Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Utlysning av forskningsmedel 2021–2022

Försäkringskassan utlyser forskningsmedel för projekt om socialförsäkringen och Försäkringskassans verksamhet. Syftet är att utveckla kunskapen om socialförsäkringen och dess funktion för individ och samhälle samt att stödja implementering av forskningsbaserade insatser inom socialförsäkringsområdet.

I syfte att utveckla myndighetens kunskaper på området psykisk ohälsa (psykiska sjukdomar och syndrom och psykiatriska tillstånd), särskilt i relation till aktivitets- och arbetsförmåga, utlyser vi i år forskningsmedel inom dessa områden.

Forskningsområden som Försäkringskassan har särskilt intresse av

 • Utveckling av metoder för att bedöma psykiatriska tillstånd och syndrom och kognitiva begränsningar.
 • Hur psykiatriska tillstånd och psykisk sjukdom påverkar individens funktions- och arbetsförmåga.
 • Hur samsjuklighet med psykiatriska diagnoser och somatisk sjukdom påverkar sjukfrånvaro och deltagande i arbetslivet.
 • Studier om hälso- och sjukvårdspersonal respektive Försäkringskassehandläggares praktik i arbetet med att bedöma psykiatriska diagnoser och hur detta påverkar individens (patientens) arbets- och funktionsförmåga.
 • Försäkringskassans samverkan med myndigheter och andra aktörer (exempelvis Arbetsförmedlingen, hälso- och sjukvården, företagshälsovård, socialtjänsten och arbetsgivare) i samband med långa sjukfall där psykiatriska sjukdomar och tillstånd ingår i diagnosen.
 • Långvarig psykisk ohälsa (psykiska sjukdomar och syndrom) i relation till centrala välfärdsfrågor såsom jämlikhet i hälsa och socioekonomiska aspekter.

Vi ser gärna ansökningar med ett uttalat mångfalds-, jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv samt med tvärvetenskaplig ansats. Projektbidrag kan sökas för 1–3 år.

 

Ansökan ska vara skriven på svenska och organiseras enligt följande:

1) Ett försättsblad med projekttitel, huvud- och medsökandes namn samt huvudsökandes kontaktuppgifter.

2) En populärvetenskaplig sammanfattning på svenska och engelska omfattande max 250 ord per sammanfattning

3) En projektbeskrivning på svenska, som får vara högst tio A4-sidor (12p), ska disponeras med följande rubriker:

 • Sammanfattning på svenska och engelska
 • Bakgrund inklusive problemformulering
 • Syfte
 • Forskningsläge och teoretiska utgångspunkter
 • Arbetsplan inklusive metod och tidsplan
 • Samhälls- och verksamhetsnytta
 • Plan för spridning av forskningsresultaten
 • Medverkan från relevanta samhällsaktörer
 • Etiska överväganden inklusive information om ev. insänd och godkänd etikansökan. Etikansökan behöver inte vara godkänd vid ansökningstillfället, men måste vara godkänd för att utbetalning av beviljade forskningsmedel ska ske. Om inte etikansökan behövs ska detta beskrivas i ansökan. Krav angående etikprövning beskrivs mer utförligt nedan.
 • Projektbudget. I denna inkluderas kostnader för drift, utrustning, personal, OH, datauttag samt för publicering av resultaten i vetenskapliga tidskrifter. Alla kostnader specificeras under denna rubrik.
 • Information om sökta och tilldelade bidrag hos andra forskningsfinansiärer för detta eller närliggande projekt. Referenser.

4) CV omfattande max två A4 per sökande.
5) En publikationslista med relevanta publikationer som får inkludera max 10 publikationer per sökande.

 

Ansökningarna bedöms av forskare i Försäkringskassans vetenskapliga råd och vid behov av externa experter. Vid bedömning av ansökan tas hänsyn till:

 • vetenskaplig kvalitet och relevans
 • nytänkande och originalitet
 • nytta för individ, samhälle och Försäkringskassans verksamhet
 • sökandes kompetens
 • genomförbarhet
 • kostnader
 • plan för spridning och i tillämpliga fall omsättning av resultaten

Beslut om tilldelning fattas av Försäkringskassans generaldirektör med stöd av vetenskapliga rådets bedömning och en intern bedömning av projektets relevans för Försäkringskassan. Beslutet planeras att tas i slutet av juni 2022. Ansökande meddelas via e-post.

Ansökan ska vara Försäkringskassan tillhanda, sparad som en PDF, senast den 28 februari år 2022 kl. 16.00, och insänd via e‑post: huvudkontoret@forsakringskassan.se

I ämnesraden i e-posten anges ”Ansökan forskningsmedel” samt diarienummer FK 2021/015242.

Huvudsökande, som ska ha avlagt doktorsexamen senast vid den tidpunkt då ansökan lämnas in, kan inkomma med högst en ansökan vid samma ansökningstillfälle. Som huvudsökande kan man vara medsökande på annan ansökan vid samma ansökningstillfälle. Ofullständiga eller för sent inkomna ansökningar behandlas inte.

 

Försäkringskassan ställer krav på återrapportering inom ramen för beviljade projektbidrag, som ett led i att bidra till verksamhetsnytta och att sprida forskningsresultaten. Följande krav ska uppfyllas:

 • årlig delrapportering till Försäkringskassan
 • vid projekttidens slut levereras en rapport på svenska, inklusive en utförlig sammanfattning på svenska och engelska
 • vid projektettidens slut levereras en ekonomisk slutredovisning.
 • minst en presentation av studien på seminarium organiserat av Försäkringskassan

Dessutom uppmuntras vetenskapliga publikationer. Projekten drivs i kontakt med analytiker på myndigheten.

För ytterligare information och allmänna frågor om utlysningen kontakta:

Johan Sandberg
johan.s.sandberg@forsakringskassan.se
010‑116 32 28

 

Försäkringskassan har ingen egen etisk kommitté. Ansvaret för att etikprövning görs enligt gällande regelverk faller på huvudmannen för den organisation där forskningen utförs. Reglerna sammanfattas hos Etikprövningsmyndigheten.

Etikprövningsmyndigheten (etikprovningsmyndigheten.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Försäkringskassan hänvisar även till Codex, en webbplats med de etiska riktlinjer och lagar som reglerar forskningsprocessen.

Codex (codex.vr.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad