Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Vårt hållbarhetsarbete

Försäkringskassan har som myndighet ett ansvar att främja en hållbar utveckling utifrån alla tre dimensionerna av hållbarhet; den miljömässiga, den sociala och den ekonomiska. I Försäkringskassans hållbarhetsarbete strävar vi därför efter att våra beslut och aktiviteter ska ta hänsyn till alla dessa tre dimensioner, som ofta samspelar med varandra.

Försäkringskassan händer

Om hållbarhetsarbetet

Hållbar utveckling handlar om att leva och verka på ett sätt idag som gör att även kommande generationer kan tillgodose sina behov. Försäkringskassans verksamhet bidrar till såväl nationella som globala mål inom hållbarhetsområdet och vi är därför en viktig aktör i att bidra till ett hållbart samhälle.

Försäkringskassans största och viktigaste bidrag till hållbar utveckling är inom de sociala och ekonomiska dimensionerna, även om bidraget inom miljödimensionen också är väsentligt, med tanke på myndighetens storlek.

Hållbarhet = miljöansvar, ekonomiskt ansvar och socialt ansvar. Grafik.

För oss handlar hållbarhet om alltifrån hur socialförsäkringen ger trygghet för många människor och hur socialförsäkrings­systemet bidrar till ett fredligt samhälle, till hur vi som myndighet arbetar med områden såsom mänskliga rättigheter, miljö- och arbetsmiljöfrågor, ansvar i leverantörskedjan, rättssäkerhet, brottsbekämpning, antikorruption och ansvarsfull hantering av statens medel.

Den statliga värdegrunden, som är ett rättesnöre för oss och att utgå ifrån den i det dagliga arbetet är också en del av hållbarhetsarbetet.

Agenda 2030

Agenda 2030 antogs 2015 av FN:s generalförsamling. Agendan innehåller en politisk deklaration, 17 globala mål och 169 delmål för hållbar utveckling globalt och förutsättningar för genomförande, uppföljning och översyn. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Sveriges regering har ambitionen att Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030.

Försäkringskassan globala målen

Källa bild: globalamalen.se

Precis som alla andra aktörer i samhället har Försäkringskassan ett ansvar för att bidra till de globala målen och delmålen i Agenda 2030. Vi arbetar därför för att integrera Agenda 2030 i verksamheten.

Försäkringskassans verksamhet bidrar direkt eller indirekt till flera av målen och delmålen i Agenda 2030 genom att vi administrerar en stor del av socialförsäkringen och andra bidrag och ersättningar, men också genom bl.a. de tvärsektoriella frågor vi arbetar med.

GD-Forum

Försäkringskassan ingår i myndighetsnätverket ”Svenska myndigheter i samverkan för Agenda 2030”, kallat GD-Forum (generaldirektörsforum). Engagemanget i GD-Forum vilar på en avsiktsförklaring, som alla deltagande myndigheter undertecknat.

Syftet med nätverket GD-Forum är att myndigheterna samverkar för att bidra mer kraftfullt till de globala målen i Agenda 2030 och också integrera de tre dimensionerna av hållbarhet i sina respektive verksamheter. Förutom engagemanget på myndighetsledningsnivå, är Försäkringskassan även aktiv i nätverkets operativa grupp, där arbetet bl.a. fokuserar på att bereda olika prioriterade frågor, och att utveckla och föreslå verktyg och arbetssätt som kan vara till nytta för myndigheternas hållbarhetsarbete i stort.

Länkar

Aktuellt regleringsbrev för år 2020 (esv.se)

Globala målen (globalamalen.se)

Regeringens sida om Agenda 2030 (regeringen.se)

Om GD-Forum (folkhalsomyndigheten.se)

Försäkringskassans miljöpolicy