Underhållsskyldighet i internationella situationer

Underhållsskyldighet i internationella situationer – Försäkringskassan som centralmyndighet

 De internationella reglerna för indrivning av underhållsbidrag behandlar frågor om erkännande och verkställighet av domar, lagval, domsrättsfrågor och administrativt samarbete. Reglerna består av EG-förordningar och multilaterala konventioner.
Försäkringskassan är svensk centralmyndighet för det administrativa samarbetet i dessa gränsöverskridande ärenden.
 
Reglerna om administrativt samarbete mellan myndigheter finns i följande bestämmelser.

  • Konventionen om internationell indrivning av underhåll till barn och andra familjemedlemmar av den 23 november 2007 (2007 års Haagkonvention)

2007 års Haagkonvention (pdf 250 kB)

  • Rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet (underhållsförordningen).

Rådets förordning (EG) nr 4/2009 (pdf 541 kB)

  • Konventionen av den 20 juni 1956 om indrivning av underhållsbidrag i utlandet (New York-konventionen). SFS 1958:522 

SFS 1958:522

Se även vägledning Indrivning av underhållsbidrag i internationella ärenden – Försäkringskassan som centralmyndighet 2006:1.

Vägledning Indrivning av underhållsbidrag i internationella ärenden (pdf 420 kB)

Familjerättsligt underhåll inom EU – Försäkringskassan som centralmyndighet

Underhållsförordningen gäller inom EU från och med den 18 juni 2011. Det innebär också att Haagprotokollet av den 23 november 2007 om tillämplig lag avseende underhållsskyldighet ska tillämpas.

Som centralmyndigheten ska Försäkringskassan hjälpa till med ansökningar. Det kan gälla ansökningar om fastställelse av ett underhållsbidrag eller verkställbarhetsförklaring och verkställighet. Ansökningarna kan komma från sökande i andra länder eller från sökande i Sverige. Om sökande bor i Sverige ska Försäkringskassan hjälpa till med att sammanställa ansökan och skicka den till centralmyndigheten i det andra landet.

Försäkringskassan får också göra framställan om särskilda åtgärder. Det innebär bland annat att vi får begära upplysningar eller hjälp från andra myndigheter med att ta fram skriftliga dokument i ett ärende utan att en ansökan har blivit gjord.

När en ansökan eller en framställan behandlas ska Försäkringskassan samla in uppgifter om underhållsskyldiga och underhållsberättigade och på så sätt underlätta handläggningen. I underhållsförordningen finns därför bestämmelser om vilka uppgifter som centralmyndigheter ska kunna få från andra myndigheter och också under vilka förutsättningar uppgifterna kan vidarebefordras och användas.

Till underhållsförordningen hör formulär som ska användas när en ansökan eller en framställan görs. Dessa formulär kommer att finnas tillgängliga på Europeiska kommissionens webbplats.

Formulär som ska användas när en ansökan eller en framställan görs (www.ec.europa.eu)

Familjerättsligt underhåll - Försäkringskassans administrativa samarbete med länder utanför EU

Det administrativa samarbetet med länder utanför EU görs inom ramen för 2007 års Haag konvention eller New York-konventionen. Försäkringskassan är centralmyndighet och förmedlande organ för ansökningar som ska skickas till andra länder och centralmyndighet och mottagande organ för inkommande ansökningar från andra länder. I första hand ansökningar till och från

Australien, Chile,  Norge, Nya Zeeland, Schweiz och USA.

Försäkringskassans handläggning av ansökningar som skickas till Försäkringskassan enligt underhållsförordningen, 2007 års Haag konvention och New York-konventionen
En ansökan kan gälla något av följande:

  • erkännande och verkställbarhetsförklaring av en dom om underhållsbidrag,
  • verkställighet av en dom eller
  • fastställelse/ändring av underhållsbidrag i en ny dom.

När det kommer in en ansökan om erkännande och verkställbarhetsförklaring från ett annat land skickar Försäkringskassan den till behörig tingsrätt närmast där den svarande är bosatt. En ansökan som gäller verkställighet skickas till Kronofogden. Om ansökan gäller fastställelse av ett nytt eller ändring av ett underhållsbidrag så anlitar Försäkringskassan en advokat för den sökandes räkning.

Om den sökande bor i Sverige och en ansökan ska skickas till ett annat land hjälper Försäkringskassan till med att upprätta och sammanställa ansökan. Försäkringskassan vidarebefordrar sedan ansökan till det andra landets centralmyndighet alternativt mottagande organ.