Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Utlysning av forskningsmedel 2018

Försäkringskassan utlyser forskningsmedel för projekt om socialförsäkringen och Försäkringskassans verksamhet. Dnr 016280-2018.

Syftet med utlysningen är att utveckla kunskapen om socialförsäkringen och dess funktion för individ och samhälle. Ett ytterligare syfte är att stödja implementering av forskningsbaserade insatser inom socialförsäkringsområdet. Vi ser gärna ansökningar med ett uttalat mångfalds-, jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv samt med tvärvetenskaplig ansats. Projektbidrag kan sökas för 1-3 år. Sista ansökningsdag är den 28 februari 2019.

Exempel på forskningsområden som Försäkringskassan har intresse av att få belysta i årets utlysning är

 • Socialförsäkringens administration och roll i välfärdssystemet, exempelvis Försäkringskassans organisation och styrning samt handläggningens villkor
 • Försäkringskassans samverkan med myndigheter och andra aktörer (exempelvis Arbetsförmedlingen, hälso- och sjukvården, företagshälsovård, socialtjänsten och arbetsgivare)
 • Förtroendet för socialförsäkringssystemet och dess administration
 • Hur psykisk ohälsa och samsjuklighet påverkar sjukfrånvaro och deltagande i arbetslivet
 • Hur olika typer av funktionsnedsättningar påverkar sjukfrånvaro och deltagande i arbetslivet
 • Jämlikt och ojämlikt nyttjande av olika socialförsäkringsförmåner, exempelvis föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning och tandvårdsstöd
 • Välfärdssystemets kontrollfunktioner och felaktigt nyttjande av socialförsäkringen

Ansökans utformning

Ansökan ska vara skriven på svenska och organiseras enligt följande:

 1. Ett försättsblad med projekttitel, huvud- och medsökandes namn samt huvudsökandes kontaktuppgifter.
 2. En populärvetenskaplig sammanfattning på svenska omfattande max 250 ord.
 3. En projektbeskrivning på svenska, som får vara högst tio A4-sidor (12p), ska disponeras med följande rubriker:
 • Bakgrund inklusive problemformulering
 • Syfte
 • Forskningsläge och teoretiska utgångspunkter
 • Arbetsplan inklusive metod och tidsplan
 • Verksamhetsnytta för myndigheten
 • Samhälls- och verksamhetsnytta
 • Plan för spridning av forskningsresultaten
 • Medverkan från relevanta samhällsaktörer
 • Etiska överväganden inklusive information om ev. insänd och godkänd etikansökan. Etikansökan behöver inte vara godkänd vid ansökningstillfället, men måste vara godkänd för att utbetalning av ev. beviljade forskningsmedel ska ske. Om etikansökan inte inlämnas beskrivs ställningstagandena härför under denna punkt. Krav angående etikprövning beskrivs mer utförligt nedan.
 • Projektbudget. I denna inkluderas kostnader för drift, utrustning, personal, OH, datauttag samt för publicering av resultaten i vetenskapliga tidskrifter. Alla kostnader specificeras under denna rubrik.
 • Information om sökta och tilldelade bidrag hos andra forskningsfinansiärer för detta eller närliggande projekt.
 • Referenser

4. CV omfattande max två A4 per sökande.
5. En publikationslista med relevanta publikationer som får inkludera max 10 publikationer per sökande.

Beredning

Ansökningarna bedöms av forskare i Försäkringskassans vetenskapliga råd och, vid behov, av externa experter. Vid bedömning av ansökan tas hänsyn till projektets förväntade vetenskapliga kvalitet, nytänkande, originalitet och relevans, nytta för individ och samhälle, sökandes kompetens, genomförbarhet, kostnader, plan för spridning och möjlig omsättning av resultaten samt forskargruppens kompetens. Beslut om tilldelning fattas av Försäkringskassans generaldirektör med stöd av vetenskapliga rådets bedömning och en intern bedömning av projektets relevans för Försäkringskassan.

Ansökan ska vara Försäkringskassan tillhanda, sparad som en PDF, senast den 28 februari 2019 kl. 16.00, och insänd via mejl huvudkontoret@forsakringskassan.se

I ämnesraden i e-mailet anges ”Ansökan forskningsmedel” samt diarienummer (se ovan angivet Dnr).

Huvudsökande, som ska ha avlagt doktorsexamen senast vid den tidpunkt då ansökan lämnas in, kan inkomma med högst en ansökan vid samma ansökningstillfälle. Som huvudsökande kan man vara medsökande på annan ansökan vid samma ansökningstillfälle. Ofullständiga eller för sent inkomna ansökningar behandlas inte.

Övrigt

Som ett led i att bidra till verksamhetsnytta och att sprida forskningsresultaten ska ansvarig forskare vid projekttidens slut leverera en rapport på svenska, inklusive en utförlig sammanfattning. Forskaren deltar också i av myndigheten ordnade seminarier för att berätta om studien. Härutöver uppmuntras vetenskapliga publikationer. Projekt drivs i kontakt med analytiker på myndigheten.

För ytterligare information och allmänna frågor om utlysningen kontakta:

Johan Sandberg, 010-116 32 28. 
Du kan också skicka mejl: 
johan.s.sandberg@forsakringskassan.se

Etikprövning

Försäkringskassan har ingen egen etisk kommitté. Ansvaret för att etikprövning görs enligt gällande regelverk faller på huvudmannen för den organisation där forskningen utförs.

Reglerna sammanfattas på Etikprövningsnämnderna (epn.se)

Försäkringskassan hänvisar även till Codex, vilket är en webbplats som har till syfte att samla de etiska riktlinjer och lagar som reglerar och ställer etiska krav på forskningsprocessen.
Codex (codex.vr.se) 

Vanliga frågor

Relaterade länkar

Utlysning av forskningsmedel