Arbetsskadeförsäkringen

På de här sidorna kan du läsa om arbetsskadeförsäkringen och om hur du kan stödja dina medlemmar dels när de anmäler en arbetsskada, dels när de ansöker om ersättning från arbetsskadeförsäkringen.

Anmälan

Det är den anställde som har ansvar att underrätta sin arbetsgivare att hen drabbats av en eventuell arbetsskada. Sedan är det arbetsgivaren som har ansvar att anmäla skadan till Försäkringskassan. Arbetsplatsens skyddsombud ska också vara behjälplig när arbetsskadeanmälan fylls i. Anmälan görs elektroniskt på anmalarbetsskada.se. Här finns också information om hur anmälan går till.

Anmäl arbetsskada (anmalarbetsskada.se)

Om din medlem inte är överens med arbetsgivaren om vad som inträffat eller vilken skada som hen drabbats av kan arbetsgivaren bifoga sin beskrivning i en bilaga till anmälan.

En bekräftelse på att Försäkringskassan tagit emot en anmälan innebär inte att Försäkringskassan tagit ställning till om skadan är en arbetsskada. Försäkringskassan tar bara ställning till om en skada är en arbetsskada om det krävs för att avgöra om någon har rätt till ersättning från Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten. Det innebär att medlemmen måste ansöka om ersättning. Om hen uppfyller övriga villkor för att få ersättning prövar Försäkringskassan om skadan är en arbetsskada.

Ersättning från arbetsskadeförsäkringen

Livränta och ersättning för kostnader

Den som drabbas av en arbetsskada kan ansöka om olika ersättningar från arbetsskadeförsäkringen. De vanligaste är livränta (ersättning för inkomstförlust) och ersättning för kostnader (för tandvård, särskilda hjälpmedel eller sjukvård utomlands). De här ersättningarna beskrivs på Försäkringskassans sida för privatpersoner. Du kan använda den sidan för att hjälpa dina medlemmar att förstå om det är aktuellt att ansöka om någon av de ersättningarna.

Ersättning för arbetsskada för privatpersoner

Arbetsskadesjukpenning

Förutom livränta och ersättning för vissa kostnader finns det även möjlighet att få arbetsskadesjukpenning i vissa fall.

Arbetsskadesjukpenning för karensdagar
Den som beviljas livränta får också automatiskt ersättning för två karensdagar. Har man haft fler karensdagar kan man ansöka om att få ytterligare ersättning för dessa.

Arbetsskadesjukpenning för studerande
Drabbas någon av en arbetsskada när hen går en yrkesförberedande utbildning eller vid någon form av arbetsmarknadsåtgärd och är sjukskriven i mer än 180 dagar kan hen få en särskild arbetsskadesjukpenning om hen saknar eller har en låg sjukpenninggrundande inkomst.

Förebyggande arbetsskadesjukpenning
Man kan få arbetsskadesjukpenning om man av medicinska skäl avstår från sitt arbete för att man annars riskerar att drabbas av en arbetsskada och förlorar minst ¼ av sin inkomst. Exempel på när det kan bli aktuellt är om man arbetar med bly eller andra tungmetaller som kan lagras i kroppen, eller om man riskerar att få en överdos av radioaktiv strålning eller akut förgiftning av lösningsmedel.

Arbetsskadesjukpenning vid återinsjuknande
Om man har livränta och arbetsskadan blir sämre har man rätt till arbetsskadesjukpenning för den ytterligare arbetsoförmågan. Oftast har man dock rätt till vanlig sjukpenning från sjukförsäkringen och då har man inte också rätt till arbetsskadesjukpenning.

De som inte omfattas av andra socialförsäkringar eller förmåner

Sjukpenning m.m.
Om man inte omfattas av den vanliga sjukförsäkringen kan man i vissa situationer få sjukpenning, rehabiliteringsersättning, särskilt bidrag och bidrag till arbetshjälpmedel från arbetsskadeförsäkringen. Det är främst i fyra situationer där man kan omfattas av arbetsskadeförsäkringen, men inte den vanliga sjukförsäkringen.

Inom sjukförsäkringen

  • är man vanligtvis försäkrad 3 månader efter det att arbetet har upphört.
  • finns ett krav på att Försäkringskassan ska ha fått reda på att man arbetar i Sverige för att man ska kunna få ersättning före ansökningstidpunkten.
  • är man bara försäkrad när man arbetar i Sverige om man har beviljats arbetstillstånd eller ett uppehållstillstånd.
  • är man inte försäkrad under utbildning eller arbetsmarknadsåtgärder.

 

Inom arbetsskadeförsäkringen

  • är man alltid försäkrad om rätten till ersättning beror på en svensk arbetsskada.
  • behöver man inte anmäla att man arbetar i Sverige utan man kan oavsett få ersättning sex år tillbaks i tiden.
  • är man försäkrad om man arbetar i Sverige även om man inte har beviljats arbetstillstånd eller ett uppehållstillstånd
  • är man försäkrad om man skadar sig vid yrkesförberedande utbildning eller arbetsmarknadsåtgärder

 

Om någon inte kan få sjukpenning, rehabiliteringsersättning, särskilt bidrag och/eller bidrag till arbetshjälpmedel i någon av de här fyra situationerna kan de eventuellt få ersättning från arbetsskadeförsäkringen istället. Kontakta i så fall Försäkringskassan.

Vårdkostnader
Om någon inte är bosatt i Sverige, men arbetar här och drabbas av en svensk arbetsskada kan hen få ersättning för vårdkostnaderna hen får för arbetsskadan om hen annars inte har rätt till subventionerad vård. Kontakta i så fall Försäkringskassan.