Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Färre ansökte om sjukpenning under 2019


Det totala antalet pågående sjukfall i Sverige minskade något under 2019, och även startade sjukfall på grund av psykisk ohälsa minskade under året. Antalet nybeviljade ansökningar om aktivitetsersättning ökade under 2019 medan antalet personer som nybeviljades sjukersättning fortsätter ligga stabilt på en historiskt sett låg nivå. Detta visar den årliga rapporten Sjukfrånvarons utveckling som Försäkringskassan lämnade till regeringen den 22 april 2020.

Det är huvudsakligen små förändringar under 2019 som ses inom de tre förmånerna sjukpenning, aktivitetsersättning och sjukersättning, som rapporten granskar.

Sjukpenning

Antalet personer med ett pågående sjukfall minskade långsamt under 2019 och den främsta orsaken till detta är att färre personer ansökte om sjukpenning än året innan. Antalet startade sjukfall sjönk från 520 000 till 497 000 mellan 2018 och 2019.

– Störst procentuell minskning har varit för personer under 30 år och för arbetslösa, men bortsett från det ser vi att minskningen har skett oberoende av kön, diagnos och geografi, säger Anja Folkesson, analytiker på Försäkringskassan och huvudförfattare till rapporten.

Under perioden 2010 - 2016 sågs en kraftig ökning av sjukfall kopplade till psykiatriska diagnoser vilka sedan dess stått för nästan en tredjedel av alla startade sjukfall och ungefär hälften av alla pågående sjukfall. Det är framför allt kvinnor med ångest- och stressyndrom som har drivit ökningen.

Sedan 2016 har dock utvecklingen brutits och under 2019 ser vi en svag minskning som främst beror på färre korta sjukfall på grund av förstämningssyndrom, huvudsakligen depressioner. Dessa sjukfall minskade med 8 procent under 2019, medan sjukfallen med anledning av ångest- och stressyndrom enbart minskade med 2 procent. Långa sjukskrivningar till följd av psykiatriska diagnoser för personer under 30 fortsätter dock att öka stadigt.

– Forskning visar att den sociala och organisatoriska arbetsmiljön har stor betydelse för psykisk ohälsa och stressrelaterade sjukskrivningar, vilket gör att arbetsgivarna har en nyckelroll i det förebyggande arbetet. Samtidigt behövs mer kunskap om både diagnostik och behandling inom hälso- och sjukvården för att hjälpa redan sjukskrivna åter i arbete, men också här har arbetsgivaren en nyckelroll genom exempelvis anpassning av arbetssituationen, säger Anja Folkesson.

Aktivitetsersättning

Antalet nybeviljade aktivitetsersättningar bland unga under 30 år ökade under 2019 till drygt 6 300. Det är en ökning med 15 procent jämfört med 2018. Ökningen är olika stor för aktivitetsersättning vid förlängd skolgång (5 procent) och vid nedsatt arbetsförmåga (30 procent). Ökningen av nybeviljade aktivitetsersättningar vid förlängd skolgång beror på att fler ansökt om ersättningen. Inom nedsatt arbetsförmåga förklaras ökningen både av fler personer har ansökt om ersättningen samt att andelen avslag har minskat jämfört med 2018. Nybeviljandet inom psykiatriska diagnoser ökade med 37 procent mellan 2018 och 2019 och stod bakom en stor del av ökningen av aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga.

Sjukersättning

Antalet nybeviljade sjukersättningar (tidigare förtidspension) har legat stabilt på historiskt låga nivåer sedan 2018. För personer med psykiatriska diagnoser ökade nybeviljandet av sjukersättning mellan 2018 och 2019, men minskade för övriga diagnosgrupper. Därutöver minskade antalet nybeviljade sjukersättningar bland äldre personer, men ökade i yngre åldrar. Den största minskningen var i åldersgruppen 60 år och uppåt, som minskade med 7 procent.

Rapport uppföljning av sjukfrånvarons utveckling 2020 Pdf, 3.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Fakta:

Sjukpenning

Om du inte kan arbeta för att du är sjuk kan du få sjukpenning. De första två veckorna du är sjuk betalar din arbetsgivare sjuklön till dig i stället för din vanliga lön. Om du fortfarande är sjuk efter de två veckorna kan du ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan. Arbetslösa sjukanmäler sig direkt till Försäkringskassan.

Aktivitetsersättning

Om du är mellan 19 och 29 år och har en sjukdom eller en funktionsnedsättning som gör att du inte kan arbeta under minst ett år han du få aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga. Om du istället behöver längre tid på dig att bli klar med skolan på grund av en funktionsnedsättning kan du få aktivitetsersättning vid förlängd skolgång.

Sjukersättning

Sjukersättning är en ersättning som du kan få om du är mellan 19 och 64 år och har en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att du aldrig kommer att kunna arbeta, varken nu eller i framtiden.