Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Utlysning av forskningsmedel 2020

Försäkringskassan utlyser forskningsmedel för projekt om socialförsäkringen och Försäkringskassans verksamhet. Syftet är att utveckla kunskapen om socialförsäkringen och dess funktion för individ och samhälle samt att stödja implementering av forskningsbaserade insatser inom socialförsäkringsområdet. Vi efterfrågar särskilt forskning som belyser den rådande pandemins påverkan på individ och samhälle ur ett välfärds- och socialförsäkringsperspektiv, både kort- och långsiktigt.

Exempel på forskningsområden som Försäkringskassan har intresse av att få belysta i årets utlysning är:

Forskning som belyser den rådande pandemins påverkan på individ och samhälle ur ett välfärds- och socialförsäkringsperspektiv:

 • De kort- och långsiktiga effekterna av Covid-19, kartläggning av typ av ohälsa och risk för kvarvarande och långvarig ohälsa.
 • Symtom och skador efter insjuknande i Covid-19 som inte fångats upp i vården.
 • Socialförsäkringens hållbarhet och uthållighet under samhällskris med fokus på risk för långsiktigt ökad ohälsa och arbetsoförmåga.

Övrig forskning:

 • Hur psykisk ohälsa och samsjuklighet påverkar sjukfrånvaro och deltagande i arbetslivet.
 • Försäkringskassans samverkan med myndigheter och andra aktörer (exempelvis Arbetsförmedlingen, hälso- och sjukvården, företagshälsovård, socialtjänsten och arbetsgivare).
 • Välfärdssystemets kontrollfunktioner och felaktigt nyttjande av socialförsäkringen i samverkan med andra myndigheter och aktörer.
 • Jämlikt och ojämlikt nyttjande av olika socialförsäkringsförmåner, exempelvis ekonomiskt stöd till barn och familjer
 • Social utsatthet och risk för hot och våld i hemmen och hur det påverkar nyttjandet av socialförsäkringen, vården och andra delar av välfärdssystemen.

Vi ser gärna ansökningar med ett uttalat mångfalds-, jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv samt med tvärvetenskaplig ansats. Projektbidrag kan sökas för 1 – 3 år.

Ansökans utformning

Ansökan ska vara skriven på svenska och organiseras enligt följande:
1) Ett försättsblad med projekttitel, huvud- och medsökandes namn samt huvudsökandes kontaktuppgifter.
2) En populärvetenskaplig sammanfattning på svenska och engelska omfattande max 250 ord.
3) En projektbeskrivning på svenska, som får vara högst tio A4-sidor (12p), ska disponeras med följande rubriker:

 • Sammanfattning på svenska och engelska
 • Bakgrund inklusive problemformulering
 • Syfte
 • Forskningsläge och teoretiska utgångspunkter
 • Arbetsplan inklusive metod och tidsplan
 • Samhälls- och verksamhetsnytta
 • Plan för spridning av forskningsresultaten
 • Medverkan från relevanta samhällsaktörer
 • Etiska överväganden inklusive information om ev. insänd och godkänd etikansökan. Etikansökan behöver inte vara godkänd vid ansökningstillfället, men måste vara godkänd för att utbetalning av beviljade forskningsmedel ska ske. Om inte etikansökan behövs ska detta beskrivas i ansökan. Krav angående etikprövning beskrivs mer utförligt nedan.
 • Projektbudget. I denna inkluderas kostnader för drift, utrustning, personal, OH, datauttag samt för publicering av resultaten i vetenskapliga tidskrifter. Alla kostnader specificeras under denna rubrik.
 • Information om sökta och tilldelade bidrag hos andra forskningsfinansiärer för detta eller närliggande projekt. Referenser

4) CV omfattande max två A4 per sökande.
5) En publikationslista med relevanta publikationer som får inkludera max 10 publikationer per sökande.

Beredning

Ansökningarna bedöms av forskare i Försäkringskassans vetenskapliga råd och vid behov av externa experter. Vid bedömning av ansökan tas hänsyn till:

- vetenskaplig kvalitet och relevans
- nytänkande och originalitet
- nytta för individ, samhälle och Försäkringskassans verksamhet
- sökandes kompetens
- genomförbarhet
- kostnader
- plan för spridning och i tillämpliga fall omsättning av resultaten

Beslut om tilldelning fattas av Försäkringskassans generaldirektör med stöd av vetenskapliga rådets bedömning och en intern bedömning av projektets relevans för Försäkringskassan.

Ansökan ska vara Försäkringskassan tillhanda, sparad som en PDF, senast den 28 februari år 2021 kl. 16.00, och insänd via e-post: huvudkontoret@forsakringskassan.se

I ämnesraden i e-posten anges ”Ansökan forskningsmedel” samt diarienummer FK 2020/004344.

Huvudsökande, som ska ha avlagt doktorsexamen senast vid den tidpunkt då ansökan lämnas in, kan inkomma med högst en ansökan vid samma ansökningstillfälle. Som huvudsökande kan man vara medsökande på annan ansökan vid samma ansökningstillfälle. Ofullständiga eller för sent inkomna ansökningar behandlas inte.

Övrigt

Försäkringskassan ställer krav på återrapportering inom ramen för beviljade projektbidrag, som ett led i att bidra till verksamhetsnytta och att sprida forskningsresultaten. Följande krav ska uppfyllas:

- årlig delrapportering till Försäkringskassan
- vid projekttidens slut levereras en rapport på svenska, inklusive en utförlig sammanfattning på svenska och engelska
- vid projektettidens slut levereras en ekonomisk slutredovisning.
- minst en presentation av studien på seminarium organiserat av Försäkringskassan

Dessutom uppmuntras vetenskapliga publikationer. Projekten drivs i kontakt med analytiker på myndigheten.

För ytterligare information och allmänna frågor om utlysningen kontakta:

Johan Sandberg
johan.s.sandberg@forsakringskassan.se
010-116 32 28

Etikprövning

Försäkringskassan har ingen egen etisk kommitté. Ansvaret för att etikprövning görs enligt gällande regelverk faller på huvudmannen för den organisation där forskningen utförs. Reglerna sammanfattas på Etikprövningsmyndigheten webbplats.

Etikprövningsmyndigheten

Försäkringskassan hänvisar även till Codex, en webbplats med de etiska riktlinjer och lagar som reglerar forskningsprocessen.

Codex

Relaterade länkar

Utlysning av forskningsmedel