Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Prognos: Socialförsäkringens utgifter i år på liknande nivå som år 2020


Under år 2020, ett år som starkt präglades av pandemin, blev Försäkringskassans utgifter 239 miljarder kronor – en kraftig ökning från året innan. Enligt Försäkringskassans nya prognos beräknas utgifterna för år 2021 bli nästan lika höga och uppgå till 236 miljarder kronor.

— Vid förra prognostillfället, i februari i år, såg utgifterna för 2021 ut att bli betydligt lägre än året innan. Sedan dess har beslut om förlängda ersättningsperioder inom ersättning för höga sjuklönekostnader och inom sjukpenning lett till kraftigt uppjusterade prognoser för i år. Men på längre sikt räknar vi med att utgifterna går tillbaka, säger Renée Blomberg, prognoschef på Försäkringskassan.

Efter 2021 förväntas utgifterna för socialförsäkringen återgå till en nivå något över den för 2019, som var på 218 miljarder kronor. Därefter förväntas utgifterna öka till 226 miljarder år 2024, drivet av fler barn i befolkningen och en anpassning av reglerna i socialförsäkringen till de höjda åldersgränserna i ålderspensionssystemet.

Utveckling inom några områden:

Sjukpenning

Utgifterna för sjukpenning ökade med 1,3 miljarder kronor (16 procent) under första kvartalet 2021 jämfört med 2020. Ökningen beror på de tillfälliga regeländringar som införts under pandemin, medan de underliggande utgifterna i princip var oförändrade.

Coronapandemin har medfört en ökad sjukfrånvaro, både direkt genom insjuknande i covid-19 och indirekt genom uppmaningar att stanna hemma vid symptom. Dock har den andra och tredje vågen av virusutbrottet inneburit en klart mindre påverkan på sjukfrånvaron än den första vågen under våren 2020. Detta, i kombination med den pågående vaccineringen samt att övrig sjukfrånvaro minskat något under virusutbrottet, beräknas medföra en lägre utgiftsökning för helåret 2021 än 2020. Samtidigt prognostiseras sjukfallens varaktighet öka under 2021, på grund av nyligen införda regeländringar. Därefter förväntas utgifterna återgå till en lägre nivå och utvecklas stabilt under prognosperioden.

Ersättning för höga sjuklönekostnader

Prognosen för ersättning för höga sjuklönekostnader (till arbetsgivare) höjs till följd av att ersättningsperioden förlängs men beräknas fortfarande vara lägre 2021 än 2020 eftersom de tillfälliga regeländringarna upphör vid halvårsskiftet. Därefter prognostiseras utgifterna att vara tillbaka på en normal nivå om cirka 1 miljard kronor per år.

Assistansersättning

Utgifterna för assistansersättning beräknas att öka mer än vanligt i år på grund av att den årliga höjningen av ersättningen per timme är ovanligt stor. Därefter förväntas utgifterna öka i en långsammare takt, eftersom ersättningen per timme antas öka som tidigare år och genomsnittligt antal ersatta timmar per mottagare och månad öka svagt. Antalet mottagare prognostiseras samtidigt att minska under prognosperioden. Minskningen beror på att antalet nya assistansmottagare beräknas bli färre än de som lämnar ersättningen. De som lämnar ersättningen består mestadels av individer som avlider och utflödet förväntas därför utvecklas stabilt.

Graviditetspenning

Socialstyrelsen har klassat gravida som riskgrupp för covid-19 från och med graviditetsvecka 20. Regeringen har meddelat att gravida som löper risk att smittas på arbetet därför kan omfattas av graviditetspenning. Detta har inneburit en stor ökning av antal ansökningar, mottagare och nettodagar. Utgifterna 2021 beräknas bli 30 procent högre än förra året och uppgå till 811 miljoner kronor.

Utgifter inom Försäkringskassans ansvarsområde

(Miljarder kronor)