Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Bättre samverkan mellan Försäkringskassan och hälso-och sjukvården


Försäkringskassan, Socialstyrelsen och Sveriges kommuner- och regioner har tagit fram utgångspunkter och strukturer för samverkan på nationell nivå. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för samarbete och i slutändan underlätta för individen i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

- Det är oerhört värdefullt att alla tre aktörer, står bakom en gemensam struktur för hur vi ska arbeta med samverkan framöver, säger Ulrika Havossar, avdelningschef på avdelningen för sjukförsäkring.

De gemensamma utgångspunkterna och strukturerna för samverkan ska förstärka samarbetet så att utmaningar uppmärksammas, diskuteras och hanteras gemensamt samt att information och kunskap sprids mellan aktörerna.

Underlätta för individen

Gemensamma utgångspunkter har tagits fram för att underlätta för individen i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Det innebär bland annat aktörerna ska verka för en samsyn kring uppdrag och roller, identifiera behov i processen där flera aktörer behöver vara inblandade för att lösa frågor, samverka kring och följa upp insatser, informera om förändringar, sprida kunskap och verka för att frågor hanteras i överenskomna strukturer.

Skapa samsyn nationellt

Strukturen för samverkan på nationell nivå har utvecklats och intentionen är att detta ska skapa ett ramverk med de lokala och regionala strukturer som finns. Nationellt finns behov av att dels skapa samsyn på en strategisk nivå, dels av en mer operativ samverkan som ska bedrivas i Samverkansgruppen för försäkringsmedicin.

I de utvecklade strukturerna kan impulser komma från hälso- och sjukvården, Försäkringskassan eller lokala och regionala samverkansforum och därefter lyftas in till Samverkansgruppen för försäkringsmedicin, där frågorna diskuteras, analyseras och hanteras eller fördelas till rätt organisation och nivå. En annan viktig förändring är den tydligare kopplingen till systemet för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården i och med att det nationella programområdet (NPO) för rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin är ny deltagare i Samverkansgruppen för försäkringsmedicin.

Den lokala och regionala samverkan beskrivs inte specifikt i de framtagna utgångspunkterna och strukturerna, då utformningen av dessa forum styrs av de regionala och lokala förutsättningarna.

Utgångspunkter och strukturer för samverkan Pdf, 172 kB, öppnas i nytt fönster.