Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Utlysning av forskningsmedel 2019

Årets process med bedömningar av forskningsansökningar och beslut om vilka som beviljas medel skjuts fram till hösten 2020. Vi förväntar oss att beslut om tilldelning av medlen sker i december.

Försäkringskassan utlyser forskningsmedel för projekt om socialförsäkringen och Försäkringskassans verksamhet. Syftet med utlysningen är att utveckla kunskapen om socialförsäkringen och dess funktion för individ och samhälle. Ett ytterligare syfte är att stödja implementering av forskningsbaserade insatser inom socialförsäkringsområdet. Vi ser gärna ansökningar med ett uttalat mångfalds-, jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv samt med tvärvetenskaplig ansats. Projektbidrag kan sökas för 1-3 år.

Exempel på forskningsområden som Försäkringskassan har intresse av att få belysta i årets utlysning är:

 • Socialförsäkringens administration och roll i välfärdssystemet, exempelvis Försäkringskassans organisation, styrning samt handläggningens villkor
 • Försäkringskassans samverkan med myndigheter och andra aktörer (exempelvis Arbetsförmedlingen, hälso- och sjukvården, företagshälsovård, socialtjänsten och arbetsgivare)
 • Förtroendet för socialförsäkringssystemet och dess administration
 • Hur psykisk ohälsa och samsjuklighet påverkar sjukfrånvaro och deltagande i arbetslivet, samt hur risken för långvarig frånvaro från arbetsmarknaden kan begränsas
 • Hur olika typer av funktionsnedsättningar påverkar sjukfrånvaro och deltagande i arbetslivet
 • Jämlikt och ojämlikt nyttjande av olika socialförsäkringsförmåner, exempelvis ekonomiskt stöd till barn och familjer
 • Välfärdssystemets kontrollfunktioner och felaktigt nyttjande av socialförsäkringen

Ansökans utformning

Ansökan ska vara skriven på svenska och organiseras enligt följande:
1) Ett försättsblad med projekttitel, huvud- och medsökandes namn samt huvudsökandes kontaktuppgifter.
2) En populärvetenskaplig sammanfattning på svenska och engelska omfattande max 250 ord.
3) En projektbeskrivning på svenska, som får vara högst tio A4-sidor (12p), ska disponeras med följande rubriker:

 • Sammanfattning på svenska och engelska
 • Bakgrund inklusive problemformulering
 • Syfte
 • Forskningsläge och teoretiska utgångspunkter
 • Arbetsplan inklusive metod och tidsplan
 • Samhälls- och verksamhetsnytta
 • Plan för spridning av forskningsresultaten
 • Medverkan från relevanta samhällsaktörer
 • Etiska överväganden inklusive information om ev. insänd och godkänd etikansökan. Etikansökan behöver inte vara godkänd vid ansökningstillfället, men måste vara godkänd för att utbetalning av beviljade forskningsmedel ska ske. Om inte etikansökan behövs ska detta beskrivas i ansökan. Krav angående etikprövning beskrivs mer utförligt nedan.
 • Projektbudget. I denna inkluderas kostnader för drift, utrustning, personal, OH, datauttag samt för publicering av resultaten i vetenskapliga tidskrifter. Alla kostnader specificeras under denna rubrik.
 • Information om sökta och tilldelade bidrag hos andra forskningsfinansiärer för detta eller närliggande projekt. Referenser

4) CV omfattande max två A4 per sökande.
5) En publikationslista med relevanta publikationer som får inkludera max 10 publikationer per sökande.

Beredning

Ansökningarna bedöms av forskare i Försäkringskassans vetenskapliga råd och vid behov av externa experter. Vid bedömning av ansökan tas hänsyn till:

- vetenskaplig kvalitet och relevans
- nytänkande och originalitet
- nytta för individ, samhälle och Försäkringskassans verksamhet
- sökandes kompetens
- genomförbarhet
- kostnader
- plan för spridning och i tillämpliga fall omsättning av resultaten

Beslut om tilldelning fattas av Försäkringskassans generaldirektör med stöd av vetenskapliga rådets bedömning och en intern bedömning av projektets relevans för Försäkringskassan.

Ansökan ska vara Försäkringskassan tillhanda, sparad som en PDF, senast den 29 februari år 2020 kl. 16.00, och insänd via e-post: huvudkontoret@forsakringskassan.se

I ämnesraden i e-posten anges ”Ansökan forskningsmedel” samt diarienummer 012498-2019.

Huvudsökande, som ska ha avlagt doktorsexamen senast vid den tidpunkt då ansökan lämnas in, kan inkomma med högst en ansökan vid samma ansökningstillfälle. Som huvudsökande kan man vara medsökande på annan ansökan vid samma ansökningstillfälle. Ofullständiga eller för sent inkomna ansökningar behandlas inte.

Övrigt

Försäkringskassan ställer krav på återrapportering inom ramen för beviljade projektbidrag, som ett led i att bidra till verksamhetsnytta och att sprida forskningsresultaten. Följande krav ska uppfyllas:

- årlig delrapportering till Försäkringskassan
- vid projekttidens slut levereras en rapport på svenska, inklusive en utförlig sammanfattning på svenska och engelska
- vid projektettidens slut levereras en ekonomisk slutredovisning.
- minst en presentation av studien på seminarium organiserat av Försäkringskassan

Dessutom uppmuntras vetenskapliga publikationer. Projekten drivs i kontakt med analytiker på myndigheten.

För ytterligare information och allmänna frågor om utlysningen kontakta:

Johan Sandberg
johan.s.sandberg@forsakringskassan.se
010-116 32 28

Etikprövning

Försäkringskassan har ingen egen etisk kommitté. Ansvaret för att etikprövning görs enligt gällande regelverk faller på huvudmannen för den organisation där forskningen utförs. Reglerna sammanfattas på Etikprövningsmyndigheten webbplats.

Etikprövningsmyndigheten

Försäkringskassan hänvisar även till Codex, en webbplats med de etiska riktlinjer och lagar som reglerar forskningsprocessen.

Codex

Relaterade länkar

Utlysning av forskningsmedel