Information för kommunala assistansanordnare

Informationen på den här sidan riktar sig till dig som redovisar personlig assistans för en kommunal assistansanordnare. Här hittar du information om vilka underlag vi behöver för att utbetalning ska kunna ske.

Vad gäller för kommuner som anordnare av assistans?

När Försäkringskassan ska betala ut assistansersättning krävs det att vi får in korrekta underlag från såväl assistansanordnare som från assistansberättigade. Våra system kontrollerar löpande att all information stämmer så att pengarna går till de personer som har rätt till dem och inga andra. Du som redovisar personlig assistans behöver säkerställa att underlaget från kommunen är korrekt för att allt ska gå smidigt. Om någon information saknas kan vi inte betala ut assistansersättning till kommunen. Här hittar du exempel på vad som behöver finnas på plats för att vi ska kunna betala ut assistansersättningen.

För att kunna bedriva verksamhet som assistansanordnare behöver kommunen anmäla sin verksamhet till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. 
IVO (www.ivo.se)

När en person som är beviljad assistansersättning från Försäkringskassan anlitar kommunen för assistans ska personen

  • meddela oss, via blankett 3079, att assistans anordnas via kommunen och bilägga avtalet mellan er. Om personen byter till kommunen från en annan anordnare eller om det sker en ändring av betalningsmottagare jämfört med tidigare behöver blankett 3079 tillsammans med nytt avtal komma in till oss senast den 15:e i månaden innan byte av betalningsmottagare/anordnare sker.
  • löpande skicka in räkning till oss senast den 5:e i andra månaden efter utförd assistans.

Kommunens redovisning till Försäkringskassan

När kommunen har avtalat med en person om att utföra hans eller hennes assistans behöver kommunen redovisa följande till Försäkringskassan.

Vi behöver uppgifter om kommunens assistenter

Använd vår e-tjänst för arbetsgivare för att lämna uppgifter om kommunens assistenter. Du som är arbetsgivare eller uppdragsgivare ansvarar för att uppgifterna kommer in till Försäkringskassan innan assistansen påbörjas. Du behöver också tala om när något ändras som gäller kommunens assistenter. Du kan inte få ersättning innan uppgifterna har kommit in till oss. Assistansersättning får inte betalas ut om assistansen har utförts av någon som till följd av sjukdom, ålderdom eller liknande orsak saknar förmåga att utföra arbete som personlig assistent. Det innebär bland annat att Försäkringskassan kontrollerar om assistenten är beviljad sjukersättning eller aktivitetsersättning.

Lämna uppgifter om personliga assistenter

Om du inte kan använda e-tjänsterna för arbetsgivare kan du anmäla på blankett.
Titta på vår instruktionsfilm för att säkerställa att du fyller i blanketten korrekt

Instruktionsfilm

3066 Anmälan från arbetsgivare Uppgifter om personliga assistenter

Så här redovisar du utförd assistans till Försäkringskassan

Varje månad ska du skicka in tidsredovisning om utförd assistans för alla assistenter. I dag kan du göra det på två sätt: i det elektroniska gränssnittet ELT (elektronisk tidsredovisning för assistansersättning) eller med blankett 3059. Vi får dock ofta in blanketter som inte är korrekt ifyllda och om de dessutom är ifyllda för hand är det svårt för våra system att tolka uppgifterna. Det gör att vi behöver kompletterande uppgifter från dig och då tar handläggningen längre tid. Därför rekommenderar vi ELT.

Tidsredovisningen ska skickas in till oss så snart som möjligt men senast den 5:e i andra månaden efter utförd assistans och behöver komma in ungefär samtidigt som räkningen. Våra handläggare kontrollerar att tidsredovisningen och räkningen stämmer överens. Om något inte stämmer behöver vi få in kompletteringar i tidsredovisningen eller räkningen.

Använd elektronisk tidsredovisning

Om du inte har möjlighet att använda ett elektroniskt system för tidsredovisning fyller du i blankett 3059 istället. Tänk på att alla assistenter behöver signera sin tidsredovisning. Det är viktigt att all information är korrekt ifylld och att blanketten går att läsa när den skannas in till våra system.

Titta på vår instruktionsfilm för att säkerställa att du fyller i blanketten korrekt.

Instruktionsfilm

3059 Tidredovisning assistansersättning

3059 Hjälp att fylla i blanketten

Så här gör du om kommunen har påbörjat ett assistansuppdrag innan en person blivit beviljad assistansersättning av Försäkringskassan

Om kommunen påbörjar ett assistansuppdrag innan personen har fått ett beslut om beviljad assistansersättning från Försäkringskassan ska du så snart som möjligt men senast den 5:e i andra månaden efter utförd assistans skicka in ett skriftligt uppdragsavtal mellan er tillsammans med handlingar som styrker de personliga assistenternas anställning. Du kan använda blankett 3080 för dessa uppgifter.

Du ska också löpande skicka in tidsredovisningen till Försäkringskassan senast den 5:e i andra månaden efter utförd assistans. Personen som är beviljad assistansersättning ska skicka in sin räkning.

Ska du begära pengar från Försäkringskassan för retroaktiv tid? Du hittar mer information om det under rubriken kommuner.

Assistansersättning kommuner

Anmäl förändringar i kommunens insatser till Försäkringskassan

Om kommunen beviljar fler insatser för en person, eller om ett beslut om beviljade insatser ändras, så ska kommunen informera Försäkringskassan om det så snart som möjligt. Använd blankett 3064.

3064 Beviljande insatser för den som har ansökt om eller har personlig assistans

Kommunens betalningsansvar

Från och med oktober går vi över till att debitera kommunen för de 20 första timmarna efter utförd och redovisad assistans. Det innebär att
• det blir rätt belopp från början
• vi fakturerar månadsvis beslutade och godkända timmar för varje vecka som assistans har utförts
• det blir färre regleringar av utbetalningar.

Vi fakturerar kommunen när vi beslutat om utbetalning av assistansersättning. Det innebär att fakturan visar antalet timmar som kommunen ska betala multiplicerat med registrerade timbelopp.