaktörer. Därför kommer vi vid bedömning av ansökningar lägga särskild vikt vid detta. Avsikten med detta är att skapa goda förutsättningar för implementering av forskningsresultaten och om möjligt inkludera perspektiv från de som forskningen berör och inverkar på. Verksamhetsnytta för myndigheten och implementering av forskningsresultaten redovisas under separat rubriker i projektansökan enligt beskrivningen nedan.

Huvudsökande, som ska ha avlagt doktorsexamen senast vid den tidpunkt då ansökan lämnas in, kan inkomma med högst en ansökan vid samma ansökningstillfälle. Som huvudsökande kan man vara medsökande på annan ansökan vid samma ansökningstillfälle. Ofullständiga eller för sent inkomna ansökningar behandlas inte.
 

Övrigt

Som ett led i att bidra till verksamhetsnytta och att sprida forskningsresultaten ska ansvarig forskare vid projekttidens slut leverera en rapport på svenska, inklusive en utförlig sammanfattning, avsedd för myndighetens rapportserie Socialförsäkringsrapport. Forskaren deltar också i av myndigheten ordnade seminarier för att berätta om studien. Härutöver uppmuntras vetenskapliga publikationer. Projekt drivs i kontakt med analytiker på myndigheten. Utbetalning av beviljade forskningsanslag sker innan årsskiftet.

För ytterligare information och allmänna frågor om utlysningen kontakta:

Johan Sandberg, 010-116 32 28. 
Du kan också skicka e-post: 
johan.s.sandberg@forsakringskassan.se

Etikprövning

Från den 1 januari 2004 finns en lag om etikprövning av forskning som avser människor (etikprövningslagen). Vissa ändringar i etikprövningslagen trädde i kraft den 1 juni 2008. Ändringarna innebär bl.a. att även projekt där informerat samtycke inhämtats och känsliga personuppgifter är aktuella ska etikprövas. Försäkringskassan har ingen egen etisk kommitté. Ansvaret för att etikprövning görs av en etikprövningsnämnd, eller att ett rådgivande yttrande inhämtas, faller på huvudmannen för den organisation där forskningen utförs. Reglerna sammanfattas på webbplatsen:

Etikprövningsnämnderna (epn.se) 
Där presenteras också den organisation som tillämpar reglerna. 

Försäkringskassan hänvisar även till Codex, vilket är en webbplats som har till syfte att samla de etiska riktlinjer och lagar som reglerar och ställer etiska krav på forskningsprocessen.
Codex (codex.vr.se) 

Relaterade länkar

Utlysning av forskningsmedel