Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Utlysning av forskningsmedel 2015

Försäkringskassan utlyser projektbidrag för forskning inom tre av socialförsäkringens områden. Stödet till forskningsområdet omfattande 8,9 miljoner kronor under år 2015. Sista dag för ansökan var 31 augusti 2015.

Syftet med utlysningen är att stärka såväl forskningen om socialförsäkringens vetenskapliga bas som dess koppling till Försäkringskassans kunskapsbehov och praktiska arbete. Syftet är också att öka nyttiggörandet av forskning inom verksamheten och skapa värde för individ och samhälle. Ansökan skall därför innehålla en tydlig plan för spridning och omsättning av forskningsresultaten. Försäkringskassan ser gärna ansökningar med tvärvetenskapliga ansatser. Finansiering kan sökas för projekt med 1-3 års projekttid.

Försäkringskassan välkomnar ansökningar inom följande tre områden:

Försäkringskassan utlyser forskningsmedel för projekt som studerar åtgärder för att förebygga sjukfrånvaro (Dnr: 027552-2015)

Under de senaste åren har sjukfrånvaron ökat, vilket satt fokus på behovet av att arbeta med att förebygga att nya sjukfall startar. Det ökade inflödet av nya sjukfall består främst av sjukfall med psykiatrisk diagnos följt av sjukfall med diagnoser i rörelseorganen.

Hälso- och sjukvården och arbetsplatserna är viktiga aktörer i det förebyggande arbetet. Kunskap om vilka insatser som är effektiva för att förebygga arbetsoförmåga är viktiga både ur ett samhällsekonomiskt och ur ett individperspektiv. Mot bakgrund av detta utlyser Försäkringskassan forskningsmedel för projekt som, med en tydlig koppling till socialförsäkringen, analyserar åtgärder för att förebygga sjukfrånvaro.

 

Försäkringskassan utlyser forskningsmedel för forskning inom funktionshinderområdet (Dnr: 027555-2015)
Regeringens övergripande mål för funktionshinderpolitiken är att individer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet till full delaktighet i samhället.

Försäkringskassan administrerar ett flertal förmåner som ska bidra till att dessa mål uppfylls. Assistansersättning, aktivitetsersättning och vårdbidrag är några exempel. Förmånerna syftar i olika grad till att bidra till regeringens övergripande mål via ökad ekonomisk trygghet och ökad möjlighet att delta i samhällslivet. Kunskap om hur dessa förmåner bidrar till måluppfyllelsen är viktiga för Försäkringskassan. Försäkringskassan utlyser därför forskningsmedel för projekt som ökar kunskapen om livschanser och levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom och som kan bidra med kunskap om åtgärder för att uppfylla målen.

 

Försäkringskassan utlyser forskningsmedel för projekt som studerar socialförsäkringens betydelse för ekonomiskt utsatta barnhushåll. (Dnr: 027556-2015)

Ekonomisk utsatthet bland barnhushåll är ett problem på både individ- och samhällsnivå och innebär ofta negativa konsekvenser på både kort och lång sikt. Utsatthet är vanligast i hushåll med ensamstående föräldrar och i hushåll där föräldrarna är födda utanför Sverige, men förekommer i alla typer av hushåll.   För många ekonomiskt utsatta är ersättningar från Försäkringskassan viktiga för hushållets ekonomi.  Bland ensamstående föräldrar med två eller fler barn utgör ersättningar inom den ekonomiska familjepolitiken i genomsnitt över 20 procent av hushållets disponibla inkomst.

Regeringens mål för den ekonomiska familjepolitiken är bland annat att den ska bidra till förbättrade förutsättningar för en god ekonomisk levnadsstandard och förstärkt makt över den egna livssituationen för alla barnfamiljer. Här är både betydelsen av generella och behovsprövade ersättningar från Försäkringskassan viktiga att studera, men också Försäkringskassans bemötande och handläggning av barnfamiljhushåll. Försäkringskassan utlyser därför forskningsmedel för projekt som kan bidra till kunskap om ekonomiskt utsatta barnhushålls situation i Sverige idag, och vilken roll Försäkringskassan spelar, eller skulle kunna spela, för dessa hushåll.

Vid bedömning av ansökan tas hänsyn till projektets förväntade vetenskapliga kvalitet, samhällsrelevans, verksamhetsnytta för myndigheten, genomförbarhet, kostnader, plan för spridning och omsättning av resultaten samt sökandens kompetens.
En central del för att nå verksamhetsnytta är en tydlig plan för implementering av forskningsresultaten och, om relevant, medverkan från relevanta samhällsaktörer. Därför kommer vi vid bedömning av årets ansökningar lägga särskild vikt vid detta. Avsikten med detta är att skapa goda förutsättningar för implementering av forskningsresultaten och om möjligt inkludera perspektiv från de som forskningen berör och inverkar på. Implementering av forskningsresultaten och medverkan från relevanta samhällsaktörer redovisas under separat rubriker i projektansökan enligt beskrivningen nedan.

Ansökan ska vara skriven på svenska och bestå av en populärvetenskaplig sammanfattning, en komplett beskrivning av forskningsprojektet enligt dispositionen nedan, CV samt publikationslista. Projektbeskrivningen skall disponeras enligt följande under separata rubriker; bakgrund (inkl. problemformulering), syfte, preliminära resultat (i tillämpliga fall), arbetsplan (inkl. metod och tidsplan), samhällsrelevans, verksamhetsnytta för myndigheten, plan för spridning av forskningsresultaten, implementering av forskningsresultaten, medverkan från relevanta samhällsaktörer, etiska överväganden (inkl. information om insänd och godkänd etisk ansökan), projektbudget (ange OH-kostnad och inkludera information om sökta och tilldelade bidrag för detta eller närliggande projekt) samt referenser.

Projektbeskrivningen får vara högst tio A4-sidor (12p) inklusive specificerad projektbudget och referenser. Den populärvetenskapliga sammanfattning ska vara max 250 ord, CV:t vara max två A4 per sökande, listan med relevanta publikationer ska inkludera max fem publikationer per forskare som deltar i projektet. Huvudsökande, som skall ha avlagt doktorsexamen senast vid den tidpunkt då ansökan lämnas in, kan inkomma med högst en ansökan vid detta ansökningstillfälle. Ofullständiga ansökningar behandlas ej.

Ansökan ska vara Försäkringskassan tillhanda, sparad som en PDF, senast den 31 augusti 2015 kl. 16.00, via huvudkontoret@forsakringskassan.se. På försättsbladet anges förutom projekttitel och sökandes namn och kontaktuppgifter även vilket av de tre ovanstående forskningsområdena ansökan avser. Meddelande om eventuell tilldelning lämnas senast i slutet av vecka 51 och utbetalning sker innan årsskiftet. I ämnesraden i e-mailet anges ”Ansökan forskningsmedel” samt det diarienummer som ansökan avser (se ovan angivna Dnr).

Övrigt

Som ett led i att bidra till verksamhetsnytta och att sprida forskningsresultaten ska ansvarig forskare vid projekttidens slut leverera en rapport på svenska, inklusive en utförlig sammanfattning, avsedd för myndighetens rapportserie. Forskaren deltar också i av myndigheten ordnade seminarier för att berätta om studien. Härutöver uppmuntras vetenskapliga publikationer. Projekten sker i dialog med analytiker på myndigheten. Läs mer om krav på etikprövning här nedan.

För ytterligare information och allmänna frågor om utlysningen kontakta Johan Sandberg, 010-116 32 28. Du kan också skicka ett e-mail:
johan.s.sandberg@forsakringskassan.se.

Etikprövning

Från den 1 januari 2004 finns en lag om etikprövning av forskning som avser människor (etikprövningslagen). Vissa ändringar i etikprövningslagen trädde i kraft den 1 juni 2008. Ändringarna innebär bl.a. att även projekt där informerat samtycke inhämtats och känsliga personuppgifter är aktuella ska etikprövas. Försäkringskassan har ingen egen etisk kommitté. Ansvaret för att etikprövning görs av en etikprövningsnämnd, eller att ett rådgivande yttrande inhämtas, faller på huvudmannen för den organisation där forskningen utförs. Reglerna sammanfattas på webbplatsen www.epn.se. Där presenteras också den organisation som tillämpar reglerna. Försäkringskassan hänvisar även till Codex (www.codex.vr.se), vilket är en webbplats som har till syfte att samla de etiska riktlinjer och lagar som reglerar och ställer etiska krav på forskningsprocessen.

Relaterade länkar

Utlysning av forskningsmedel