Releaseinformation

Här publiceras information om kommande och genomförda driftsättningsrelease av tjänsten LEFI Prenumeration.

Du kan läsa om driftinformation på sidan Driftinformation samt allmänna nyheter om tjänsterna på sidan Allmänna nyheter.


Ny ersättningstyp - Ersättning för karens

(Publicerad 2020-04-02)

Ersättning för karens är en ny ersättning för att reducera den försäkrades kostnad för karensavdrag/karensdag.

Gäller för:

 • Anställda med sjuklön (en dag)
 • Egna företagare (upp till 14 dagar)

För att våra medborgare ska kunna ansöka om detta så kommer det att skapas en ny e-tjänst där vi tar in information om vilken dag/period man söker för samt om man söker som anställd eller som egen företagare.
Tjänsten kommer att öppnas på webben den 7 april 2020.

Ersättningen är ett schablonbelopp (700 kr/dag för anställda och 804 kr/dag för egna företagare). Skatten är alltid 30 % och ska alltid avrundas nedåt till närmaste hela krontal. Volymerna beräknas bli ca 1 000 000 ansökningar per månad. Ansökan ska kunna göras för dagar fr o m 20-03-11 för anställda och egna företagare.

Utbetalning av karensersättning ska inte påverka ramtidsberäkningen så därför sparas den bara i utbetalningshistoriken men INTE i ärendehistoriken.

I LEFI Online/LEFI Prenumeration kommer ersättningen att redovisas som utbetalning av sjukpenning, dvs sjukpennings ordinarie beloppstyper kommer användas. Informationen levereras från och med 7 april i
tjänsten.


Rättning retroaktiva utbetalningar

(Publicerad 2020-02-14)

Idag förmedlas inte retroaktiva utbetalningar av Föräldrapenning i den dygnskörning som görs i LEFI Prenumeration. För att få den informationen krävs att en heluppdatering av beståndet beställs.
En rättning kommer att göras så att information om retroaktiva utbetalningar från Föräldrapenning förmedlas även vid dygnskörning. Rättningen kommer att produktionssättas 17/5.


Tre felaktigheter har upptäckts i LEFI Prenumeration

(Publicerad 2020-01-10)

 1. Olika status på karensposter
  LEFI Prenumeration förmedlar felaktigt dubbletter av karensdagar. I de fall där det finns en avslutad och en pågående sjukanmälan visas en karenspost med status pågående och en med status avslutad även fast det rör sig om samma period. 
   
 2. Man kan se perioder före prenumerationsdatum
  LEFI Prenumeration visar poster för äldre period än de man frågar efter. Vid heluppdatering funkar det.

  Gäller förmånerna:
  • Sjukpenning
  • Rehabiliteringsersättning
  • Aktivitetsstöd
  • Närståendepenning
  • Graviditetspenning
  • Smittbärarersättning
  • Dagpenning till totalförsvarspliktiga.
   
  Rättas så att endast en karenspost kommer att förmedlas (dvs dubbletter kommer att tas bort)  samt att kontroll läggs till så att det inte hämtas poster för äldre perioder än de man frågar efter. Driftsättning 14/1.

 3. SGI-typ visar felaktigt alltid värdet 0.
  Rättas så att korrekt värde visas. Driftsättning 16/2.Förändringar i LEFI Prenumeration fr.o.m. release 2019-05-19

(Publicerad 2019-03-29)

Nya åtgärdstyper

Tekniska förändringar kommer att göras i LEFI Prenumeration avseende hur information om Aktivitetsstöd och Utvecklingsersättning hämtas från respektive förmån. Utbetalningsuppgifter kommer att uppdateras för förmånerna aktivitetsstöd och utvecklingsersättning. Två nya åtgärdstyper från och med 2019-05-19:

Atgardstyp 97: Aktivitetsstöd

Atgardstyp 98: Utvecklingsersättning

Detta innebär en schemaförändring, till version 2.0.4. Det är dock fullt bakåtkompatibelt med tidigare schema, version 2.0.x.

exi_bestallningsvar_v2_0_4.xsd


Förändringar i LEFI Prenumeration fr o m release 2019-01-01

(Publicerad 2018-10-16)

Nya beloppstyper i Sjukpenning

För förmånen Sjukpenning kommer det finnas två nya beloppstyper för karensavdrag from 1 jan 2019:
Beloppstyp 80, ”Karensavdrag”
Beloppstyp 83, ”Karensavdrag i särskilda fall”

Värdet 7 (Karensdag) på omfattning i dagpenningärenden för sjukpenning får utökad betydelse:

Karensdag, om det rör sig om en egenföretagare

Karensavdrag, om det rör sig om en arbetstagare

Detta innebär en schemaförändring, till version 2.0.3. Det är dock fullt bakåtkompatibelt med tidigare schema, version 2.0.x.

exi-bestallningsvar-v2-0-3.xsd


Förändringar i LEFI Prenumeration fr o m release 2017-05-02

(Publicerad 2017-04-21)

Ny ersättningskod i Dagpenning till totalförsvarspliktiga
För förmånen Dagpenning till totalförsvarspliktiga  kommer en ny ersättningskod att kunna rapporteras from 2 maj 2017:
Ersättningskod 74, ”Dagpenning till hemvärnsmän” .

Detta innebär en schemaförändring, till version 2.0.2. Det är dock fullt bakåtkompatibelt med tidigare schema, version 2.0.x.   

Nytt schema:

exi_bestallningsvar_v2_0_2.xsd


Förändringar i LEFI Prenumeration fr o m release 2017-03-27

(Publicerad 2017-02-23)

Nya åtgärdstyper i Aktivitetsstöd
För förmånen Aktivitetsstöd kommer två nya åtgärdstyper att kunna rapporteras from 27 mars 2017:
Åtgärdstyp 61, ”Validering”
Åtgärdstyp 62, ”Förberedande insatser”

Detta innebär en schemaförändring, till version 2.0.1. Det är dock fullt bakåtkompatibelt med tidigare schema, version 2.0.0.  

Nytt schema:

exi_bestallningsvar_v2_0_1.xsd


Kompletterande information om förändringar i LEFI Prenumeration from 2016-11-13

(Publicerad 2016-09-21)

För att kunna se återkrav för föräldrapenning görs en förändring i LEFI Prenumeration som innebär att återkravsinformationen
visas separat. Denna förändring medför schemaändring i LEFI Prenumeration. Schemaändringen innebär att information om
återkrav skickas med vilken dag och omfattning som avses, samt vilket belopp som är återkrävt.

Nytt schema: Schema version 2.0.0 (55 kB)


Förändringar i LEFI Prenumeration from 2016-11-13

(Publicerad 2016-06-29)

Återkrav Föräldrapenning

För att kunna se återkrav för föräldrapenning görs en förändring i LEFI Prenumeration som innebär
att återkravsinformationen visas separat. Denna förändring medför schemaändring i LEFI Prenumeration.
Preliminär version av nytt schema: 

Schema version 2.0.0 (55 kB)

From denna release kommer schemat att versionshanteras enligt Semantic Versioning 2.0.0 (http://semver.org)  för att det ska vara tydligt utifrån versionsnummer vilken typ av ändring som gjorts.

 • Idag 1.3.6, 1.3.7, 1.3.8 osv
 • From november 2016 version 2.0.0.
 • Nästa version blir:
  • 2.0.1 – Om mindre buggfix men fortfarande bakåtkompatibelt schema.
  • 2.1.0 – Om större förändring men fortfarande bakåtkompatibelt schema.
  • 3.0.0 – Om schemat inte kan göras bakåtkompatibelt.
 • Preliminära versioner anges med bindestreck följt av en textsträng eller siffror t.ex. 2.0.0-alfa.

Dessutom görs ett antal kvalitetshöjande åtgärder för att förbättra felhantering och validering av data.  


Information om innehåll i Majreleasen 2016

(Publicerad 2016-03-02)

Gällande LEFI Prenumeration kommer Försäkringskassan att driftsätta följande förändringar i majreleasen 2016:

För Levnadsintyg kommer termen skatteredovisningsnummer att ändras till skatteregistreringsnummer enligt krav från Pensionsmyndigheten.

Innebär schemaändring, ny version 1.3.8. Schema samt information om denna ändring återfinns under sidan Beskrivning av tjänsten.


Information innehåll i Februarireleasen 2016

(Publicerad 2015-10-09)

Gällande LEFI Prenumeration kommer Försäkringskassan att driftsätta
följande förändringar i februarireleasen 2016.

Möjlighet att stänga av en förmån under drift.
Tillägg av ett element, som gör det möjligt att informera kunden om att en
förmån är nere för tillfället. Kunderna får istället informationen om den
förmånen vid nästa körning. Innebär schemaändring.

Parametern APDRetry
Avser en teknisk kvalitetshöjning. Innebär ingen schemaändring.


Produktionssättning av ”Förbättrad hantering av beställning, heluppdatering och avbeställning” senarelagd

(Publicerad 2015-09-21)

Försäkringskassan har tidigare informerat om produktionssättning av  ”förbättrad hantering av beställning, heluppdatering och avbeställning” (se publicering från 2015-06-29).

Tyvärr har det uppstått problem i sista testinstans inför produktionssättning som var planerad till 19-20 september. Beslut har därför tagits att inte produktionssättas denna rättning och därmed riskera produktionen. De identifierade problemen kommer analyseras och därefter kommer nytt datum för produktionssättning att beslutas. Information om nytt datum för produktionssättning kommer kommuniceras så fort detta är fastställt.

Uppdatering 2015-09-25: Driftsättning kommer att ske helgen 26-27 september.


NovR2015 - Förbättring av kvalitet och prestanda

(Publicerad 2015-09-16)

Den 8-9 november driftsätts två förbättringsåtgärder i LEFI Prenumeration. Den ena förbättringen är gjord för att ta bort ett eventuellt problem där förmånsdata skulle kunna försvinna för personer med TFP och framtida datum.
Den andra förbättringen avser prestandaförbättring vid hämtning av Föräldrapenningsinformation.
Förändringarna innebär ingen schemaförändring.


Förbättrad hantering av beställning, heluppdatering och avbeställning

(Publicerad 2015-06-29)

Den 19-20 september driftsätts förbättrad hantering av beställning, heluppdatering och avbeställning.

En utredning av ett antal incidenter gällande saknad information i LEFI Prenumeration har visat på fel i tjänsten som medfört att information om pågående bevakningar har försvunnit i samband med heluppdateringar.

De problem som funnits kommer att rättas samt att vissa förbättringsåtgärder vidtas i samband med det för att få en mer entydig hantering.

Beskrivning av nuvarande problem samt den förändrade funktionalitet som driftsätts 19-20 september:

Förbättrad hantering av beställning, heluppdatering och avbeställning (pdf 26 kB, öppnar nytt fönster)


Stöd för inskick av flera frågefiler

(Publicerad 2015-06-16)

LEFI Prenumeration kommer fr.o.m. måndagen den 22 juni hantera flera filer. Detta innebär att användare kan skicka in flera filer och alla kommer att hanteras av LEFI Prenumeration. Tidigare var funktionen att om flera filer skickades in under dagen hanterades bara den sist inkomna filen. Notera att det inte kommer att ske någon ändring av hur vi skickar svarfilerna.


Innehåll release 24 Maj - Anpassning till uppdaterad generell personinformation – schemaändring

(Publicerad 2015-03-10)

Inom Försäkringskassan pågår en förändring av de tjänster som hanterar generell personinformation. Inför release i maj har ett antal tvingande åtgärder genomförts för att anpassa LEFI Prenumeration till de förändrade tjänsterna.

Tidigare har endast ett medborgarskap levererats. Efter denna release kommer samtliga medborgarskap som en individ har att levereras Taggen <medborgarlandskod> är uppdaterad så den överensstämmer med antalet medborgarskap en individ har.

Schema inklusive kommande ändring (version 1.3.5)
exi_bestallningsvar.xsd (XML Schema Definition 53 kB, öppnar nytt fönster)

Att notera är även att uppdaterad information kring taggen <BosattISverige> finns: ”Fältet visar om senast kända adress är en svensk adress eller inte. Detta betyder inte att personen är bosatt på adressen, utan kan vara bosatt utanför landet även om senast kända adress är i Sverige”.

Dokumentation har uppdaterats och finns tillgänglig under Beskrivning av tjänst


Uppdaterad information om innehåll i februarirelease 2015

(Publicerad 2015-01-19)

Myndighetsdelning
Två nya fält tillkommer; foretag:id och foretag:beskrivning för att kunna särskilja om utbetalning kommer från Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten.

Schema inklusive kommande ändring (version 1.3.4):
exi_bestallningsvar.xsd (XML Schema Definition 53 kB, öppnar nytt fönster)

Återkrav Föräldrapenning

1. För pågående prenumeration
Minusbelopp kommer att skickas på de tidigare fulla beloppen, dvs har man fått 100 kronor och finns ett återkrav på 50 kr så skickar vi -100 och sen det nya beloppet  50 kr.
Samma hantering gäller för omfattning.  Inget dagpenningärende skickas för återkrav utan endast utbetalningar påverkas av återkrav.

2. Vid heluppdatering eller nybeställning
Inget återkrav skickas utan endast det aktuella nuläget redovisas. Möjliggör registervård.

Fel har upptäckts vid test av återkrav:

 • Vid återkrav av Föräldrapenning kommer LEFI Prenumeration att rapportera alla dagar/utbetalningar av Föräldrapenning från och med första dagen för den återkrävda perioden, istället för att enbart rapportera att nya ändringar skett. Exempelvis skulle detta innebära att om en person har tagit ut föräldrapenning för hela januari månad och sedan gör återkrav på 1-2 januari så kommer LEFI att skicka ut information om alla dagar för hela januari.
 • Om det uppstår ett nytt återkrav för en dag där man sedan tidigare redan gjort återkrav kommer detta resultera i att LEFI Prenumeration även kommer ta med alla tidigare återkrav som gjorts för den dagen, istället för att bara rapportera att man gjort ett nytt återkrav.

Ingen rättning av detta kommer att göras inför leveransen 22 februari. Rekommendationen är att om minusposter (=återkrav) finns med i informationen avseende Föräldrapenning ska en heluppdatering beställas.

Anmälningsdatum Föräldrapenning
Rättning levereras för att hantera de fall där anmälningsdatum från FP ibland saknas (gäller omräkningsärenden).

För att undvika att FP-information tappas sätts anmälningsdatum per dagpenningärende (ersättningsdag) enligt följande prioritetsordning, 1-4:

1. Anmälningsdatum som anges i ersättningsdagen
2. Anmälningsdatum som anges i tillhörande Beslut om anspråk
3. Beslutdatum från tillhörande Beslut om anspråk  (Nytt i denna leverans)
4. Ersättningsdagens eget datum  (Nytt i denna leverans)


Dokumentationen har uppdaterats och finns tillgänglig under Beskrivning av tjänsten.


Kommande driftsättning –Myndighetsdelning (driftsätts i februarireleasen 2015)

(Publicerad 2015-01-07)

I februarireleasen 2015 kommer följande fält att tillkomma; Foretag;id och Foretag;beskrivning för att kunna särskilja om utbetalning kommer från Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten.


Förändrat innehåll i kommande rättning (22-23 november 2014) av LEFI Prenumeration

(Publicerad 2014-11-18)

Innehåll som ingår i leveransen natten mot 23/11 som avser förändringar i LEFI Prenumeration

• Dagpenningärenden kommer att levereras som tidigare, dvs där visas alla ärenden oavsett om status är utbetald eller ej utbetald.

• För utbetalningsnivån, så blir det en förändring:
-För ”vanliga” utbetalningar så skickar vi enbart effektuerade utbetalningar, dvs vi kommer inte längre att skicka framtida utbetalningar. Vi visar dagar på utbetalningsnivån endast om de på dagpenningnivå har status = 21, dvs utbetalda.
Tidigare har vi felaktigt visat även framtida utbetalningar, dvs med status = 20 på dagpenningnivå.

• Anmälningsdatum kommer att visas även för omräkningsärenden.

Innehåll som utgått från leveransen natten mot 23/11 som avser förändringar i LEFI Prenumeration

• Tillägg av återkrav kommer att lyftas ut från leveransen. Förfining av kraven kommer att ske och ny leverans planeras in.


Driftsättning 2014-02-25 - Uppdatering av schema

(Publicerad 2014-02-25)

Det schema som idag finns publicerat för LEFI Prenumeration innehåller begränsningar i vilka värden som kan finnas i fälten. Försäkringskassan kommer 2014-02-25 att publicera ett nytt schema där dessa begräsningar är borttagna. Effekten blir att nya beloppstyper kommer automatiskt att kunna lanseras utan att schemat behöver uppdateras. Observera att ändringen av schema på frågeställarens sida inte är obligatoriskt.


Uppdatering av LEFI Prenumeration 2014-01-29

(Publicerad 2013-11-01)

Som ett resultat av driftsättningen av det nya systemstödet av förmånen Föräldrapenning så tvingas LEFI Prenumeration till ett tillägg av det data som vi skickar ut. Om ändringen av schema som akut skickades ut vid årsskiftet används (version 1.3.2). Så behöver ingen åtgärd göras från prenumerant. Det nya schemat (version 1.3.3) innehåller enbart en uppdatering av kommentarer. Om man använder ett schema med version 1.3.1 eller tidigare riskerar man att de filer som innehåller de nya värden som listas nedan ej kommer att validera. Schemat som infördes akut tidigare gör även att uppdateringen som tidigare annonserades den 28/2 redan är införd.
De ändringar som rättningen medför innebär att följande värden kan komma i svaren:

 • Nya koder för föräldrapenning - dagpenningärende, arendestatus
  • arendestatus = 20, FP Utbetalning ej genomförd
  • arendestatus = 21, FP Utbetalning genomförd
 • Borttagna koder för föräldrapenning - dagpenningärende, arendestatus
  • arendestatus = 0, Pågående
  • arendestatus = 7, Ej avhörd
  • arendestatus = 9, Avslutad
 • Ny kod för Sjuk och aktivitetsersättning, vilande SA
 • vilandes = 10, Förlängning av A under tid med vilande

Rättningen kommer att införas i produktion 31/1. Anledningen till det snara driftsättningsdatumet är att nuvarande kod för arendestatus i FP har ett felaktigt värde.  Vid uppdateringen av föräldrapenningsystemet så möjliggjordes det att dagpenningärendet alltid skickas tillsammans med Utbetalningsinformationen. Detta gäller enbart vid föräldrapenning.
Dokumentationen har uppdaterats och finns tillgänglig under Beskrivning av tjänsten.

Följ flödet