Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Höga kostnader för covid-19 – men lägre än tidigare beräknat


Statens utgifter för socialförsäkringen väntas öka under 2020 i spåren av covid-19-pandemin. Dels till följd av regeländringar, dels på grund av ett kraftigt ökat antal ansökningar inom sjukpenning, tillfällig föräldrapenning och ersättning för höga sjuklönekostnader. Däremot är och förväntas utgifterna bli mycket lägre än tidigare prognostiserat för viss förebyggande sjukpenning till personer i riskgrupp för att utveckla allvarlig covid-19.

Utgifter inom Försäkringskassans ansvarsområde

(Miljarder kronor)

De totala utgifterna för Försäkringskassans anslag inklusive förvaltningsmedel blev 218 miljarder kronor 2019. Under 2020 beräknas utgifterna att öka till 240 miljarder, där en stor del av ökningen beror på utbrottet av covid-19. Under nästa år prognostiseras utgifterna sjunka till 219 miljarder och åter hamna på 218 miljarder kronor år2 024.

Utbetalningarna under 2020 bedöms bli 8 miljarder kronor lägre än vad som beräknades vid föregående prognosomgång i juli. Nedrevideringen beror främst på att färre personer använder viss förebyggande sjukpenning till personer i riskgrupp och att färre personer är föräldralediga än tidigare beräknat.

Sjukpenning

Under det tredje kvartalet 2020 har sjukfrånvaron återgått till en mer normal nivå efter en kraftig ökning under vårens pandemitopp. Antalet ansökningar om sjukpenning ligger fortfarande på en förhöjd nivå, men de extra sjukfall som startas på grund av pandemin blir generellt förhållandevis korta och varaktigheten i övrig sjukfrånvaro har minskat betydligt. Utgifterna för helåret 2020 beräknas dock bli klart högre än 2019, detta på grund av den höga sjukfrånvaron under andra kvartalet samt de regeländringar som tillfälligt införts. Vi räknar med en viss effekt av covid-19 även under 2021 i termer av förhöjd nivå på ansökningarna, men sammantaget beräknas sjukfrånvaron vara stabil under prognosperioden. Det råder dock stor osäkerhet kring den framtida utvecklingen, både rörande spridningen av covid-19 och huruvida det ökade antalet startade sjukfall kommer övergå i mer långvarig sjukfrånvaro.

Personer tillhörande riskgrupp för allvarlig sjukdom vid covid-19 kan ansöka om viss förebyggande sjukpenning under perioden 1 juli till och med 31 december. Regeringen uppskattade i våras att detta skulle innebära ökade utgifter om totalt 5,9 miljarder kronor. Sedan möjligheten att söka ersättningen öppnades har dock färre ansökningar inkommit än uppskattat och utgiften beräknas därför bli betydligt lägre och landa på 200 miljoner kronor.

Utgiftsprognosen för budgetåren 2020-2024 Pdf, 3.1 MB.