Sjukpenning

Sjukanmälan för arbetslösa

Den som är arbetslös kan ha rätt till sjukpenning redan från början av sjukperioden. Man ska sjukanmälan sig den första dagen som man är sjuk via Försäkringskassans självbetjäningstjänst. Där anger man också i vilken omfattning som man inte kan arbeta på grund av sjukdom. 

När kan man få sjukpenning?

Den som inte kan arbeta på grund av sjukdom kan få sjukpenning på normalnivå med 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten. Sjukpenning på normalnivå betalas ut i högst 364 dagar under ramtiden på 450 dagar. Därefter kan man ansöka om sjukpenning på fortsättningsnivå med 75 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten.
Den som har en allvarlig sjukdom kan ansöka om fler dagar med sjukpenning på normalnivå även efter 364 dagar.

När kan man få sjukpenning?

Den som inte kan arbeta på grund av sjukdom kan få sjukpenning på normalnivå med 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten. Sjukpenning på normalnivå betalas ut i högst 364 dagar under ramtiden på 450 dagar.

Därefter kan man ansöka om sjukpenning på fortsättningsnivå med 75 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten.

Den som har en allvarlig sjukdom kan ansöka om fler dagar med sjukpenning på normalnivå även efter 364 dagar.

Bedömningsgrunderna ändras under sjukskrivningsperioden

Arbetsförmåga bedöms olika beroende på hur länge en person har varit sjuk. Detta kallas för rehabiliteringskedjan. För den som är arbetslös bedömer Försäkringskassan arbetsförmågan i förhållande till arbeten som normalt förekommer på arbetsmarknaden redan från första dagen i sjukperioden.

För den som har en anställning gäller:

  • Under de första 90 dagarna som sjukskriven har man rätt till sjukpenning om man inte kan utföra sitt vanliga arbete eller ett annat tillfälligt arbete hos sin arbetsgivare.
  • Efter 90 dagar har man bara rätt till sjukpenning om man inte kan utföra något arbete alls hos sin arbetsgivare.
  • Efter 180 dagar har man rätt till sjukpenning om man inte kan utföra något normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden.

För den som är egen företagare bedömer Försäkringskassan arbetsförmågan i förhållande till de vanliga arbetsuppgifterna fram till och med att en person varit sjukskriven i 180 dagar. Efter det görs bedömningen i förhållande till arbeten som normalt förekommer på arbetsmarknaden.

Plan för återgång i arbete

Arbetsgivare som har medarbetare som väntas vara borta från arbete i minst 60 dagar på grund av sjukdom ska göra en plan för återgång i arbete, om det inte är uppenbart att medarbetarens hälsotillstånd gör att medarbetaren inte kan komma tillbaka till arbete.

Planen ska vara arbetsgivarens stöd i rehabiliteringsarbetet och ska göras senast 30 dagar från första sjukdagen. I möjligaste mån ska den göras i samråd med arbetstagaren. Vid behov kan Försäkringskassan begära in planen från arbetsgivaren.

För den som inte har en arbetsgivare eller inte kan gå tillbaka till i arbete hos arbetsgivaren kan Försäkringskassan tillsammans med den som är sjukskriven göra en skriftlig plan för återgång i arbete. Syftet med planen är att den ska ge en överblick över de åtgärder och insatser som behövs för att den som är sjukskriven ska kunna få tillbaka sin arbetsförmåga. Utifrån planen kan Försäkringskassan ta ställning till om den enskilde är i behov av några rehabiliteringsinsatser som behöver samordnas med andra aktörer, till exempel vårdgivare eller Arbetsförmedlingen.

Mötesformer som kan bli aktuella

Avstämningsmöte

Ett avstämningsmöte är ett möte med den som är sjukskriven, Försäkringskassan och minst en ytterligare part som kan påverka den sjukskrivnes situation, till exempel arbetsgivare eller vårdgivare. Syftet med ett avstämningsmöte är att ta reda på vad den sjukskrivna på grund av sin sjukdom kan och inte kan göra och att ta ställning till vilka åtgärder som kan behövas för att den anställda ska komma tillbaka till arbete. Det kan även vara aktuellt med ett avstämningsmöte när det är oklart om den som är sjukskriven kan börja söka nytt arbete. Vid ett sådant möte kan både arbetsgivaren och Arbetsförmedlingen behöva vara med. Det är Försäkringskassan som kallar till avstämningsmöte, men initiativet kan också komma från någon annan aktör.

Kontaktmöte

Om det finns risk för att den som är sjukskriven inte kommer att kunna gå tillbaka till något arbete hos sin arbetsgivare innan den har varit sjukskriven i 180 dagar ska den kunna få kontakt med Arbetsförmedlingen. Tanken är att den enskilde under sjukskrivningsperioden dag 91-180 ska kunna söka nytt arbete samtidigt som den har kvar sin anställning och får sjukpenning. Den enskilde har rätt att vara ledig från anställningen hos sin arbetsgivare för att prova på ett annat arbete och se om den kan klara av det trots sin sjukdom.

Om den som är sjukskriven vill ha ett kontaktmöte med Arbetsförmedlingen så bokar Försäkringskassan mötet och kallar den som är sjukskriven.

Omställningsmöte

Försäkringskassan erbjuder ett omställningsmöte med Arbetsförmedlingen i samband med att en person riskerar att inte längre ha rätt till sjukpenning eller då Försäkringskassan avslår ansökan på, eller drar in sjuk- eller aktivitetsersättningen. Omställningsmötet ska i möjligaste mån hållas innan Försäkringskassan har fattat beslut om rätten till sjukpenning. Vid mötet ska den som är sjukskriven få den information som behövs från Arbetsförmedlingen för att omställningen till arbetslivet ska bli så smidig som möjligt.

Gemensam kartläggning

Om den som är sjukskriven inte kan återgå i arbete utan behöver stöd från både Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen samtidigt, kan man göra en gemensam kartläggning. Då träffas den enskilde tillsammans med handläggare från båda myndigheterna i syfte att gemensamt komma fram till vilka insatser som behövs för att individen ska komma tillbaka till arbete. Gemensam kartläggning kan innebära ett eller flera möten och mynnar ut i en gemensam planering. Kartläggningen är en del i den rehabiliteringssamverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen som kallas Förstärkt samarbete.