Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Pandemin: Många korta sjukfall och uppskjuten rehabilitering


Pandemin har påverkat de försäkrades möjligheter att få stöd från sjukförsäkringen, både genom att det blivit enklare att få sjukpenning, framförallt vid korta sjukfall, men också att förutsättningarna för stöd för återgång i arbete försämrats och rehabiliteringsinsatser har skjutits upp. Samtidigt har pandemin medfört en stor ökning av korta sjukfall – det visar Försäkringskassans andra delsvar på regeringsuppdrag om ”Effekter som covid-19 har på sjukförsäkringen” som lämnas in idag.

Under både den första och andra vågen av pandemin startade många nya sjukfall och i november 2020, då den andra vågen av pandemin nådde sin topp, var antalet startade sjukfall 35 procent högre än vid samma tidpunkt året innan. Under pandemins första topp, i april 2020, var motsvarande siffra 105 procent.

– Under pandemin har majoriteten av de sjukfall som startats på grund av covid-19 avslutats förhållandevis snabbt. Under den andra vågen var det 8 procent av de sjukfall som startades med en covidrelaterad diagnos som passerade 90 dagar, säger Fanny Jatko, analytiker på Försäkringskassan och huvudförfattare till rapporten.

Pandemin har försvårat stödet till återgång i arbete

Pandemin har på olika sätt påverkat de försäkrades möjligheter att få stöd från sjukförsäkringen. Med syfte att avlasta hälso- och sjukvården under pandemin har Försäkringskassan, i normalfallet, avvaktat med att efterfråga läkarintyg före dag 22 i sjukfall. Det har gjort det enklare att få sjukpenning vid korta sjukfall.

Samtidigt har pandemin haft en negativ påverkan på det stöd som försäkrade kan få för återgång i arbete. Försäkrade har drabbats av inställda eller uppskjutna rehabiliteringsinsatser, i första hand uppskjutna operationer. Även inplanerade arbetslivsinriktade insatser, som till exempel arbetsträning, har i vissa fall fått pausas på grund av de rekommendationer som syftar till att minska smittspridningen av covid-19.

– Samtidigt har övergången till digitala möten gjort att Försäkringskassan har kunnat fortsätta möta sjukskrivna under pandemin. Digitala möten har i många fall fungerat väl för både de försäkrade, Försäkringskassan och andra aktörer. Men mötesformen kan vara svår för grupper med bristande digital kompetens och grupper som på grund av kognitiv nedsättning kan ha svårt att uppfatta vem som säger vad på ett videomöte, säger Fanny Jatko.

Rapport: Effekter som covid-19 har på sjukförsäkringen, delrapport 2 Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.