Rehabiliteringsersättning

 

Den som deltar i arbetslivsinriktad rehabilitering kan ha rätt till rehabiliteringsersättning.  Rehabiliteringen måste i sådana fall ingå i en rehabiliteringsplan som den sjukskrivna har gjort tillsammans med Försäkringskassan. Den som är sjukskriven kan få rehabiliteringsersättning till exempel om han eller hon arbetstränar under en period, deltar i ett arbetslivsinriktat rehabiliteringsprogram eller deltar i en utbildning under högst ett år. Rehabiliteringsersättningen består av rehabiliteringspenning och särskilt bidrag.

Vad är rehabiliteringspenning?

Rehabiliteringspenningen kompenserar inkomstförlusten som uppstår när man deltar i arbetslivsinriktad rehabilitering. Den är lika stor som sjukpenningen och kan betalas ut med hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels omfattning. Om den som har beviljats rehabiliteringspenning får någon form av ekonomiskt stöd under utbildningen minskar det rehabiliteringspenningen med samma belopp.

Vad är särskilt bidrag?

Det särskilda bidraget ska täcka vissa kostnader som uppstår i samband med rehabiliteringen. Man kan till exempel få ersättning för resor och traktamente om man måste bo på annan ort för att kunna delta i rehabiliteringen. Man kan även få ersättning för läromedel och kursavgifter. Det särskilda bidraget betalas bara ut om kostnaderna inte kan ersättas på något annat sätt, till exempel genom arbetsgivaren eller någon annan försäkring.

Sjukpenninggrundande inkomst (SGI)

Sjukpenning, föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning – alla ersättningarna baseras på den sjukpenninggrundande inkomsten.

Vad är sjukpenninggrundande inkomst?

Försäkringskassan fastställer den sjukpenninggrundande inkomsten utifrån den beräknade årliga arbetsinkomsten. När en person inte längre har arbetsinkomster är huvudregeln att den sjukpenninggrundande inkomsten slutar att gälla.

Vad är SGI-skydd?

Det finns situationer där den som inte arbetar får behålla sin sjukpenninggrundande inkomst. Det kallas SGI-skydd och gäller till exempel om man är anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen och aktivt söker arbete.