Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Rättsliga ställningstaganden

Rättsliga ställningstaganden tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom Försäkringskassan. De rättsliga ställningstagandena publiceras på webbplatsen för att allmänheten ska få kännedom om dem. Rättsliga ställningstaganden görs i principiella frågor när det saknas svar i en rättsfråga eller när rättsläget är oklart. Internt blir alla ställningstaganden som myndigheten gör i rättstillämpningsfrågor bindande. Försäkringskassans rättsliga ställningstaganden är däremot inte bindande för till exempel domstolar.

2022

2022:06 Bedömningen av om arbete på distans från ett annat land kan anses vara förvärvsarbete i verksamhet här i landet i den mening som avses i 6 kap. 2 § första stycket socialförsäkringsbalken (Rättsligt ställningstagande – Dnr 2022/011777)pdf öppnas i nytt fönster

2022:05 Rättsligt ställningstagande om beviskrav vid bedömning av återbetalningsskyldighet enligt 108 kap. 2 § socialförsäkringsbalken, SFB

2022:04 Rättsligt ställningstagande om prövningen av om ett beslut är oriktigt enligt 113 kap. 3 § första stycket 2 och 3 SFB

Rättsligt ställningstagande om prövningen av om ett beslut är oriktigt enligt 113 kap. 3 § första stycket 2 och 3 SFB

Ett nytt rättsligt ställningstagande har beslutats. I ställningstagandet klargörs hur prövningen av villkoret oriktigt i 113 kap. 3 § första stycket 2 och 3 SFB ska göras i vissa situationer. Det gäller situationer när det finns flera villkor för att fatta ett visst beslut, men samtliga villkor inte prövats i det ursprungliga ärendet, eftersom det saknats anledning att pröva dem (exempelvis när ansökan avslagits redan på grund av att ett av villkoren inte varit uppfyllt).

Slutsatser i ställningstagandet: Begreppet oriktigt avser utgången i ärendet, dvs. beslutet i sak. Om ett beslut innehåller ett kvalificerat fel, ska Försäkringskassan göra den prövning och utredning som behövs för att avgöra om utgången i det ursprungliga ärendet är oriktig. Ett sådant behov av ytterligare prövning och utredning finns dock bara när:

  • beslutet inte kan stå fast på den grund som det fattades på,
  • det beror på ett kvalificerat fel, och
  • det inte går att avgöra om utgången i ärendet är oriktig utan att fler villkor prövas.

2022:03 Beräkning av sjuk- och aktivitetsersättning i form av garantiersättning – oberoende förmån

2022:02 Tillämpning av AK beslut H12 – årlig omräkning av tilläggsbelopppdf öppnas i nytt fönster

2022:01 Rättsligt ställningstagande om tolkningen av begreppet ”första gången ska lämnas” i 41 kap. 11 § SFB i vissa situationer

Rättsligt ställningstagande om tolkningen av begreppet ”första gången ska lämnas” i 41 kap. 11 § SFB i vissa situationer

Det har klargjorts i ett rättsligt ställningstagande hur begreppet ”första gången ska lämnas” i 41 kap. 11 § första stycket socialförsäkringsbalken (SFB) ska tolkas i en situation då det finns hinder mot att göra en ny livränteprövning av samma sak. Begreppet ska då tolkas som tidpunkten då förutsättningarna för livränta enligt 41 kap. 2 § SFB är uppfyllda.

2021

2021:11 Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) och semestersättning (Rättsligt ställningstagande - Dnr FK 2021/003743)

2021:10 Konsekvensbedömning enligt artikel 35 EUs dataskyddsförordning behov av ställningstagande i olika frågor(Rättsligt ställningstagande Dnr FK 2021/010931)

2021:9 Fråga om avvisning av begäran om omprövning av ett beslut som saknar korrekt omprövningshänvisning

2021:8 RS Indragning av intyg om tillämplig lagstiftning enligt artikel 5 i förordning 9872009(Rättsligt ställningstagande Dnr FK 2021/009871)

2021:07 Smittbärarpenning vid provtagning för sjukdomen covid-19

2021:06 Begreppet objektivt ekonomiskt perspektiv vid bedömningen av om det finns särskilda skäl för att ändå lämna anpassningsbidrag

Rättsligt ställningstagande i bilstöd om begreppet objektivt ekonomiskt perspektiv - en liten ändring har gjorts och ställningstagandet har fått ett nytt nummer 2021:06

Det har gjorts en liten ändring i det rättsliga ställningstagandet som rör begreppet objektivt ekonomiskt perspektiv. Det är på grund av att det har skett ändringar i 61 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1221) som dessa ändringar har gjorts. Den övre rimliga beloppsgränsen uppgår även fortsättningsvis till 7,5 gånger prisbasbeloppet. Det rättsliga ställningstagandet har fått ett nytt nummer 2021:06.

2021:05 Partsställning i ärenden om underhållsstöd

2021:04 Beviskrav vid bedömningen av rätten till sjukpenning

2021:03 Fastställande av sjukpenninggrundande inkomst enligt 25 kap. 3 § andra stycket 2 socialförsäkringsbalken

2021:02 Tillämpning av samordningsregeln i 107 kap. 2 § socialförsäkringsbalken

2021:01 Olämpligt fordon med hänsyn till formen av anpassning – under och efter bilstödsperioden samt när anpassningsbidrag har lämnats för första gången

2020

2020:06 Nytt kompletterande rättsligt ställningstagande i fråga om oskälighetsbedömning efter 180 dagar med anledning av corona för tid före den 2 april 2020, se bilaga 2020:02

2020:04 Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) under tid som en läroanstalt inte kan erbjuda utbildning i ett led att förhindra spridningen av det virus som orsakar covid-19

2020:02 Oskälighetsbedömning efter 180 dagar med anledning av corona, Bilaga till Rättsligt ställningstagande 2020:06

2020:01 Utredning av personliga assistenters identitet i ärenden om assistansersättning

2019

2019:03 Utbetalning av assistansersättning när den försäkrade har anställt personliga assistenter

2019:02 Rättsligt ställningstagande om aktivitetsersättning vid förlängd skolgång – deltidsstudierpdf öppnas i nytt fönster

2019:01 Tidpunkten för när dagersättning förfaller till betalning

2018

2018:15 Rätt till omvårdnadsbidrag när ett barn tillfälligt inte vårdas genom huvudmannens försorg (s.k. ferieomvårdnadsbidrag)pdf öppnas i nytt fönster

2018:14 Omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning – boende för vissa eleverpdf öppnas i nytt fönster

2018:13 Omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning – familjehem

2018:12 Merkostnadsersättning för privata alternativpdf öppnas i nytt fönster

2018:11 Utgått

2018:10 Omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning – vad är en ”tillfällig förändring”?pdf öppnas i nytt fönster

2018:09 Tillfällig föräldrapenning när det inte är samma vård- och tillsynsbehov som har medfört rätt till omvårdnadsbidrag eller vårdbidragpdf öppnas i nytt fönster

2018:08 Förmildrande och försvårande omständigheter vid bestämmande av avstängningsdagar för deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser

2018:07 Fastställande av sjukpenninggrundande inkomst

2018:06 Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) under tid som försäkrad får graviditetspenning, närståendepenning, smittbärarpenning, tillfällig föräldrapenning eller föräldrapenning enligt 12 kap. 5 § socialförsäkringsbalken.

2018:05 Ändring av sjukpenninggrundande inkomst (SGI) under SGI-skyddad tid vid lönerevisionpdf öppnas i nytt fönsterpdf öppnas i nytt fönster

2018:04 Utgått

2018:03 Olämpligt fordon med hänsyn till den anpassning som behövs

2018:02 Bostad enligt förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser

2018:01 Bedömning av föräldraansvar och väntetid under dygnsvilan inom assistansersättning

2017

2017:04 Giltigt skäl enligt 18 kap. 10 § socialförsäkringsbalken (SFB) att trots föreläggande låta bli att vidta eller medverka till åtgärder för att få ett underhållsbidrag fastställt

2017:03 Begreppet ett fordon och körträning  

2017:02 Utgått
 

2017:01 Förlängning av aktivitetsersättning för kortare tid än ett år

2016

2016:09 Begreppet goda levnadsvillkor vid bedömningen av assistansersättning för andra personliga behov 

2016:07 Kvittning vid retroaktiva utbetalningar

2016:06 Gränsen mellan återkrav och condictio indebiti

2016:05 Ansökan om aktivitetsersättning vid förlängd skolgång under pågående period med ersättning för nedsatt arbetsförmåg5

2016:04 Ersättningsperiod vid anmälan om höjd inkomst och beslut om sjukpenninggrundande inkomst (SGI) för förfluten tid 

2016:03 Dygnsvilapdf öppnas i nytt fönster

2016:02 Uppenbart olämpligt fordon med hänsyn till den anpassning som behövspdf öppnas i nytt fönster

2016:01 - Förbrukade dagar med sjukpenning på normalnivåpdf öppnas i nytt fönster

2015

2015:07 Psykisk funktionsnedsättning vid bedömning av grundläggande behov

2015:06 - Utgått, ersatt av 2016:04

2015:05 Föräldraansvarets omfattning vid hjälp med kommunikation i vanliga sociala situationer inom assistansersättning

2015:04 Prövning av rätten till sjukpenning för den som har fått sjukpenning i 180 dagar från och med den månad då han eller hon fyllde 65 årpdf öppnas i nytt fönster

2015:03 - Utgått

2015:02 Tolkning av begreppet ”sjukdomsfallet” i bestämmelsen om sjukanmälanpdf öppnas i nytt fönster

2015:01 Tolkning av begreppet ”arbetet” i bestämmelsen om ersättning för arbetsresor i stället för sjukpenningpdf öppnas i nytt fönster

2014

2014:02 Kostnader för anpassningsbidragpdf öppnas i nytt fönster

2014:01 Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång – när ska den förlängda skolgången anses avslutad och när ska den förlängda skolgången inte längre anses pågåpdf öppnas i nytt fönster

2013

2013:02 Familjebidrag till totalförsvarspliktiga – förlängt bidrag 30 dagar efter avslutad utbildning

2012

2012:04 Arbetsförberedande insatser hos Arbetsförmedlingenpdf öppnar nytt fönster

2012:03 - Utgått

2012:02 - Utgått

2012:01 - Utgått

2011

2011:01  Utgått

2010

2010:05 - Bedömning av arbetsförmåga för olika grupperpdf öppnar nytt fönster

2010:04 - Utgått

2010:03 - Utgått

2010:02 - Utgått

2010:01 - Utgått

2009

2009:03 - Utgått

2009:02 - Merkostnader inom handikappersättning och vårdbidragpdf öppnar nytt fönster

2009:01 - Bidrag vid förlust av eller skada på försäkrat arbetshjälpmedelpdf öppnar nytt fönster

2008

2008:04 - Ersättning i samband med utredning beslutad av Försäkringskassanpdf öppnar nytt fönster

2008:03 - Utgått, ersatt av 2010:05

2008:02 - Utgått, ersatt av 2017:01

2008:01 - Utgått, ersatt av 2008:03

2007

2007:05 - Tillfällig föräldrapenning - när det i vissa fall inte handlar om ”samma vård- eller tillsynsbehov” enligt 11 kap. 16 § socialförsäkringsbalkenpdf öppnar nytt fönster

2007:04 - Rättsliga ställningstaganden 2007:4 utgår enligt beslut den 19 december 2007. Informationen finns hädanefter i Vägledning 2005:1, Utbetalning av socialförsäkringsförmåner.

2007:03 - Utgått, Pensionsmyndigheten har tagit över förmånen

2007:02 - Utgått, Pensionsmyndigheten har tagit över förmånen

2007:01 - Utgått, Pensionsmyndigheten har tagit över förmånen

2006

2006:16 - Utgått, ersatt av 2007:04

2006:15 - Utgått, ersatt av 2008:04

2006:14 - Sambor likställs med makar inom assistansersättningenpdf öppnar nytt fönster  

2006:13 - Utgått

2006:12 - Flerbarnstillägg – rätten att få räkna med studerande barn över 16 år utan anmälanpdf öppnar nytt fönster

2006:11 - Vilka förmåner som ska anses utbetalda sedan minskning har gjorts enligt 107 kap. 2 § socialförsäkringsbalkenpdf öppnar nytt fönster

2006:10 - Utgått, ersatt av 2008:02

2006:09 - Utgått

2006:08 - Underhållsstöd - rätten till underhållstöd när barn försvunnit eller förts bort (ersätter 2006:02)pdf öppnar nytt fönster

2006:07 - Tillfälligt ändrade förhållanden för person som uppbär handikappersättning

2006:06 - Utgått, ersatt av 2009:02

2006:05 - Beräkning av antagen pensionsbehållning när den avlidne har arbetat i ett annat medlemsland inom EU/EES eller i Schweiz och försäkringsperioder fullgjorda i dessa länder beaktas

2006:04 - Regelbundet återkommande behov inom assistansersättningen

2006:03 - Beslut: Rättsliga ställningstagande 2006:03 upphävd 2011-07-07

2006:02 - Utgått, ersatt av 2006:08

2005

2005:11 - Utgått, ersatt av 2010:03

2005:10 - Beslut: Rättsliga ställningstagande 2005:10 upphävd 2007-05-01

2005:09 - Utgått, Pensionsmyndigheten har tagit över förmånen

2005:08 - Utgått

2005:07 - Anpassning av sjukpenninggrundande inkomst (SGI) efter löneutvecklingen inom yrkesområdet för arbetslösapdf öppnar nytt fönster

2005:06 - Tillfällig föräldrapenning när föräldrar saknas eller är avlidna – föräldrabegreppetpdf öppnar nytt fönster

2005:05 - Utgått ersatt av 2010:03

2005:04 - Utgått ersatt av 2013:02

2005:02 - Utgått

Relaterade länkar