Avtal och anslutning

Avtal och anslutning avser tjänsten LEFI Online som tillhandahålls av Försäkringskassan.
Beskrivning av tjänsten inklusive öppettider, prismodell, tillgänglighet och supportrutin kan du läsa om på sidan Beskrivning av tjänsten..

Förutsättningarna och anslutningsprocessen varierar beroende på organisation. Det är därför viktigt att du läser det avsnitt som gäller för din organisation.

Försäkringsbolag/försäkringsförmedlare
Statliga och kommunala myndigheter

Försäkringsbolag/försäkringsförmedlare 

Förutsättningar

Juridiska förutsättningar

Uppgiftslämnande till försäkringsbolag bygger i grund och botten på en författningsreglering. Utlämnande av uppgifter kan ske för samordning av ersättningar, skadereglering, riskbedömning samt för pensionsprognos.  

För att kunna få utlämnat uppgifter via LEFI Online måste det också finnas ett avtal mellan Försäkringsbolaget och Försäkringskassan.

Utlämnande av uppgifter enligt avtalet sker med stöd av:

 • 110 kap. 39 § Socialförsäkringsbalken (2010:110)
  (Utlämnande för samordning)

Utlämnandet på medium för automatiserad behandling sker med stöd av:

 • 114 kap. 24 § och 9 § Socialförsäkringsbalken (2010:110)
  (Utlämnande av samordning)
 • 114 kap. 24 § Socialförsäkringsbalken (2010:110)
  (Utlämnande för riskbedömning (samtycke krävs från den enskilde))
 • 114 kap. 25 § Socialförsäkringsbalken (2010:110)
  (Utlämnande för pensionsprognos (samtycke krävs från den enskilde))
 • 114 kap. 26 § Socialförsäkringsbalken (2010:110)
  (Utlämnande för skadereglering (samtycke krävs från den enskilde))

Tekniska förutsättningar

Tjänsten kan användas antingen via ett så kallat webbgränssnitt (inloggning från Försäkringskassans webbplats med giltig e-legitimation) alternativt via ett så kallat system-system gränssnitt (kräver att man har ett eget användargränssnitt och system). 

För mer information se sidan Beskrivning av tjänsten

Ansvarsfördelning

Försäkringskassans ansvar
Försäkringskassan ansvarar för att svaret i tjänsten innehåller de uppgifter som finns i Försäkringskassans register och databaser vid tidpunkten för frågetillfället.

Sammanställning av levererade uppgifter och hur de visas hos mottagaren, ansvarar mottagaren själva för. Detta gäller i de fall som LEFI Online, system- till systemgränssnittet används.

Försäkringskassan ansvarar för att, snarast efter att avanmälan av persons behörighet till LEFI Onlines webbgränssnitt har inkommit, avregistrera användaren och se till att han eller hon inte längre har tillgång till tjänsten.

Mottagarens ansvar
Om mottagaren (försäkringsbolag/försäkringsförmedlare) inte längre ska vara ansluten till LEFI Online måste avtalet mellan mottagaren (försäkringsbolaget/försäkringsförmedlaren) och Försäkringskassan sägas upp.

Anslutningsprocess

 1. Försäkringsbolaget/försäkringsförmedlaren fyller i en anmälan som skickas in till Försäkringskassan.
 2. Avtal skickas till Försäkringsbolaget.
 3. I de fall anslutningsbegäran avser LEFI Online webbgränssnitt skickas även en blankett om behörighet (Beslut om behörighet).
 4. Blanketten Beslut om behörighet fylls i. Den ska undertecknas av ansvarig chef för de användare på försäkringsbolaget/försäkringsförmedlaren som har rätt att få tillgång till LEFI Online webbgränssnitt.
 5. När båda parter har undertecknat avtalet kan Försäkringsbolaget anslutas till LEFI Online.

LEFI Online: Anmälan för anslutande parter (pdf 1 181 kB, öppnar nytt fönster)

Byte av tjänsteleverantör

Om man redan är ansluten till tjänsten och det finns ett upprättat Anslutningsavtal så räcker det med att skriftligen meddela Försäkringskassan om att man bytt tjänsteleverantör. Detta sker genom att skicka e-post till registeruttag@forsakringskassan.se med följande innehåll:

 • Namn på användande organisation
 • Organisationsnummer för användande organisation
 • Nuvarande tjänsteleverantör (ange namn och organisationsnummer)
 • Byte till ny tjänsteleverantör (ange namn och organisationsnummer)

Anmälan om nya användare av webbgränssnittet

Om er organisation vill ge fler användare behörighet till webbgränssnittet ska ni först beställa blanketten Beslut om behörighet från Försäkringskassan.

Blanketten beställs via e-post till registeruttag@forsakringskassan.se.

I ämnesraden ska ni ange: ”LEFI Online: Begäran om ny behörighet till webbgränssnittet”

I e-brevet ska ni ange följande
• Att ärendet gäller beställning av blankett Beslut om behörighet för LEFI Online webbgränssnitt
• Organisationsnummer
• Organisationsnamn

Ifylld och undertecknad blankett (ska undertecknas av ansvarig chef för de användare som ska tilldelas behörigheter) ska sedan skickas in till Försäkringskassan på blanketten angiven adress.

Avanmälan för användare av webbgränssnittet

Användare som inte längre ska ha behörighet att få utlämnat uppgifter från LEFI Onlines webbgränssnitt ska avanmälas omgående..

Avanmälan av användare görs via e-post till Försäkringskassan.

Avanmälan ska innehålla följande uppgifter:

 • Att ärendet gäller avanmälan
 • Organisationsnummer
 • Organisationsnamn
 • Från vilket datum avanmälan ska gälla.
 • Personnummer (gäller varje användare)
 • Namn (gäller varje användare)

Avanmälan ska skickas till följande adress:
registeruttag@forsakringskassan.se

Uppsägning

För avtalsparter (Försäkringsbolag/försäkringsförmedlare) sker uppsägning enligt tecknat avtal.

Statliga och kommunala myndigheter 

För verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd inom kommunerna ska anslutning i första hand istället göras till tjänsten SSBTEK, se följande sida för mer information:
http://www.forsakringskassan.se/myndigheter/e-tjanster/ssbtek

Förutsättningar

Juridiska förutsättningar

Uppgiftsutlämnande förutsätter att det finns ett ärende hos myndigheten på den person vars uppgifter efterfrågas.

Utlämnande av uppgifter sker med stöd av:

 • 2 och 3 §§ förordningen (1980:995) om skyldighet för Försäkringskassan att lämna uppgifter till andra myndigheter
 • 3 § förordningen (2008:975) om uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen (2001:453)
 • 2 § förordningen (2009:555) om uppgiftsskyldighet enligt lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag

Utlämnandet på medium för automatiserad behandling sker med stöd av:

 • 114 kap. 24 § och 8 § Socialförsäkringsbalken (2010:110)

Tekniska förutsättningar

Tjänsten kan användas antingen via ett så kallat webbgränssnitt (inloggning från Försäkringskassans hemsida med giltig e-legitimation) alternativt via ett så kallat system-system gränssnitt (kräver att man har ett eget användargränssnitt). 

För mer information se sidan Beskrivning av tjänsten

Ansvarsfördelning

Försäkringskassans ansvar
Försäkringskassan ansvarar för att svaret i tjänsten innehåller de uppgifter som finns i Försäkringskassans register och databaser vid tidpunkten för frågetillfället.

Sammanställning av levererade uppgifter och hur de visas hos mottagaren, ansvarar mottagaren själva för. Detta gäller i de fall som LEFI Online, system- till systemgränssnittet används.

Försäkringskassan ansvarar för att, snarast efter att avanmälan av persons behörighet till LEFI Onlines webbgränssnitt har inkommit, avregistrera användaren och se till att han eller hon inte längre har tillgång till tjänsten.

Mottagarens ansvar
En mottagare kan anlita ett personuppgiftsbiträde, så kallat ombud, som behandlar personuppgifter för mottagarens räkning. I ett sådant fall ansvarar mottagaren för att det upprättas ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan de två parterna. Att ett sådant avtal ska finnas framgår av personuppgiftslagen (1998:204), PUL.

Om mottagaren inte längre ska vara ansluten till LEFI Online ska mottagaren meddela Försäkringskassan om uppsägning, se avsnittet om Uppsägning nedan.

Anslutningsprocess

 1. Myndighet fyller i en anmälan som skickas in till Försäkringskassan.

I de fall anslutningsbegäran avser LEFI Online webbgränssnitt skickas en blankett om behörighet (Beslut om behörighet).

Blanketten Beslut om behörighet fylls i. Den ska undertecknas av ansvarig chef för de användare på myndigheten/kommunen som har rätt att få tillgång till LEFI Online webbgränssnitt.

LEFI Online: Anmälan för anslutande parter (pdf 109 kB, öppnar nytt fönster)

Byte av tjänsteleverantör

Om man redan är ansluten till tjänsten och det finns ett upprättat Anslutningsavtal så räcker det med att skriftligen meddela Försäkringskassan om att man bytt tjänsteleverantör. Detta sker genom att skicka e-post till registeruttag@forsakringskassan.se med följande innehåll:

 • Namn på användande organisation
 • Organisationsnummer för användande organisation
 • Nuvarande tjänsteleverantör (ange namn och organisationsnummer)
 • Byte till ny tjänsteleverantör (ange namn och organisationsnummer)

Anmälan om nya användare av webbgränssnittet

Om er organisation vill ge fler användare behörighet till webbgränssnittet ska ni först beställa blanketten Behörighet till LEFI Online från Försäkringskassan.

Blanketten beställs via e-post till registeruttag@forsakringskassan.se.

I ämnesraden ska ni ange: ”LEFI Online: Beställning av blankett Behörighet till LEFI Online.

I e-brevet ska ni ange följande
• Att ärendet gäller beställning av blankett Behörighet till LEFI Online.
• Organisationsnummer
• Organisationsnamn

Ifylld och undertecknad blankett (ska undertecknas av ansvarig chef för de användare som ska tilldelas behörigheter) ska sedan skickas in till Försäkringskassan på blanketten angiven adress.

Avanmälan för användare av webbgränssnittet

Användare som inte längre ska ha behörighet att få utlämnat uppgifter från LEFI Onlines webbgränssnitt ska avanmälas omgående.

Avanmälan av användare görs via e-post till Försäkringskassan.

Avanmälan ska innehålla följande uppgifter:

 • Att ärendet gäller avanmälan
 • Organisationsnummer
 • Organisationsnamn
 • Från vilket datum avanmälan ska gälla.
 • Personnummer (gäller varje användare)
 • Namn (gäller varje användare)

Avanmälan ska skickas till följande adress:
registeruttag@forsakringskassan.se.

Uppsägning

Uppsägning görs via e-post till Försäkringskassan och ska innehålla följande uppgifter:

• Att ärendet gäller uppsägning
• Organisationsnummer
• Organisationsnamn
• Från vilket datum uppsägningen ska gälla.

Uppsägning ska skickas till följande adress:
registeruttag@forsakringskassan.se

Uppdrag som ombud upphör
När uppdrag som ombud ska upphöra ska detta skriftligen meddelas till Försäkringskassan. Anmälan om upphörande som ombud sänds till Försäkringskassan, enligt följande adress:

Försäkringskassan IT
Externa tjänster
851 93 SUNDSVALL