Försäkringskassan och ESF

Många områden inom socialfonden berör Försäkringskassans arbete. Exempelvis att förebygga sjukskrivningar, att få personer som är eller har varit sjukskrivna att återgå i arbete, att underlätta för unga och utlandsfödda att etablera sig på arbetsmarknaden, att öka kunskap hos arbetsgivare om hur sjukskrivning kan förebyggas m.m.

Försäkringskassan ska vara en aktiv projektägare och medfinansiär i utvecklingsarbete riktat  till våra kunder. Därigenom bidrar Försäkringskassan till att uppnå våra egna verksamhetsmål och målen inom Europeiska Unionen - EU 2020.

Socialfondsperiod 2014-2020

Försäkringskassan har inför programperioden 2014-2020 organiserat socialfondsarbetet för att underlätta ett ökat engagemang.

Försäkringskassan prioriterar utvecklingsinsatser för unga till och med 29 år med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, särskilt de med en psykisk ohälsa, förebyggande insatser för att motverka utanförskap, särskilt för unga och insatser för kvinnor som är eller har varit sjukskrivna.

Pågående projekt

Vill du komma i kontakt med Försäkringskassan i frågor rörande socialfonden, se kontaktuppgifter nedan.   

Nationell nivå

Har du frågor rörande Försäkringskassans strategiska arbete med EU:s strukturfonder, kontakta:

Verksamhetsansvarig
Lena Rönnestig 
010-116 98 49

Verksamhetsutvecklare
Sofia Gagnert 
010-116 33 02

Finansiell controller 
Virpi Orava Bergman
010-116 22 98

Regional nivå

Försäkringskassan har regionala kontaktpersoner för ESF som en ingång för externa och interna aktörer och intressenter i både blivande och pågående lokala och regionala projekt och bistår regionala aktörer i arbetet med att utforma förslag till regionala handlingsplaner. Den regionala kontaktpersonen samarbetar med samverkansansvariga på Försäkringskassan och har regelbunden kontakt med de som arbetar med Försäkringskassans strategiska arbete med EU:s strukturfonder på nationell nivå, se kontaktuppgifter ovan.

Sverige är i EU-arbete indelat i åtta regioner. De regionala kontaktpersonerna på Försäkringskassan kopplade till samma åtta regioner. Nedan ser du namn och kontaktuppgifter till de regionala kontaktpersonerna.

Här finns en karta som tydliggör den regionala indelningen och som har kontaktuppgifterna till de regionala kontaktpersonerna i respektive region.

Karta regioner och kontaktpersoner (pdf, öppnar nytt fönster)

Övre Norrland
Lotta Qvarnlöf 
Samverkansansvarig
Telefon: 010-111 67 22

Mellersta Norrland
Lena Flodin  
Specialist
Telefon: 010-111 86 32

Norra Mellansverige
Peter Rehnman 
Samverkansansvarig
Telefon: 010-111 81 62

Östra Mellansverige
Rolf Urby
Regionalt samverkansansvarig
Telefon: 010-114 55 01

Stockholm 
Susanne Landin
Samverkansansvarig
Telefon: 010-119 11 09  

Västsverige
Lina Edfeldt
Regional verksamhetsutvecklare
Telefon: 010-119 66 53

Småland och öarna
Klas Rydell
Områdeschef
Telefon: 010-118 44 65

Sydsverige
Ann Walestrand
Samverkansansvarig
Telefon: 010-118 66 26

Övervakningskommittén

På nationell nivå finns en övervakningskommitté med ett arbetsutskott som följer upp Europeiska Socialfondens arbete och säkrar genomförandets kvalitet och effektivitet.

Kommittén består av representanter från myndigheter, ideella organisationer, arbetsmarknadens organisationer samt forskningsvärlden. Regeringen bestämmer vilka organisationer som ska företrädas, samt utser ordförande för ÖK. Organisationerna utser i sin tur sina företrädare; ordinarie ledamot och suppleant i övervakningskommittén.

Försäkringskassan har en ordinarie ledamot i övervakningskommittén.

Ledamot
Lena Rönnestig 
Telefon: 010-116 98 49

Ersättare
Vakant

Läs mer om Övervakningskommittén på Svenska ESF-rådets hemsida:

Övervakningskommittén

Strukturfondspartnerskap

Strukturfondspartnerskapen ansvarar dels för att förankra socialfondsprogrammet på regional nivå, dels prioriterar de mellan projektansökningar. De säkerställer att projekten syftar till en stärkt regional konkurrenskraft och sysselsättning. Strukturfondspartnerskapen verkar både för Europeiska Socialfonden och Regionalfonden.

Det finns åtta regionala strukturfondspartnerskap. De består av förtroendevalda representanter för kommuner och regioner, i vissa fall sametinget, företrädare för arbetsmarknadens organisationer, länsstyrelser, myndigheter, intresseorganisationer och föreningar. Regeringen utser ordföranden i respektive Strukturfondspartnerskap.

Försäkringskassan är ledamot i de åtta strukturfondspartnerskapen.

Här finns en karta som tydliggör den regionala indelningen och som även har kontaktuppgifterna till ledamöterna i Strukturfondspartnerskapen i respektive region.

Försäkringskassans ledamöter i Strukturfondspartnerskapen    

Övre Norrland
Ingrid Nilsson            
Områdeschef SF Norrbotten
Telefon: 010-111 47 49

Mellersta Norrland
Annika Källgård   
Chef SF Jämtland & Västernorrland
Telefon: 010 111 62 86

Norra Mellansverige
Eva Alner Liljedahl
Områdeschef  SF Gävleborg
Telefon: 010-111 25 85

Östra Mellansverige
Melul Sevim
Områdeschef
Telefon: 010-112 73 50

Stockholm
Magnus Engberg
Områdeschef SF Stockholm Regional
Telefon: 010-116 53 30

Västsverige 
Sofia Lantz
Områdeschef SF Fyrbodal
Telefon: 010-119 69 31

Småland och öarna
Peter Karlsson
Områdeschef SF Småland Sydost
Telefon: 010-118 38 30

Sydsverige
Maja Bjarme
Områdeschef SF Skåne Nordost & Blekinge
Telefon 010-119 43 02

Mer information om strukturfondspartnerskapen hittar du på Svenska ESF-rådets hemsida genom att klicka dig vidare till den region du vill veta mer om. Strukturfondspartnerskapen finns som en underrubrik och där kan du bland annat se vilka ledamöter som ingår i de olika partnerskapen.

Svenska ESF-rådet

 

EU-flagga socialfonden