Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Utlysning av forskningsmedel 2017

Försäkringskassan utlyser projektbidrag för forskning inom tre av socialförsäkringens områden. Stödet till forskningsområdena omfattar 8,9 miljoner kronor under år 2017. Sista dag för ansökan var 31 augusti 2017.

Syftet med utlysningen är att stärka forskningen om socialförsäkringens funktion och relation till andra aktörer inom området, med en tydlig koppling till Försäkringskassans kunskapsbehov och praktiska arbete. Vi är särskilt intresserade av projekt med organisations- och rättssäkerhetsperspektiv med fokus på samverkan med andra aktörer (t ex hälso- och sjukvården, arbetsgivare, Arbetsförmedlingen). Ansökan ska också innehålla en tydlig plan för spridning och möjlig omsättning av forskningsresultaten. Vi ser gärna ansökningar med ett uttalat mångfalds- jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv.

Försäkringskassan ser gärna ansökningar med tvärvetenskapliga ansatser. Finansiering kan sökas för projekt med 1-3 års projekttid. Försäkringskassan välkomnar detta år ansökningar inom nedanstående områden:

Under de senaste åren har sjukfrånvaron ökat och sjukfallen har blivit längre. Det ökade inflödet består främst av sjukfall med psykiatrisk diagnos följt av sjukfall med diagnoser avseende rörelseorganen. Vi efterfrågar forskning om hur sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen fungerar i samverkan mellan olika aktörer t.ex. hälso- och sjukvården, arbetsgivarna, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Vi efterfrågar särskilt projekt som handlar om hur vården och Försäkringskassan hanterar det ökade inflödet av patienter med sjukskrivning kopplat till psykiatriska diagnoser/psykisk ohälsa. Erbjuds människor adekvat hjälp vid sjukskrivning för psykisk ohälsa och vilka faktorer är avgörande för individens möjligheter att återfå hälsa och arbetsförmåga? Tillämpas sjukförsäkringsreglerna rättssäkert och jämlikt?

 

Försäkringskassan administrerar ett flertal förmåner som riktar sig till personer som själva, eller vars barn eller andra närstående har en funktionsnedsättning. Assistansersättning, aktivitetsersättning och vårdbidrag är några exempel. Förmånerna syftar i olika grad till att bidra till regeringens övergripande mål för gruppen; social inkludering i samhället och ökad ekonomisk trygghet. Försäkringskassan efterfrågar forskning om hur socialförsäkringen påverkar levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom. Hur påverkar ersättningar från Försäkringskassan ersättningsbehovet på lång sikt och hur kan inlåsningseffekter och stigmatisering undvikas? Tillämpas reglerna rättssäkert och jämlikt med avseende på t ex samspelet mellan vårdnadshavares föräldraansvar vid omsorg av funktionsnedsatta barn och andra närstående?

 

Barn- och familjeområdet inom socialförsäkringen omfattar ett flertal ersättningar och bidrag, t ex föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, underhållsstöd, barnbidrag, och vårdbidrag. Huvuddelen av föräldrapenning- och VAB-dagar tas fortfarande ut av kvinnor, även om skillnaderna minskar över tid. Försäkringskassan efterfrågar ökad kunskap om hur ohälsa, demografi och jämställt uttag samspelar. Försäkringskassan efterfrågar forskning om hur uttaget av ersättningar på barn- och familjeområdet ser ut i olika befolkningsgrupper (social-, utbildnings- och etnisk bakgrund) med fokus på jämställdhet och barnperspektivet.

 

Ansökans utformning

Ansökan ska vara skriven på svenska och ska organiseras enligt följande:
1) Ett försättsblad med projekttitel, huvud- och medsökandes namn samt huvudsökandes kontaktuppgifter. På försättsbladet anges även vilket av de tre ovanstående forskningsområdena ansökan avser.
2) En populärvetenskaplig sammanfattning på svenska omfattande max 250 ord.
3) En projektbeskrivning på svenska, som får vara högst tio A4-sidor (12p), ska disponeras med följande rubriker:

 • Bakgrund inklusive problemformulering
 • Syfte
 • Preliminära resultat (i tillämpliga fall)
 • Litteraturgenomgång
 • Arbetsplan inklusive metod och tidsplan
 • Verksamhetsnytta för myndigheten
 • Samhällsnytta
 • Mångfalds- jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv
 • Plan för spridning av forskningsresultaten
 • Medverkan från relevanta samhällsaktörer
 • Etiska överväganden inklusive information om ev. insänd och godkänd etikansökan. Den etikansökan behöver inte vara godkänd vid ansökningstillfället, men måste vara godkänd för att utbetalning av ev. beviljade forskningsmedel ska ske. Om etikansökan inte inlämnas beskrivs ställningstagandena härför under denna punkt. Krav angående etikprövning beskrivs mer utförligt nedan.
 • Projektbudget. I denna inkluderas kostnader för såväl för drift, ev. utrustning, personal, OH-kostnader, registerdata och andra uttag från Försäkringskassan. Försäkringskassan står för resekostnader till seminarier ordnade av myndigheten, och även konferensdeltagande för att sprida forskningsresultaten nationellt och internationellt samt ev. kostnad vid publicering av resultaten. Alla kostnader specificeras under denna rubrik och inkludera information om sökta och tilldelade bidrag hos andra forskningsfinansiärer för detta eller närliggande projekt.
 • Projektbidrag kan sökas för 1-3 år.
 • Referenser

4) CV omfattande max två A4 per sökande.
5) En publikationslista med relevanta publikationer som får inkludera max fem publikationer per sökande.

Beredning

Ansökningarna bedöms av forskare i Försäkringskassans vetenskapliga råd och av externa experter. Vid bedömning av ansökan tas hänsyn till projektets förväntade vetenskapliga kvalitet, verksamhetsnytta för myndigheten, nytänkande och originalitet, samhällsnytta, genomförbarhet, kostnader, plan för spridning och möjlig omsättning av resultaten samt forskargruppens kompetens. Beslut om tilldelning fattas av Försäkringskassans generaldirektör med stöd av vetenskapliga rådets bedömning och en intern bedömning av projektets relevans för Försäkringskassans områden.

Det är viktigt att beskriva hur forskningsresultaten kan få verksamhetsnytta, eventuellt med medverkan från andra samhällsaktörer. Därför kommer vi vid bedömning av ansökningar lägga särskild vikt vid detta. Avsikten med detta är att skapa goda förutsättningar för implementering av forskningsresultaten och om möjligt inkludera perspektiv från de som forskningen berör och inverkar på. Verksamhetsnytta för myndigheten och implementering av forskningsresultaten redovisas under separat rubriker i projektansökan enligt beskrivningen nedan.

Ansökan ska vara Försäkringskassan tillhanda, sparad som en PDF, senast den 31 augusti 2017 kl. 16.00, och insänd via e-post:
huvudkontoret@forsakringskassan.se

I ämnesraden i e-mailet anges ”Ansökan forskningsmedel” samt det diarienummer som ansökan avser (se ovan för angivna Dnr).

Huvudsökande, som ska ha avlagt doktorsexamen senast vid den tidpunkt då ansökan lämnas in, kan inkomma med högst en ansökan vid samma ansökningstillfälle. Som huvudsökande kan man vara medsökande på annan ansökan vid samma ansökningstillfälle. Ofullständiga eller för sent inkomna ansökningar behandlas inte.
 

Övrigt

Som ett led i att bidra till verksamhetsnytta och att sprida forskningsresultaten ska ansvarig forskare vid projekttidens slut leverera en rapport på svenska, inklusive en utförlig sammanfattning, avsedd för myndighetens rapportserie Socialförsäkringsrapport. Forskaren deltar också i av myndigheten ordnade seminarier för att berätta om studien. Härutöver uppmuntras vetenskapliga publikationer. Projekt drivs i kontakt med analytiker på myndigheten. Utbetalning av beviljade forskningsanslag sker innan årsskiftet.

För ytterligare information och allmänna frågor om utlysningen kontakta:

Johan Sandberg, 010-116 32 28. 
Du kan också skicka e-post: 
johan.s.sandberg@forsakringskassan.se

Etikprövning

Från den 1 januari 2004 finns en lag om etikprövning av forskning som avser människor (etikprövningslagen). Vissa ändringar i etikprövningslagen trädde i kraft den 1 juni 2008. Ändringarna innebär bl.a. att även projekt där informerat samtycke inhämtats och känsliga personuppgifter är aktuella ska etikprövas. Försäkringskassan har ingen egen etisk kommitté. Ansvaret för att etikprövning görs av en etikprövningsnämnd, eller att ett rådgivande yttrande inhämtas, faller på huvudmannen för den organisation där forskningen utförs. Reglerna sammanfattas på webbplatsen:

Etikprövningsnämnderna (epn.se) 
Där presenteras också den organisation som tillämpar reglerna. 

Försäkringskassan hänvisar även till Codex, vilket är en webbplats som har till syfte att samla de etiska riktlinjer och lagar som reglerar och ställer etiska krav på forskningsprocessen.
Codex (codex.vr.se) 

Relaterade länkar

Utlysning av forskningsmedel