Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Lagar och regler

Här kan du läsa mer om de lagar, bestämmelser och allmänna råd som på olika sätt styr eller stödjer Försäkringskassans verksamhet.

EU-förordningar

Försäkringskassan är skyldig att tillämpa Europaparlamentets och rådets förordningar i vissa förmåner.  I förordning 883/2004 kan det utläsas vilka förmåner som anses vara EU-familjeförmåner enligt svensk lagstiftning. Dit hör till exempel barnbidrag.

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen.

Språkversioner av förordningenöppnas i nytt fönster

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) 987/2009 av den 16 september 2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen

Språkversioner av förordningenöppnas i nytt fönster

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 465/2012 av den 22 maj 2012 om ändring av förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och av förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004

 

Nordisk konvention om social trygghet

Den nordiska konventionen om social trygghet är ett komplement till EU-förordningarna. Konventionen är en särskild överenskommelse mellan de nordiska länderna som i vissa fall innebär utökade rättigheter för personer som flyttar inom Norden. De länder där konventionen tillämpas är Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge och Sverige.

Lag (2013:134) om nordisk konvention om social trygghet

Bilaterala överenskommelser om rehabilitering inom Norden

Försäkringskassan har träffat bilaterala överenskommelser med Danmark, Finland, Island och Norge om rätten till arbetslivsinriktad rehabilitering. Överenskommelserna ger personer som arbetar i ett nordiskt land och är bosatt i ett annat rätt till rehabilitering i bosättningslandet.

Socialförsäkringsbalken

Socialförsäkringsbalken (2010:110) är en sammanhållen och heltäckande socialförsäkringslag som ersätter ett trettiotal tidigare gällande socialförsäkringsförfattningar som till exempel lagarna om barnbidrag, bostadsbidrag, allmän försäkring och arbetsskadeförsäkring. Den ger en tydligare överskådlighet och enhetlighet i fråga om regler och begrepp som är gemensamma för socialförsäkringen. Socialförsäkringsbalken trädde i kraft i januari 2011.

Socialförsäkringsbalken (2010:110)öppnas i nytt fönster

Försäkringskassans lagrum

Försäkringskassans lagrum innehåller Försäkringskassans föreskrifter och allmänna råd. För att det ska vara enkelt att hitta är lagrummet indelat i följande områden:

  • sjukförmåner
  • barn, familj och handikapp
  • pension
  • allmänt.

Försäkringskassans lagrumöppnas i nytt fönster

Försäkringskassans författningssamlingöppnas i nytt fönster

Försäkringskassans allmänna rådöppnas i nytt fönster

Lagrummet.se – portalen till svensk rättsinformation

Rättsinformation är ett samlingsbegrepp för alla dokument som är resultat av rättsprocessens steg. På lagrummet.se finns länkar till alla dessa dokument.
I Lagrummet hittar du alla lagar och förordningar i aktuell lydelse. Om du vill se den aktuella lydelsen av socialförsäkringsbalken väljer du "Lagar och förordningar" i vänstermenyn och sedan ”Svensk författningssamling (SFS) i fulltext". Där kan du sedan välja mellan att skriva in SFS-numret 2010:110 eller i rutan Rubrik skriva ”socialförsäkringsbalk”.  När du fått fram balken i fulltext kan du med hjälp av webbläsarens sökfunktion leta dig fram i dokumentet.