Releaseinformation

På denna sida publiceras löpande releaseinformation om Tjänsten.


Ny ersättningstyp - Ersättning för karens i bastjänsten LEFI Online

(Publicerad 2020-04-02)

Ersättning för karens är en ny ersättning för att reducera den försäkrades kostnad för karensavdrag/karensdag.

Gäller för:

 • Anställda med sjuklön (en dag)
 • Egna företagare (upp till 14 dagar)

För att våra medborgare ska kunna ansöka om detta så kommer det att skapas en ny e-tjänst där vi tar in information om vilken dag/period man söker för samt om man söker som anställd eller som egen företagare.
Tjänsten kommer att öppnas på webben den 7 april 2020.

Ersättningen är ett schablonbelopp (700 kr/dag för anställda och 804 kr/dag för egna företagare). Skatten är alltid 30 % och ska alltid avrundas nedåt till närmaste hela krontal.
Volymerna beräknas bli ca 1 000 000 ansökningar per månad. Ansökan ska kunna göras för dagar fr o m 20-03-11 för anställda och egna företagare.

Utbetalning av karensersättning ska inte påverka ramtidsberäkningen så därför sparas den bara i utbetalningshistoriken men INTE i ärendehistoriken.

I LEFI Online/LEFI Prenumeration kommer ersättningen att redovisas som utbetalning av sjukpenning, dvs sjukpennings ordinarie beloppstyper kommer användas. Informationen levereras från och med 7 april i
tjänsten.


Rättning preliminära utbetalningar

(Publicerad 2020-03-18)

Helgen 21-22/3 rättas följande för preliminära utbetalningar i LEFI Online:

 • Format på datum korrigeras till extended, dvs format SSÅÅ-MM-DD
 • Företag sätts till Försäkringskassan  
 • Förmånsfamilj/Förmån har uppdaterats och kan nu innehålla följande värden:

UTBETALNINGSBESKED/Förmånsfamilj

DAG (= Dagersättning för Sjukpenning)           
Föräldrapenning
Tillfällig föräldrapenning
Arbetsmarknadspolitiskt program
Dagersättning  (avdrag)
Assistansersättning
Etableringsersättning 
Etableringsersättning (avdrag)

UTBETALNINGSBESKED/UTBETALNINGSDETALJ/Förmån

SJP (= Sjukpenning)
Föräldrapenning
Dubbeldagar
Tillfällig föräldrapenning
Etableringsersättning 
Bostadsersättning
Etableringstillägg 
Aktivitetsstöd 
Utvecklingsersättning
Preliminär skatt alt. Egen begäran
Särskild inkomstskatt
Utmätning alt. Utmätning tills vidare
Ekonomiskt bistånd 
Utländsk fordran
Kvittning statlig fordran alt. Överenskommen statlig fordran
Assistansersättning, avbetalning  
Assistansersättning, avräkning reglering
Assistansersättning, utbetalning godkänd räkning
Assistansersättning, preliminär utbetalning
Assistansersättning, frivillig återbetalning
Assistansersättning, retroaktiv utbetalning
Assistansersättning, slutavräkning
Assistansersättning, tilläggsutbetalning reglering
Etableringsersättning
Bostadsersättning
Etableringstillägg                                                                                                          

 • Preliminära utbetalningar blev tillgängliga i LEFI Online from version 6 som driftsattes 16 november 2019.
  Ett förtydligande är att för preliminära utbetalningar levereras aldrig någon information för fälten Beloppstyp och Avdragsbelopp. Fälten finns med i schemat men de är alltid tomma. Fälten kommer att plockas bort från schemat vid ett senare tillfälle som vi kommer att informera om i god tid.

Uppdaterad dokumentation kommer inom kort att läggas ut på FK.se.


Här kommer information om Migrationsverkets anslutning. Avtal mellan Migrationsverket och SKR är undertecknat och klart.

(Publicerad 2020-02-11)

Migrationsverkets anpassningar av tjänsten utifrån krav på uppgiftsminimering är färdigställda. Anpassningarna innebär inga förändringar i XML. Testmiljön är från och nu fullt tillgänglig med Migrationsverkets och Transportstyrelsens data.

Produktionssättning i skarp drift är planerad till vecka 8 och exakt datum för detta kommer meddelas till er när det är satt.Detta är uppgifterna som Migrationsverket lämnar ut:

 • Beslut (beviljat eller avslag) uppehålls- och/eller arbetstillstånd (skäl till beslut lämnas inte ut) 
 • Permanent eller tidsbegränsat uppehållstillstånd om beviljat
 • Giltighetstiden vid tidsbegränsat uppehålls- och/eller arbetstillstånd
 • Beslut att återkalla uppehålls- och arbetstillstånd (skälen för beslutet att lämnas inte ut)
 • Datum för ansökan i ärenden om uppehålls- och/eller arbetstillstånd
 • Datum för beslut i ärenden om uppehålls- och/eller arbetstillstånd 
 • Datum för beslut om återkallelse 
 • Datum för ärende om återkallelse initierades på Migrationsverket.

SKR och FK kommer informera användare som redan har stegat till version 8 och även användare som väntar på den nya versionen. SKR och Migrationsverket kommer följa upp förståelsen av informationen från Migrationsverket med ett antal användare som arbetar i olika verksamhetssystem som kvalitetsåtgärd och som underlag för stöd till användarna. Mer information kommer publiceras om det.


Kompletterande information om ”preliminära” utbetalningsuppgifter i tjänsten LEFI Online

(Publicerad 2019-12-09)

Försäkringskassan har lagstöd för och utlämna information om utbetalda ersättningar i tjänsten LEFI Online.

När en handläggare hos Försäkringskassan handlägger ett ärende så görs en bedömning utifrån befintliga underlag och slutligen fattas ett beslut. Ett beslut kan medföra att en utbetalning ska ske. Då registrerar handläggaren en utbetalning i handläggningssystemet. Detta utgör då en registrerad utbetalning tillika preliminär utbetalning. Efter ett internt ekonomiskt brytdatum övergår den registrerade utbetalningen till att utgöra en verkställd utbetalning.

Tidigare har LEFI Online endast kunna visa så kallade verkställda utbetalningar. Nu efter novemberreleasen 2019 kommer tjänsten för 8 förmåner kunna visa preliminära utbetalningar (dvs registrerade utbetalningar men som inte ännu hunnit bli verkställda).

När i månaden preliminära utbetalningsuppgifter kan ses i tjänsten går inte att svara entydigt på utan det beror på när en handläggare registrerat en utbetalning. När detta sker beror på vilken förmån som avses men också på ärendeflöde, helgdagar osv.

Denna funktionalitet återfinns i version 6 av LEFI Online som i sin tur återfinns i version 8 av SSBTEK. För och kunna se preliminära utbetalningsuppgifter krävs att man uppdaterat och använder version 8 av SSBTEK eller version 6 av LEFI Online direkt. Kolla med er IT-avdelning / tjänsteleverantör kring detta.Sammanställning över versioner för SSBTEK

(Publicerad 2019-08-23)

Sammanställningen består av kort beskrivning av olika versioner av SSBTEK. För mer information om respektive version och release mer detaljerad information nedan

Version

Sammanfattning innehåll

Driftsättningsdatum

Stängning av version

1

Första version av tjänsten driftsätts med bastjänster med

information från a-kassorna, Arbetsförmedlingen, CSN, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

2014-05-18

2017-01-17

2

LEFI Online

- Hantering av parallella instanser för LEFI Online

2015-05-25

2017-11-11

3

LEFI Online version 3

- Studiemedelsanvisning

- Balanserade pensionsrätter

2016-11-13

2019-05-02

4

CSN version 3

- Studiestartsstöd

AF version 2

- Aktivitetsrapporter

2017-05-28

2019-09-03

6

Anslutning Transportstyrelsen version 1

LEFI Online version 4

- FTH tas bort
- Utökad information om etableringsersättning

- Information om arbetsmarknadspolitiska   program

- Bostadsbidrag – växelvist boende barn 
- Föräldrapenning – mer detaljerad information       

2018-09-16

Ej inplanerat

7

Pingfunktion

LEFI Online version 5.0       

- Omvårdnadsbidrag & merkostnadsersättning

- Pensionsbehållning Premiepension

- Karensavdrag

- Ny semantisk versionshantering

2018-12-31

Ej inplanerat

LEFI Online version 5.1

- Utökad information för programanvisning och programersättning, 

för mer information se

Lefi-online releaseinformation

2019-03-17

Ej inplanerat

8

Migrationsverket ansluts som ny bastjänst
Migrationsverket kommer att leverera information om uppehållstillstånd och arbetstillstånd.


Ny version av Försäkringskassans bastjänst
LEFI Online version 6.0 innehåller:

- Information gällande personer som omfattas av Arbetsförmedlingens Jobb- och utvecklingsgaranti (JOB).
- Förhandsbesked avseende utbetalningsuppgifter.

Lefi Online Beskrivning av tjänsten

2019-11-17

Ej inplanerat

Rättning av felmeddelande från CSN

15/9 kommer felet som funnits i CSN:s bastjänst att vara rättat.

I dagsläget får man felmeddelande när man frågar på en person som får studiehjälp för ett läsår och dessutom får Extra tillägg eller Inackorderingstillägg för en kortare period än läsåret.

SSBTEK v8 klar för test

Det går nu att testa mot SSBTEK v8. Kontakt är verifierad hela vägen till Migrationsverkets server samt att version 6 av LEFI är klar.


SSBTEK Version 8 (driftsättning 2019-11-17)

(Publicerad 2019-05-06)

I november kommer en ny version av SSBTEK. Följande förändringar kommer att ingå:

Ny bastjänst - Migrationsverket

Migrationsverket ansluts som en ny bastjänst i SSBTEK. Migrationsverket kommer att leverera information om uppehållstillstånd och arbetstillstånd.

Ny version av Försäkringskassans bastjänst - LEFI Online version 6.0

LEFI Online utökas med två nya informationsmängder.

1. Information gällande personer som omfattas av Arbetsförmedlingens Jobb- och utvecklingsgaranti (JOB). Följande  kommer att förmedlas:

 • Antalet förbrukade dagar inom JOB
 • Ja/Nej om deltagaren förbrukat alla dagar inom JOB

2. Förhandsbesked avseende utbetalningsuppgifter. Gäller för följande förmåner:

 • Aktivitetsstöd
 • Utvecklingsersättning
 • Etableringsersättning
 • Etableringstillägg
 • Bostadsersättning
 • Föräldrapenning
 • Tillfällig föräldrapenning
 • Sjukpenning

Mer detaljerad information kommer längre fram.


Ny version av SSBTEK kräver direktåtkomst till Transportstyrelsen

(Publicerad 2018-10-08)

Inom kort kommer version 6 av SSBTEK – sammansatt bastjänst för ekonomiskt bistånd lanseras. Transportstyrelsen kommer höra av sig till de kommuner som berörs, för direktåtkomst till fordonsinnehav.

För att kommuner ska kunna börja använda sig av den versionen av SSBTEK krävs ett medgivande om direktåtkomst till Transportstyrelsens vägtrafikregister. För de kommuner som inte har ett sådant medgivande krävs det en ansökan till Transportstyrelsen.

I dagsläget är 275 kommuner anslutna till SSBTEK och av dessa är det cirka 90 kommuner som saknar ett medgivande. Transportstyrelsen kommer höra av sig till samtliga anslutna kommuner. De som inte är anslutna kommer få instruktioner om att ansöka om ett medgivande.

– Vi som arbetar med förvaltningen av SSBTEK uppmanar alla användare att skyndsamt kontrollera mejl från Transportstyrelsen. Förhoppningen är att alla kommuner ska kunna ha ett medgivande på plats innan den nya versionen lanseras.

Frågor kring medgivandena hänvisas direkt till Transportstyrelsen på fordonsintressent@transportstyrelsen.se.


Kommande förändringar i decemberreleasen 2018

(Publicerad 2018-10-08)

2018-12-29 driftsätts en ny version av SSBTEK (version 7). Försäkringskassans bastjänst är uppdaterad samt att en PING-funktion som möjliggör testanrop.

PING-funktion

Möjliggör testanrop mot SSBTEK för att se att installation och konfiguration har gått bra.

Testet visar om anropet via SHS fram till integrationen har gått bra samt att integrationen är installerad och kan ge ett svar. Det görs inget anrop mot någon backend-tjänst i nuläget.

Exempel på anrop:

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns="http://schema.forsakringskassan.se/integration/ssbt/7">

<soapenv:Header/>

<soapenv:Body>

<ns:testaBastjanstInformation/>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

Följande är nytt i Försäkringskassans bastjänst LEFI Online version 5:

Omvårdnadsbidrag/Merkostnadsersättning

Den 1 januari 2019 träder förmånerna Omvårdnadsbidrag och Merkostnadsersättning ikraft. Förmånerna gäller personer med funktionsnedsättning och kommer på sikt att ersätta vårdbidrag och handikappersättning.

Omvårdnadsbidrag: 

Två föräldrar kan beviljas omvårdnadsbidrag för samma barn med funktionsnedsättning. Bidraget kan beviljas på fyra nivåer: helt, tre fjärdedelar, halvt eller en fjärdedel. Varje nivå motsvarar en viss procentsats av prisbasbeloppet. Nivån på omvårdnadsbidraget beror på hur mycket omvårdnad och tillsyn barnet eller barnen behöver. Vid en ansökan för flera barn görs en sammanvägd bedömning av barnens totala behov av omvårdnad och tillsyn. Flera barns totala omvårdnadsbehov kan ge rätt till mer än ett helt bidrag men ett barn kan aldrig ge rätt till mer än ett helt bidrag. Hela omvårdnadsbidraget är skattepliktigt.

Merkostnadsersättning:

Två föräldrar kan beviljas merkostnadsersättning för samma barn med funktionsnedsättning. En vuxen kan ansöka för sig själv och beviljas merkostnadsersättning. Ersättningen beviljas om den vuxne eller barnet har merkostnader på grund av funktionsnedsättningen. Bidraget kan beviljas på fem nivåer: 30 procent, 40 procent, 50 procent, 60 procent eller 70 procent av prisbasbeloppet. Nivån beror på hur stora merkostnaderna till följd av funktionsnedsättningen är. Ett barns merkostnader kan högst generera 70 procent av prisbasbeloppet. Flera barns merkostnader kan ge rätt till högre nivå än 70 procent. För att ha rätt till den lägsta nivån måste merkostnaderna vara minst 25 procent av prisbasbeloppet. Hela ersättningen är skattefri.

Föräldrar kan ansöka om omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning enskilt, var och en för sig eller gemensamt för sitt eller sina barn med funktionsnedsättning. Föräldrarna kan välja att dela på bidraget eller ersättningen i valfri procentsats.

LEFI Online kommer att förmedla information om dessa nya förmåner. Information om vårdbidrag och handikappersättning kommer att fortsätta förmedlas.

Pensionsbehållning Premiepension

Sedan tidigare förmedlar LEFI Online pensionsbehållning i form av inkomstpension. I och med version 5 av LEFI Online kommer nu även pensionsbehållning i form av premiepension levereras.

Ett nytt fält Premiepensionbelopp läggs till i schemat.

Karensavdrag

Från 1 januari 2019 ersätts den nuvarande karensdagen med ett karensavdrag.

Karensavdraget kommer i princip att motsvara karensdagen beloppsmässigt men kommer att kunna fördela sig över en period av dagar. 

Karensavdraget kommer att redovisas med samma kod som karensdagen men med den skillnaden att det blir en period som kan vara längre än en dag samt ett antal dagar som kan vara fler än en.

Egenföretagare som endast har inkomst av annat förvärvsarbete berörs inte av de föreslagna regeländringarna.

Inga förändringar i schemat för detta.

Ny versionshantering i LEFI Online

Befintlig versionshantering i LEFI Online resulterar i en stor mängd arbete för samtliga parter vid införande av ny version. För att förenkla detta arbete införs en ny versionshantering som innebär att ett versionsattribut läggs till i frågan, dvs i frågan som ställs måste man ange vilken version av LEFI man anropar. Detta gäller alltså from LEFI Online version 5.

Detta möjliggör snabbare förändringar samt minskar behovet av hantering för äldre versioner.

Schemat kommer utökas med fältet lefiOnlineVersion.


Driftsättningen av version 6 av SSBtEK skjuts fram till 15-16 september 2018

(Publicerad 2018-04-18)

Tidigare planerad driftsättning av SSBTEK version 6 skjuts fram till helgen 15-16 september. Orsaken är att få tid att hinna med nödvändiga tester och rutiner.

För mer information se tidigare notis nedan samt sidan för Teknisk beskrivning (inlämningsadress, WSDL-filer osv.)

Teknisk beskrivning


19-20 maj driftsätts version 6 av SSBTEK

(Publicerad 2018-03-14)

Helgen 19-20 maj driftsätts en ny version av SSBTEK, version 6. Följande ändring driftsätts:

Ny version (v4) av bastjänsten LEFI Online i SSBTEK
I version 6 av SSBTEK kommer version 4 av LEFI Online. För mer information om tillkommande innehåll i version 4 av SSBTEK se releaseinformation.

För information om innehåll i version 4 av LEFI Online se beskrivning av tjänsten.

Transportstyrelsens bastjänst – Ny bastjänst i SSBTEK

I version 6 av SSBTEK finns även Transportstyrelsens bastjänst med. Denna bastjänst returnerar en listan med angiven persons fordonsinnehav
Listan innehåller följande information:

- Registreringsnummer
- Fabrikat - (Fordonets märke. Denna uppgift kan ibland även innehålla information om typ eller handelsbeteckning)
- Fordonsår - (Uppgiften fastställs av Transportstyrelsen utifrån följande ordningsföljd:
1. Fordonets årsmodell. Om årsmodell saknas är det istället
2. fordonets tillverkningsår. Saknas även tillverkningsår är det
3. det år då fordonet ställdes på första gången.)
- Fordonsslag
- Handelsbeteckning - (Fordonets modell eller benämning (”populärnamn”). Saknas uppgift om handelsbeteckning kan den istället finnas i fältet fabrikat.)


Stängning av version 2 av SSBTEK

(Publicerad 2017-09-06)

Version 2 av SSBTEK kommer att stängas 11 november 2017.


Information om maj-releasen 2017 för SSBTEK

(Publicerad 2017-02-01)

(senast uppdaterad 2017-08-30)

28 maj 2017 kommer en ny version av SSBTEK att driftsättas, detta som en följd av ändringar i bastjänsterna för CSN och Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen kommer att lägga till information angående aktivitetsrapporter och CSN lägger till information angående studiestartsstöd.

Studiestartsstöd kommer att finnas med i CSN:s bastjänst from release i maj (SSBTEK version 4). Studiestartsstöd kommer dock inte att beviljas av CSN förrän tidigast from 3 juli -17 vilket innebär att studiestartsstöd börjar levereras efter detta datum.

Den nya versionen av SSBTEK (version 4) kommer att finnas tillgänglig för test innan release i den testmiljö som finns hos Försäkringskassan sedan tidigare (SHS ref). Ytterligare information om när detta finns tillgängligt kommer att skickas ut närmare release.

Följande är ändrat i Arbetsförmedlingens bastjänst till V4 av SSBTEK:

 • Typen ArbetssokandeInfo utökas med elementet AktivetetsRapportDatum (i af/ers_stod.xsd).
 • Informationen består av en textsträng huruvida personen man frågar på har lämnat in en aktivitetsrapport under perioden som efterfrågas eller inte.
  200 = Arbetssökande har lämnat in aktivitetsrapport under perioden
  500 = Arbetssökande saknas i ALF
  501 = Arbetssökande har inte lämnat in aktivitetsrapport under perioden
  502 = Tekniskt fel

  Är svaret 200 så tillkommer alltid ett datum, datum för senast inlämnade rapport.

Följande är ändrat i CSN:s bastjänst  till V4 av SSBTEK:

 • Typen stodform utökas till att även innefatta SSSTÖD (Studiestartsstöd) (i csn/csntyper.xsd).
 • Typen beloppstyp utökas till att även innefatta STÖDB (Studiestartsstöd bidrag) samt STÖDT (Studiestartsstöd tilläggsbidrag) (i csn/csntyper.xsd).
 • Typen studiestodstypforteckning utökas med elementet studiestartsstod (i csn/csntyper.xsd).
 • Typen Person utökas med elementet Studiestartsstod (i csn/person.xsd samt csn/studiestartsstod.xsd).

Läs mer om Studiestartsstöd i detta

informationsblad 

Testdata

Information om testdata inför majrelease 2017

se Testmiljö SSBTEK 


Driftsättning

(Publicerad 2014-04-29)

Tjänsten SSBTEK kommer att driftsättas 18 maj 2014.

Information om innehåll i Novemberreleasen 2016
(Publicerad 2016-09-21)

För SSBTEK kommer Försäkringskassan att driftsätta följande förändringar i novemberreleasen 2016:

Version 3 av SSBTEK:
Innefattar en ny version av bastjänsten LEFI Online, vilken har följande tillägg i informationsmängden:
Den innehåller utökad information om studiemedelsavisering, i form av att även period (from-tom datum)
förmedlas. För tidigare versioner, så förmedlas inte perioden i svaret.

Dessutom tillkommer information om balanserade pensionsrätter, vilket förmedlas i det nya elementet
faktiskapensionsratter. Om det är ett balanseringsår, så kommer elementet faktiskapensionsratter att
innehålla de balanserade värdena på pensionsrätterna, i annat fall kommer de att ha samma värde som
motsvarande ej balanserade pensionsrätt (i elementet pensionsratter).
                            
Version 1 & 2 påverkas inte av dessa förändringar, förutom:
För dessa versioner av SSBTEK kommer information om studiemedelsavisering från Försäkringskassan
inte att innehålla vilken period ersättningen gäller (vilket man inte heller tidigare fått information om).
Det kan t ex hända att en fråga ger träff på två skilda studiemedelsperioder, vilka då inte går att skilja åt.
Har man behov av att se den informationen får man gå över till version 3 av SSBTEK.

Följ flödet