Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Statens utgifter för socialförsäkringen ökar kraftigt med covid-19


Statens utgifter för socialförsäkringen väntas öka under 2020 enligt Försäkringskassans senaste prognos. Kostnaderna drivs bland annat av regeländringar som ersättning för höga sjuklönekostnader samt ett kraftigt ökat antal ansökningar inom sjukpenning och tillfällig föräldrapenning. År 2019 uppgick utgifterna för socialförsäkringen till 218 miljarder kronor. Under 2020 beräknas utgifterna att öka med cirka 30 miljarder på grund av coronapandemin. Detta är 19 miljarder kronor mer än tidigare beräknat.

Utgifter inom Försäkringskassans ansvarsområde

Statens utgifter för socialförsäkringen har under lång tid ökat i långsam takt, men med anledning av covid-19 och rådande situation bedömer Försäkringskassan att utgifterna för socialförsäkringen kommer öka kraftigt under 2020.

— Osäkerheten i utgiftsprognosen beror givetvis på det mycket osäkra och allvarliga läge som vi ser i samhället till följd av coronapandemin. Ingen vet hur länge pandemin kommer pågå och om det fortsatt kommer vara lika allvarligt, säger Renée Blomberg, prognoschef på Försäkringskassan.

År 2019 uppgick utgifterna för socialförsäkringen till 218 miljarder kronor och under 2020 beräknas utgifterna att öka till 248 miljarder. Därefter förväntas utgifterna återgå till en nivå något över den för 2019 och hamna på 220 miljarder kronor år 2023. Utgifterna för 2020 är 19 miljarder kronor högre än beräknat i prognosen som publicerades i maj. Majoriteten av revideringen beror på ett flertal regeländringar inom socialförsäkring som införts på grund av pandemin.

Tillfälliga regeländringar

Tillfälliga regeländringar till följd av coronapandemin beräknas höja Försäkringskassans utgifter med 26,8 miljarder kronor 2020. Bara under juni har regeländringar beslutats som beräknas höja utgifterna med 18 miljarder kronor.

Regeringens beslut att ersätta karensavdraget från sjukpenninganslaget beräknas sammantaget medföra utgifter om 2,4 miljarder kronor. Prognosen höjs ytterligare 5,3 miljarder på grund av införandet av förebyggande sjukpenning till personer som tillhör grupper som riskerar att drabbas speciellt svårt om de insjuknar i covid-19.

Beslutet att tillfälligt ersätta alla arbetsgivare för hela sjuklönekostnaden för april och maj 2020 ökar utgifterna för ersättning för höga sjuklönekostnader med 7 miljarder. Beslutet att förlänga detta för juni och juli samt att viss kompensation ges för augusti och september höjer utgifterna med ytterligare 1  miljarder.

På grund av coronapandemin har regeringen lagt fram ett förslag om att öka barnfamiljernas bostadsbidrag med 25 procent under andra halvåret 2020. Detta beräknas öka utgifterna med 650 miljoner kronor.

Ökat söktryck

Söktrycket i sjukpenningen har ökat markant. Under den mest akuta perioden av den pågående coronapandemin, i mitten av april, var antalet ansökningar om sjukpenning mer än dubbelt så stort som motsvarande period 2019. Sammanlagt beräknas utbrottet av covid-19 generera cirka 185 000 extra sjukfall under 2020 jämfört med vad som beräknades före utbrottet. Detta innebär ungefär 2,2 miljarder i ökade utgifter på grund av att antalet sjukfall.

Under mars månad inkom drygt 685 000 ansökningar om tillfällig föräldrapenning, vilket är 41 procent fler än motsvarande månad 2019. Detta innebar att Försäkringskassan betalade ut 1,4 miljarder kronor i april 2020, vilket är nästan dubbelt så mycket som betalades ut i april 2019. Utgifterna för tillfällig föräldrapenning prognostiseras att bli 8,9 miljarder kronor i år, vilket är 1,5 miljarder kronor högre än utgifterna för 2019.

I samband med utbrottet av covid-19 har antalet ansökningar om smittbärarpenning ökat markant. Utgifterna har också ökat kraftigt, men inte i samma utsträckning som ansökningarna. En bidragande orsak är att majoriteten av de som sökt under pågående pandemi har saknat ett beslut från läkare om avstängning från arbete enligt smittskyddslagen, vilket är ett krav för att kunna beviljas ersättning. Utgifterna för smittbärarpenning beräknas öka från 4 miljoner 2019 till 90 miljoner kronor i år.

Färre går till tandläkaren

Utgifterna för statligt tandvårdsstöd förväntas däremot minska tillfälligt under  2020 till följd av utbrottet av covid-19. Under mars - juni minskade antalet tandvårdsbesök med mellan 40 och 45 procent jämfört med motsvarande period förra året. Utgifterna för det statliga tandvårdsstödet har dock inte minskat lika mycket jämfört med samma period 2019, utan endast med 30 procent. En förklaring till detta kan vara att patienterna med störst behov fortfarande behandlas och att de har högre tandvårdskostnader än övriga patienter.

Anslag som påverkas mest av covid-19

(Miljarder kronor)