Allmänt om ESF

Europeiska Socialfonden (ESF) är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa. Målet är att minska skillnader i välstånd och levnadsstandard mellan EU:s medlemsländer. Europeiska Socialfonden stöder projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap.

ESF-projektens arbetsområden beskrivs i program för fonden. Programmet för socialfonden i Sverige är gemensamt för hela landet. Det nationella programmet kompletteras med regionala planer i alla regioner som tar hänsyn till olika regionala behov och förutsättningar.

Sverige och den Europeiska Kommissionen kom överens om det nationella programmet den 3 december 2014. Försäkringskassan har tillsammans med flera andra aktörer varit delaktig i utformandet av det nationella programmet som gäller perioden 2014-2020.

Svenska ESF-rådet är förvaltande myndighet av socialfonden, på deras hemsida finns mer information. För mer information om socialfonden, läs mer om

ESF Programinformation

För information om utlysningar av projektmedel, här finns

ESF information om olika regioner

ESF:s organisation i Sverige

Övervakningskommittén
Strukturfondspartnerskap
Svenska ESF-rådet

Övervakningskommittén  

På nationell nivå finns en övervakningskommitté med ett arbetsutskott som följer upp Europeiska Socialfondens arbete och säkrar genomförandets kvalitet och effektivitet.

Kommittén består av representanter från myndigheter, ideella organisationer, arbetsmarknadens organisationer samt forskningsvärlden. Ledamöterna utses av regeringen.

Försäkringskassan har en ledamot och en ersättare i övervakningskommittén.

Läs mer om Övervakningskommittén på Svenska ESF-rådets hemsida:
Övervakningskommittén  

Strukturfondspartnerskap 

Strukturfondspartnerskapen ansvarar dels för att förankra socialfondsprogrammet på regional nivå, dels prioriterar de mellan projektansökningar. De säkerställer att projekten syftar till en stärkt regional konkurrenskraft och sysselsättning. Strukturfondspartnerskapen verkar både för Europeiska Socialfonden och Regionalfonden.

Det finns åtta regionala strukturfondspartnerskap. De består av förtroendevalda representanter för kommuner och regioner, i vissa fall sametinget, företrädare för arbetsmarknadens organisationer, länsstyrelser, myndigheter, intresseorganisationer och föreningar. Regeringen utser ordföranden i respektive Strukturfondspartnerskap.

Försäkringskassan är ordinarie ledamot i samtliga åtta strukturfondspartnerskap.

Mer information om strukturfondspartnerskapen hittar du på Svenska ESF-rådets hemsida genom att klicka dig vidare till den region du vill veta mer om.
Svenska ESF-rådet 

Svenska ESF-rådet  

Svenska ESF-rådet är den myndighet under arbetsmarknadsdepartementet som har i uppgift att förvalta den Europeiska Socialfonden i Sverige.

Organisationen är uppbyggd med ett huvudkontor och åtta regionala kontor. Regionkontoren informerar om Europeiska Socialfonden och tar emot samt bereder ansökningar som sedan lämnas till strukturfondspartnerskapen för prioritering. Svenska ESF-rådet fattar därefter beslut om stöd. Svenska ESF-rådet ansvarar för utbetalning av socialfondsmedel och uppföljning av projekten.

Svenska ESF-rådets logotyp

Läs mer om Svenska ESF-rådet på deras hemsida:
Svenska ESF-rådet

 

EU-flagga socialfonden