Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Rättsliga ställningstaganden

Rättsliga ställningstaganden tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom Försäkringskassan. De rättsliga ställningstagandena publiceras på webbplatsen för att allmänheten ska få kännedom om dem. Rättsliga ställningstaganden görs i principiella frågor när det saknas svar i en rättsfråga eller när rättsläget är oklart. Internt blir alla ställningstaganden som myndigheten gör i rättstillämpningsfrågor bindande. Försäkringskassans rättsliga ställningstaganden är däremot inte bindande för till exempel domstolar.

2018

2018:05 Ändring av sjukpenninggrundande inkomst (SGI) under SGI-skyddad tid vid lönerevisionpdf öppnas i nytt fönsterpdf öppnas i nytt fönster

2018:04 Bedömning av hjälp med måltid i form av sondmatning

2018:03 Olämpligt fordon med hänsyn till den anpassning som behövspdf öppnas i nytt fönster

2018:01 Bedömning av föräldraansvar och väntetid under dygnsvilan inom assistansersättning

2017

2017:03 Begreppet ett fordon och körträning  

2017:02 Hjälp med det grundläggande behovet personlig hygien inom assistansersättning

2017:01 Förlängning av aktivitetsersättning för kortare tid än ett år

2016

2016:09 Begreppet goda levnadsvillkor vid bedömningen av assistansersättning för andra personliga behov pdf öppnas i nytt fönster

2016:08 Tillämpning av minskningsregeln i 107 kap. 2 § socialförsäkringsbalkenpdf öppnas i nytt fönster

2016:03 Dygnsvilapdf öppnas i nytt fönster

2016:02 Uppenbart olämpligt fordon med hänsyn till den anpassning som behövspdf öppnas i nytt fönster

2016:01 - Förbrukade dagar med sjukpenning på normalnivåpdf öppnas i nytt fönster

2015

2015:07 Psykisk funktionsnedsättning vid bedömning av grundläggande behovpdf öppnas i nytt fönster

2015:06 Ersättningsperiod vid anmälan om höjd inkomst och beslut om sjukpenninggrundande inkomst (SGI) för förfluten tidpdf öppnas i nytt fönster

2015:05 Föräldraansvarets omfattning vid hjälp med kommunikation i vanliga sociala situationer inom assistansersättningpdf öppnas i nytt fönster

2015:04 Prövning av rätten till sjukpenning för den som har fått sjukpenning i 180 dagar från och med den månad då han eller hon fyllde 65 årpdf öppnas i nytt fönster

2015:03 - Utgått

2015:02 Tolkning av begreppet ”sjukdomsfallet” i bestämmelsen om sjukanmälanpdf öppnas i nytt fönster

2015:01 Tolkning av begreppet ”arbetet” i bestämmelsen om ersättning för arbetsresor i stället för sjukpenningpdf öppnas i nytt fönster

2014

2014:2 Kostnader för anpassningsbidragpdf öppnas i nytt fönster

2014:1 Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång – när ska den förlängda skolgången anses avslutad och när ska den förlängda skolgången inte längre anses pågåpdf öppnas i nytt fönster

2013

2013:2 Familjebidrag till totalförsvarspliktiga – förlängt bidrag 30 dagar efter avslutad utbildning

2012

2012:4 Arbetsförberedande insatser hos Arbetsförmedlingenpdf öppnar nytt fönster

2012:3  Utgått

2012:2  Utgått

2012:1  Utgått 

2011

2011:1 Rätt till föräldrapenning för familjemedlem enligt förordning 883/2004 eller förordning 1408/71pdf

2010

2010:5 - Bedömning av arbetsförmåga för olika grupperpdf öppnar nytt fönster

2010:4 - Utgått

2010:3 - Utgått

2010:2 - Utgått

2010:1 - Utgått

2009

2009:03 - Utgått

2009:02 - Merkostnader inom handikappersättning och vårdbidragpdf öppnar nytt fönster

2009:01 - Bidrag vid förlust av eller skada på försäkrat arbetshjälpmedelpdf öppnar nytt fönster

2008

2008:04 - Ersättning i samband med utredning beslutad av Försäkringskassanpdf öppnar nytt fönster

2008:03 - (Utgått, ersatt av 2010:5)

2008:02 - Förlängning av aktivitetsersättning för kortare period än ett år på grund av pågående eller planerade åtgärder i syfte att förbättra eller återställa arbetsförmåganpdf öppnar nytt fönster

2008:02 (Utgått, ersatt av 2017:01)

2008:01 - (Utgått, ersatt av 2008:3)

2007

2007:05 - Tillfällig föräldrapenning - när det i vissa fall inte handlar om ”samma vård- eller tillsynsbehov” enligt 11 kap. 16 § socialförsäkringsbalkenpdf öppnar nytt fönster

2007:04 - Rättsliga ställningstaganden 2007:4 utgår enligt beslut den 19 december 2007. Informationen finns hädanefter i Vägledning 2005:1, Utbetalning av socialförsäkringsförmåner.

2007:03 - Ankomstdatum för ansökan om ålderspension, efterlevandepension, efterlevandestöd till barn, bostadstillägg eller äldreförsörjningsstödpdf öppnar nytt fönster

2007:02 - Pro rata-beräkning av garantiersättning och viss garantipensionpdf öppnar nytt fönster

2007:01 - Vårdbidrag för merkostnaderpdf öppnar nytt fönster

2006

2006:16 (Utgått, ersatt av 2007:04)

2006:15 (Utgått, ersatt av 2008:04)

2006:14 - Sambor likställs med makar inom assistansersättningenpdf öppnar nytt fönster  

2006:13 - Utgått

2006:12 - Flerbarnstillägg – rätten att få räkna med studerande barn över 16 år utan anmälanpdf öppnar nytt fönster

2006:11 - Vilka förmåner som ska anses utbetalda sedan minskning har gjorts enligt 107 kap. 2 § socialförsäkringsbalkenpdf öppnar nytt fönster

2006:10 (Utgått, ersatt av 2008:02)

2006:09 - (Utgått)

2006:08 - Underhållsstöd - rätten till underhållstöd när barn försvunnit eller förts bort (ersätter 2006:02)pdf öppnar nytt fönster

2006:07 - Tillfälligt ändrade förhållanden för person som uppbär handikappersättningpdf öppnas i nytt fönster

2006:06 - Handikappersättning för merutgifterpdf öppnas i nytt fönster

2006:05 - Beräkning av antagen pensionsbehållning när den avlidne har arbetat i ett annat medlemsland inom EU/EES eller i Schweiz och försäkringsperioder fullgjorda i dessa länder beaktaspdf öppnar nytt fönster

2006:04 - Regelbundet återkommande behov inom assistansersättningenpdf öppnar nytt fönster

2006:03 - Beslut: Rättsliga ställningstagande 2006:03 upphävs 2011-07-07

2006:02 (Utgått, ersatt av 2006:08)

2005

2005:11 - Utgått ersätts av 2010:3

2005:10 - Beslut: Rättsliga ställningstagande 2005:10 upphävs 2007-05-01

2005:09 - Tillgodoräknande av bosättningstid för garantipension i vissa fall i samband med återinvandring till Sverige

2005:08 - Utgått

2005:07 - Anpassning av sjukpenninggrundande inkomst (SGI) efter löneutvecklingen inom yrkesområdet för arbetslösapdf öppnar nytt fönster

2005:06 - Tillfällig föräldrapenning när föräldrar saknas eller är avlidna – föräldrabegreppetpdf öppnar nytt fönster

2005:05 - Utgått ersätts av 2010:3

2005:04 - Utgått ersätts av 2013:02

2005:02 - Omprövning enligt lagen (2004:1237) om särskild sjukförsäkringsavgift (SSAL)pdf öppnar nytt fönster

Relaterade länkar