Samverkan

 Försäkringskassans arbetar för ett effektivt samarbete mellan olika myndigheter och organisationer. Vi arbetar på olika nivåer för att samverkan ska fungera bra för de personer som är beroende av våras och andras insatser.

Försäkringskassan samordnar den arbetslivsinriktade rehabiliteringen inom sjukförsäkringsområdet. Genom att skaffa oss en helhetssyn kan vi samordna insatserna från olika aktörer och använda dem effektivt för att ge det stöd som den enskilda personen behöver. För att kunna utföra vårt uppdrag som samordnare av den arbetslivsinriktade rehabiliteringen behöver Försäkringskassan ett nära samarbete med bland annat vården, kommunen, Arbetsförmedlingen och arbetsgivare.

Behöver du kontakta Försäkringskassan?

Om det gäller ett enskilt ärende ska du kontakta en personlig handläggare på Försäkringskassan lokala försäkringscenter (LFC). Där arbetar även lokalt samverkansansvariga som du kan kontakta om det gäller mer övergripande frågor. 

Samordna rehabiliteringen

Kunskapsguiden – webbguide om områdena psykisk ohälsa och vård och omsorg om äldre

Kunskapsguiden är en nationell plattform som samlar befintlig och ny kunskap inom områdena psykisk ohälsa och vård och omsorg om äldre. Kunskapsguiden ska ge dig bästa tillgängliga kunskap samt stöd och vägledning i din yrkesroll. 

  • Syftet med Kunskapsguiden är att underlätta kunskapsstyrning, kunskapsspridning och kunskapsinhämtning samt att främja personal på alla nivåer att använda den mest aktuella kunskapen och de bästa metoderna och modellerna.
Vem står bakom Kunskapsguiden.se?

 

Kunskapsguiden är utgiven av Socialstyrelsen  i samverkan med:

  • Läkemedelsverket
  • Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU
  • Statens folkhälsoinstitut
  • Sveriges kommuner och regioner, SKR
  • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV

Kunskapsguiden