Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Utlysning av forskningsmedel 2016

Försäkringskassan utlyser projektbidrag för forskning inom tre av socialförsäkringens områden. Stödet till forskningsområdena omfattar 8,9 miljoner kronor under år 2016. Sista dag för ansökan var 31 augusti 2016.

Syftet med utlysningen är att stärka såväl forskning om socialförsäkringen, som forskning med en tydlig koppling till Försäkringskassans kunskapsbehov och praktiska arbete. Syftet är också att öka nyttiggörandet av forskning inom verksamheten och skapa värde för individ och samhälle. Ansökan ska därför innehålla en tydlig plan för spridning och möjlig omsättning av forskningsresultaten. Försäkringskassan ser gärna ansökningar med tvärvetenskapliga ansatser. Finansiering kan sökas för projekt med 1-3 års projekttid.

Försäkringskassan välkomnar ansökningar inom följande tre områden:

Under de senaste åren har sjukfrånvaron ökat och sjukfallen har blivit längre. Det ökade inflödet av nya sjukfall består främst av sjukfall med psykiatrisk diagnos följt av sjukfall med diagnoser avseende rörelseorganen. Utöver Försäkringskassan finns flera viktiga aktörer som på olika sätt är involverade i sjukskrivningsprocessen, t.ex. hälso- och sjukvården, arbetsgivarna och Arbetsförmedlingen. Kunskap om och utvärdering av vilka insatser som är effektiva för att förebygga arbetsoförmåga och för att underlätta återgång i arbete är viktiga både ur ett samhällsekonomiskt och ur ett individperspektiv.

Försäkringskassan utlyser därför forskningsmedel för projekt som, med en tydlig koppling till socialförsäkringen, analyserar åtgärder för att förebygga sjukfrånvaro eller för att underlätta återgång i arbete i samband med sjukfrånvaro.

 

Försäkringskassan administrerar ett flertal förmåner som riktar sig till personer som själva, eller vars barn har funktionsnedsättning. Assistansersättning, aktivitetsersättning och vårdbidrag är några exempel. Förmånerna syftar i olika grad till att bidra till regeringens övergripande mål för gruppen, social inkludering i samhället, via ökad ekonomisk trygghet och ökad möjlighet att delta i samhällslivet. Ökad kunskap om hur socialförsäkringen påverkar levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom är viktigt både ur ett samhälls- och ett individperspektiv.

Försäkringskassan utlyser därför forskningsmedel för projekt som, med en tydlig koppling till socialförsäkringen, studerar levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom och/eller analyserar socialförsäkringens funktion för personer med funktionsnedsättning.

 

Ekonomisk utsatthet bland barnhushåll är ett problem på både individ- och samhällsnivå och negativa konsekvenser uppstår på både kort och lång sikt. Utsatthet förekommer i alla typer av hushåll men är vanligast bland ensamstående föräldrar och i hushåll där föräldrarna är födda utanför Sverige. Ökad kunskap om betydelsen av socialförsäkringen och dess utformning för olika grupper behövs för att bättre stödja ekonomiskt utsatta barnhushåll.

Utöver detta generella kunskapsbehov finns ett särskilt behov av att följa upp förändringar i underhållsstödet. Den 1 april 2016 fick Försäkringskassan ett utökat uppdrag som innebär att myndigheten ska hjälpa föräldrar att komma överens om ett skäligt underhållsbidrag för gemensamma barn vid en separation. Samtidigt trädde även andra lagändringar inom underhållsstöd i kraft. Det är viktigt att följa på vilka sätt dessa förändringar påverkar ekonomiskt utsatta barnhushåll.

Försäkringskassan utlyser därför forskningsmedel för projekt som, med en tydlig koppling till socialförsäkringen, bidrar till kunskap om vilken roll socialförsäkringen och Försäkringskassan spelar för ekonomiskt utsatta barnhushålls situation i Sverige idag.

 

Ansökans utformning

Ansökan ska vara skriven på svenska och ska organiseras enligt följande:

1) Ett försättsblad med projekttitel, huvud- och medsökandes namn samt huvudsökandes kontaktuppgifter. På försättsbladet anges även vilket av de tre ovanstående forskningsområdena ansökan avser.

2) En populärvetenskaplig sammanfattning på svenska omfattande max 250 ord.

3) En projektbeskrivning på svenska, som får vara högst tio A4-sidor (12p), ska disponeras med följande rubriker:

 • Bakgrund inklusive problemformulering
 • Syfte
 • Preliminära resultat (i tillämpliga fall)
 • Arbetsplan inklusive metod och tidsplan
 • Samhällsrelevans
 • Verksamhetsnytta för myndigheten
 • Plan för spridning av forskningsresultaten
 • Plan för implementering av forskningsresultaten
 • Medverkan från relevanta samhällsaktörer
 • Etiska överväganden inklusive information om ev. insänd och godkänd etisk ansökan. Den etiska ansökan behöver inte vara godkänd vid ansökningstillfället, men måste vara godkänd för att utbetalning av ev. beviljade forskningsmedel ska ske. Om etisk ansökan inte är tillämplig beskrivs detta under denna punkt. Krav angående etikprövning beskrivs mer utförligt nedan.
 • Projektbudget. I denna inkluderas kostnader för såväl drift, ev utrustning som personal, men även registerdata och andra utdrag från Försäkringskassan. Försäkringskassan står för resekostnader till seminarier ordnade av myndigheten, och även konferensdeltagande för att sprida forskningsresultaten nationellt och internationellt samt ev. kostnad vid publicering av resultaten. Dessa rese- och publikationskostnader specificeras även under denna rubrik. Ange även OH-kostnad och inkludera information om sökta och tilldelade bidrag hos andra forskningsfinansiärer för detta eller närliggande projekt.
 • Referenser

4) CV omfattande max två A4 per sökande.

5) En publikationslista med relevanta publikationer som får inkludera max fem publikationer per sökande.

Beredning

Ansökningarna bedöms av forskare i Försäkringskassans vetenskapliga råd och externa experter. Vid bedömning av ansökan tas hänsyn till projektets förväntade vetenskapliga kvalitet, samhällsrelevans, verksamhetsnytta för myndigheten, genomförbarhet, kostnader, plan för spridning och möjlig omsättning av resultaten samt sökandens kompetens. Beslut om tilldelning fattas av Försäkringskassans generaldirektör med stöd av forskarnas bedömning och en intern bedömning av projektets relevans för Försäkringskassans områden.

En central del för att nå verksamhetsnytta är en tydlig plan för implementering av forskningsresultaten och, om relevant, medverkan från relevanta samhällsaktörer. Därför kommer vi vid bedömning av ansökningar lägga särskild vikt vid detta. Avsikten med detta är att skapa goda förutsättningar för implementering av forskningsresultaten och om möjligt inkludera perspektiv från de som forskningen berör och inverkar på. Implementering av forskningsresultaten och medverkan från relevanta samhällsaktörer redovisas under separat rubriker i projektansökan enligt beskrivningen nedan. Studier med tydliga jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv välkomnas särskilt.

Ansökan ska vara Försäkringskassan tillhanda, sparad som en PDF, senast den 31 augusti 2016 kl. 16.00, och insänd via e-post:
huvudkontoret@forsakringskassan.se

I ämnesraden i e-mailet anges ”Ansökan forskningsmedel” samt det diarienummer som ansökan avser (se ovan för angivna Dnr).

Huvudsökande, som ska ha avlagt doktorsexamen senast vid den tidpunkt då ansökan lämnas in, kan inkomma med högst en ansökan vid samma ansökningstillfälle. Som huvudsökande kan man vara medsökande på annan ansökan vid samma ansökningstillfälle. Ofullständiga eller för sent inkomna ansökningar behandlas inte.

Övrigt

Som ett led i att bidra till verksamhetsnytta och att sprida forskningsresultaten ska ansvarig forskare vid projekttidens slut leverera en rapport på svenska, inklusive en utförlig sammanfattning, avsedd för myndighetens rapportserie Socialförsäkringsrapport. Forskaren deltar också i av myndigheten ordnade seminarier för att berätta om studien. Härutöver uppmuntras vetenskapliga publikationer. Projekt drivs i kontakt med analytiker på myndigheten. Utbetalning av beviljade forskningsanslag sker innan årsskiftet.

För ytterligare information och allmänna frågor om utlysningen kontakta :

Johan Sandberg, 010-116 32 28. 
Du kan också skicka e-post: 
johan.s.sandberg@forsakringskassan.se

Etikprövning

Från den 1 januari 2004 finns en lag om etikprövning av forskning som avser människor (etikprövningslagen). Vissa ändringar i etikprövningslagen trädde i kraft den 1 juni 2008. Ändringarna innebär bl.a. att även projekt där informerat samtycke inhämtats och känsliga personuppgifter är aktuella ska etikprövas. Försäkringskassan har ingen egen etisk kommitté. Ansvaret för att etikprövning görs av en etikprövningsnämnd, eller att ett rådgivande yttrande inhämtas, faller på huvudmannen för den organisation där forskningen utförs. Reglerna sammanfattas på webbplatsen:

Etikprövningsnämnderna (epn.se) 
Där presenteras också den organisation som tillämpar reglerna. 

Försäkringskassan hänvisar även till Codex, vilket är en webbplats som har till syfte att samla de etiska riktlinjer och lagar som reglerar och ställer etiska krav på forskningsprocessen.
Codex (codex.vr.se) 

Relaterade länkar

Utlysning av forskningsmedel