Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Forte och Försäkringskassan i forskningssamarbete kring psykisk ohälsa


Den 18 april 2023 öppnar Forte och Försäkringskassan en gemensam utlysning kring sjukfrånvaro och psykisk ohälsa. Utlysningen ska förbättra kunskapen om rehabilitering, samverkan och ett hållbart arbetsliv.

Statistik från Försäkringskassan visar att sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa ökat stadigt sedan år 2010 och att den i dag står för närmare hälften av alla pågående sjukfall. Framför allt ökar sjukskrivningar på grund av stress, med diagnoser som till exempel utmattningssyndrom. Mellan juli 2019 och juli 2022 ökade antalet personer sjukskrivna med stressrelaterad diagnos från 31 600 till 35 800 – en ökning med 12 procent.

För att bidra till att hantera denna samhällsutmaning öppnar Forte och Försäkringskassan en gemensam utlysning inom området. Forskningsbaserad kunskap behövs för att kunna värna och utveckla socialförsäkringen så att den lever upp till de politiska målen samt ger trygghet och stöd till individer över tid. Utlysningen ska bidra till ökad kunskap kring åtgärder som stödjer individen till hållbar återgång i arbete och som förebygger längre sjukfrånvaro kopplat till psykisk ohälsa. Även forskning som belyser samverkan mellan välfärdsaktörer kommer att finansieras.

– För Försäkringskassan ger denna utlysning en möjlighet att växla upp de finansiella resurserna och därmed förutsättningarna att skapa en tillräckligt bred och djup forsknings- och kunskapsgrund inom området psykisk ohälsa, säger Matilde Millares, verksamhetsområdeschef på Försäkringskassan.

Psykisk ohälsa och höga sjukskrivningstal är prioriterade områden inom det nationella programmet för psykisk hälsa, som drivs av Forte på uppdrag av regeringen. Ett av forskningsprogrammets övergripande mål är att främja en aktiv dialog och samverkan mellan professioner, brukare och samhällsaktörer så att forskningsresultaten når fram till relevanta målgrupper samt att forskningsfältet utvecklas och stärks.

– Det här är ett bra exempel på hur samverkan kan öka relevansen och effektiviteten av vårt arbete. Forte och Försäkringskassan kompletterar varandra på ett viktigt sätt eftersom vi sitter på så mycket kunskap inom våra olika områden. Det ökar också sannolikheten att resultaten från forskningen kan komma till nytta i samhället, säger Lidija Kolouh, programansvarig för programmet för psykisk hälsa på Forte.

Om utlysningen

  • Titel: Psykisk ohälsa med fokus på rehabilitering, samverkan och ett hållbart arbetsliv 2023
  • Bidragsform: Projektbidrag
  • Beloppsnivå: totalt avsätts 50 miljoner kr för åren 2024‑2026
    Utlysningen öppnar den 18 april 2023 klockan 10

Psykisk ohälsa med fokus på rehabilitering, samverkan och ett hållbart arbetsliv (forte.se) Länk till annan webbplats.

Fortes roll

Forte har i uppdrag av regeringen att bedriva ett tioårigt nationellt forskningsprogram om psykisk hälsa. Arbetet inom forskningsprogrammet styrs av en strategisk agenda där stressrelaterad psykisk ohälsa och höga sjukskrivningstal lyfts fram som prioriterade områden att belysa.

Ett av forskningsprogrammets övergripande mål är att främja en aktiv dialog och samverkan mellan professioner, brukare och samhällsaktörer så att forskningsresultaten når fram till relevanta målgrupper samt att forskningsfältet utvecklas och stärks. Fortes ambition är att forskningsprogrammet ska skapa förutsättningar för tvärvetenskaplig och tvärsektoriell samverkan.

Nationellt program för forskning om psykisk hälsa (forte.se) Länk till annan webbplats.

Försäkringskassans roll

Försäkringskassan ska stödja forskning inom socialförsäkringsområdet. Forskningsbaserad kunskap behövs för att kunna värna och utveckla socialförsäkringen så att den lever upp till de politiska målen, ger trygghet och adekvat stöd till enskilda över tid och bidrar till ett starkare samhälle.

Kunskap och forskning