Assistansanordnare

På den här sidan finner du som är assistansanordnare aktuell information om assistansersättning.

Vi har samlat information för dig som är kommunal eller privat assistansanordnare och för dig som anställer dina assistenter själv. Där berättar vi om vad du behöver tänka på när du ska redovisa till oss på Försäkringskassan för att allt ska fungera så smidigt som möjligt.

Information för kommunal assistansanordnare

Information för privat assistansanordnare

Information för dig som anställer dina assistenter själv

Prenumerera på senaste nytt om assistansersättningen 

Frågor med anledning av Coronaviruset

Uppdaterad: 2020-04-14   

Läs mer

Vi får många frågor kopplat till hur ni som anordnare ska agera i samband med situationen som råder nu, vi kommer fylla på listan löpande. Generell information om hur situationen med Coronaviruset påverkar ersättningar och försäkringar via oss har vi samlat på en egen sida, Coronaviruset – det här gäller.

När ska uppgifter om den personliga assistenten lämnas
För att Försäkringskassan ska kunna betala ut assistansersättning för assistans som en assistent har utfört krävs uppgifter om den personliga assistenten (blankett 3066). Uppgifterna ska visserligen enligt socialförsäkringsbalken lämnas redan innan assistans börjar utföras. Det är dock inte ett krav för att assistansersättning ska kunna betalas ut att uppgifterna har kommit in innan assistans började utföras. T ex om uppgifterna inte har kommit in när räkningen (FK 3057) skickas in finns det en risk att utbetalningen fördröjs.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på 0771-17 90 00.

Sjuklönekostnader för personliga assistenter
Är du privat eller kommunal assistansanordnare gäller samma regler som för övriga arbetsgivare, det vill säga staten ersätter dig för sjuklönekostnaderna du redovisar i arbetsgivardeklarationen från och med april 2020. Du hittar uppdaterad information på vår samlingssida, Corona – det här gäller

För dig som anställer dina assistenter själv
När du som egen arbetsgivare betalar ut sjuklön till dina assistenter jämställs den tiden med tid för vilken assistans har lämnats enligt 51 kap. 14 § SFB. Du redovisar alltså även den tiden som tid som assistans har utförts till Försäkringskassan. (6 § förordningen [1993:1091]om assistansersättning)

Men under april och maj kan du istället välja att redovisa sjuklönekostnader enligt nedan.

Du kan redovisa sjuklönekostnader för april och maj i arbetsgivardeklarationen och få ersättning via ditt skattekonto. Du ska då inte redovisa assistentens sjuklöneperiod som tid som assistans har utförts, och inte heller redovisa sjuklönekostnader som en kostnad för den utförda assistansen

Coronaviruset-det här gäller

Du får inte redovisa samma sjuklönekostnader både som tid som assistans har utförts och via arbetsgivardeklarationen. Det beror på att du bara kan få ersättning för en sjuklönekostnad på ett av de två beskrivna tillvägagångsätten. Du måste alltså välja hur du vill begära ersättning för en viss sjuklönekostnad och redovisa den på det sättet.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på 0771-17 90 00.

Vad gäller om assistans har utförts av mer än en anordnare en månad?

Assistansanordnare och underleverantör
Om en assistansanordnare har använt en underleverantör för att utföra delar av assistansen under en månad ska assistansen redovisas på tidsredovisningar som vanligt. Anordnaren anger vem som är assistansanordnare och vem som är arbetsgivare för assistenten på blanketten. Kom ihåg att Försäkringskassan också behöver ha Uppgifter om assistenten (FK3066) där det framgår både anordnare och arbetsgivare. Räkningen för redovisningsmånaden skickas som vanligt in med månadens anspråk av den försäkrade.

Assistansanordnare och kommunen
Om kommunen under en månad har utfört delar av assistansen, och inte varit underleverantör till anordnaren, ska kommunen redovisa den del de har utfört på tidsredovisningar. Kom ihåg att Försäkringskassan också behöver ha Uppgifter om assistenten (FK3066) från kommunen. Den ordinarie anordnaren ska också redovisa sin utförda assistans på tidsredovisningar. Räkningen för redovisningsmånaden skickas som vanligt in med månadens anspråk på ersättningen av den försäkrade.

Eftersom det är två anordnare för en månad behöver Försäkringskassan betala ut assistansersättningen till den försäkrade som i sin tur får betala anordnarna. Försäkringskassan behöver utreda vem som ska ta emot ersättningen för månaden.

Den som anställer sina assistenter själv
Den som anställer sina assistenter själv kan i undantagsfall köpa viss assistans av en anordnare och trots det få utbetalning i förskott. Det ska då handla om ett tillfälligt köp av assistans. Köpet ska avse en kort tid och täcka ett särskilt behov av vikarie till dess en ny assistent har kunnat anställas. Försäkringskassan behöver då en kopia på ett avtal mellan den försäkrade och anordnaren. Kom ihåg att Försäkringskassan också behöver ha Uppgifter om assistenten (FK3066) där anordnare och arbetsgivare framgår. Räkningen för redovisningsmånaden skickas som vanligt in med månadens anspråk.

Om du under en längre period behöver köpa viss assistans får du ersättningen i efterskott.

Stäng

Redovisning i samband med övergång till sommartid

2020-03-25

Läs mer

Natten mellan lördag den 28 och söndag den 29 mars går vi över till sommartid, klockan dras fram en timme. Det innebär att klockslaget mellan 02.00 till 03.00 under natten till söndag den 29 mars inte finns. Det här påverkar hur tid ska registreras.
Så här ska tiden registreras
Assistenter som jobbade natten mellan den 28 och 29 mars registrerar sin arbetstid som vanligt med korrekta klockslag. Den assistansberättigade personen ska dock på räkningen räkna bort timme om assistans har utförts mellan klockan 02:00 och 03:00 vid tidsomställningen. Försäkringskassans IT-system läser av tidsraderna för datum och klockslag i tidsredovisningen och gör en egen summering av arbetad tid. Vårt system kommer automatiskt att ta bort en timme vid tidsomställningen.
Exempel
En assistent har utfört assistans mellan klockan 00:00 och 04:00. Assistenten redovisar korrekt tid i tidsredovisningen, utan hänsyn till tidsomställningen. Faktisk utförd assistans som kan ligga till grund för utbetalning är tre timmar eftersom tiden mellan klockan 02.00 och 03.00 inte finns. Den assistansberättigade personen anger tre timmar på räkningen.

Stäng

Vad gäller om assistenter behöver arbeta mer än vanligt med anledning av corona/covid-19?

2020-03-19

Läs mer

Med anledning av corona/covid-19 kan det uppstå situationer där många medarbetare är sjuka samtidigt. Försäkringskassan kan inte betala ut assistansersättning om assistansen har utförts av någon på arbetstid som överstiger tiden som anges i vissa bestämmelser om arbetstid. Olika regler gäller beroende på om assistenterna är 1. anställda av någon annan än den försäkrade, till exempel kommunen eller ett assistansbolag, eller om 2. den försäkrade har anställt sina egna assistenter.

1. Annan arbetsgivare än den försäkrade

Om arbetsbelastningen blir hög under en period har du som arbetsgivare möjlighet att under vissa förutsättningar ha längre beräkningsperioder för assistenterna. En längre beräkningsperiod innebär att arbetstiden slås ut på en längre period. Men den genomsnittliga arbetstiden per vecka får inte överstiga 48 timmar. Du anger den nya beräkningsperioden vid nästa tidsredovisning på blankett 3059. Information om arbetstid och olika former av övertid finns på Arbetsmiljöverkets hemsida.

 Lagar och regler om arbetsmiljö (arbetsmiljöverket.se)

2. Du som anställer dina egna assistenter

För dig som själv anställer dina assistenter gäller samma bestämmelser som vanligt om ordinarie arbetstid och övertid. Om det oundgängligen behövs på grund av olyckshändelse eller akut sjukdomsfall eller annan sådan omständighet, som ej kunnat förutses (likt pågående utbrott av corona/covid-19), får övertid tas ut i den utsträckning som förhållandena kräver. I sådant fall kan Försäkringskassan betala ut assistansersättning för arbetstid som överstiger 52 timmar i genomsnitt under en tid av högst fyra veckor (40 timmar ordinarie arbetstid och 12 timmar övertid).   

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på 0771-17 90 00.

Frågor och svar

Vi har fått fler frågor i samband med situationen kring Corona. Regelverket kring arbetstid och beräkningsperioder för assistansersättning skiljer sig inte från reglerna i vanliga fall och vill ni fördjupa er finns utförligare information i vägledningen för assistansersättning samt på arbetsmiljöverkets webbplats.

Vad innebär en förändrad beräkningsperiod för personliga assistenters arbetstid?

När en assistent är anställd av någon annan än den försäkrade finns det en regel som säger att arbetstagaren får arbeta högst 48 timmar i genomsnitt per sjudagarsperiod under beräkningsperioden. I den tiden ingår all arbetad tid, inklusive eventuell nödfallsövertid. Det är möjligt att arbeta mer än 48 timmar per sjudagarsperiod under delar av beräkningsperioden så länge inte den genomsnittliga arbetstiden per sjudagarsperiod överskrids. En längre beräkningsperiod innebär att den arbetade tiden slås ut på en längre period. Beräkningsperiodens maximala längd beror på om arbetsgivaren tecknat kollektivavtal eller inte, men kan aldrig vara längre än 12 månader. Det finns också regler som styr hur mycket övertid en arbetstagare kan jobba under ett kalenderår.

Vad är det som gäller för arbetsgivare som tecknat kollektivavtal?

Ingenting har förändrats med anledning av Coronasituationen. Avtalet gäller.

För dig som anställer dina egna assistenter och saknar kollektivavtal gäller det som står under punkt 2 ovan.

Vad behöver assistansanordnaren göra?

I förhållande till Försäkringskassan ska assistansanordnare lämna in tidsredovisningar för assistenterna som vanligt. På tidsredovisningen ska beräkningsperioden anges. Om den har ändrats anges den nya perioden.

Jag har ändrat beräkningsperioden, vad ska jag tänka på när jag redovisar?

Du ska redovisa utförd assistans som vanligt men ange den nya beräkningsperioden på tidsredovisningen.

Vad händer om assistenten arbetar mer än vad arbetstidslagstiftningen tillåter?

Assistansersättning betalas inte ut om assistansen har utförts av någon på arbetstid som överstiger den tid som anges i

 • 2–4 §§ lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete, 
 • 5–10 b §§ arbetstidslagen (1982:673) eller  
 • kollektivavtal som uppfyller kraven i 3 § arbetstidslagen. (51 kap. 16 § SFB)

När är nödfallsövertid tillämplig för de som har en annan arbetsgivare än den försäkrade?

Har en natur- eller olyckshändelse eller liknande som inte har kunnat förutses vållat avbrott i verksamheten eller medfört överhängande fara för sådant avbrott eller för skada på liv, hälsa eller egendom, får övertid under vissa förutsättningar tas ut för arbete i den utsträckning som förhållandena kräver (nödfallsövertid).

Kom ihåg att den sammanlagda arbetstiden högst kan vara 48 timmar i genomsnitt per sjudagarsperiod under arbetstagarens beräkningsperiod. 

Vägledning 2003:6  Assistansersättning

Arbetsmiljöverket

Assistenters identitet krav för utbetalning

2020-02-04

Läs mer

Vi publicerar ett rättsligt ställningstagande om att en assistent behöver ha en fastställd identitet för att vi ska kunna betala ut assistansersättning.

Rättsligt ställningstagande

En assistent behöver ha en fastställd identitet för att vi ska kunna betala ut assistansersättning för den tid som assistenten jobbar, detta framgår i ett nyligen publicerat rättsligt ställningstagande.

Inget svenskt personnummer

Om assistenten saknar svenskt personnummer kan vi därför behöva en bestyrkt kopia på assistentens hemlandspass, nationella identitetskort eller liknande identitetshandling. Det gäller också för assistenter med samordningsnummer där vi inte tidigare utrett om assistenten har en fastställd identitet.

Assistentens identitet behöver vi för att säkerställa att assistansen inte har utförts

 • av någon som inte har fyllt 18 år
 • på arbetstid som överstiger den tid som anges i arbetstidslagstiftning eller kollektivavtal
 • om assistenten saknar förmåga att utföra arbete som personlig assistent.

Hur påverkar det här dig?

Om du är arbetsgivare eller uppdragsgivare för en assistent som inte har ett svenskt personnummer angivet kontaktar vi dig för att komplettera uppgifterna.

Vi meddelar också den assistansberättigade personen om vi behöver utreda assistentens identitet innan vi kan betala ut ersättning.

Du kan läsa mer i vårt rättsliga ställningstagande

Utredning av personliga assistenters identitet i ärenden om assistansersättning (2020:01)

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på 0771-17 90 00.

Stäng

Sms-tjänsten upphör

2019-11-18

Läs mer

Vi har haft en del tekniska problem med tjänsten för sms-prenumeration. Vi har därför beslutat att ta bort tjänsten och kommer fortsättningsvis bara skicka e-postnotifieringar vid uppdateringar som gäller assistansersättning. Alla mobilnummer på prenumerationslistan har raderats från tjänsten.

Stäng

Kompletterande utskick av utbetalningsbesked

2019-10-23

Läs mer

Vi har fått signaler om att det saknas flera utbetalningsbesked kopplade till utbetalningen av assistansersättning den 7 oktober. Av den anledningen har vi valt att skicka samma utbetalningsbesked på nytt. Om du redan har fått utbetalningsbeskedet kan du bortse från det nya utskicket. Om du har frågor om utbetalningsbeskeden når du oss på 0771-17 90 00. Uppge assistansanordnare vid telesvaret så kommer du till rätt handläggare.

Stäng

Text och loggor får inte läggas in i blanketterna

2019-10-18

Läs mer

En påminnelse till systemleverantörer som har inbyggda blanketter, till exempel blanketten för tidsredovisning (FK 3059): Blanketter som byggs in i era system och som kan skrivas ut och skickas in till vår inläsningscentral, får inte innehålla tillagd text, loggor eller liknande.

Blanketter som skrivs ut ska signeras för hand och skickas till vår inläsningscentral. Om det finns förtryckta namn i blanketten så leder det till att vi behöver komplettering av underskrift och det innebär att utbetalningen försenas.
Blanketter som har signerats digitalt med bank-id ska skickas in elektroniskt.

Stäng

ELT stängt för planerat underhåll

2019-09-27

Läs mer

Under helgen 28–29 september utför Försäkringskassan underhållsarbete i it-systemen. Det innebär att vi inte kan ta emot elektroniska tidsredovisningar från lördag den 28 september klockan 15.00 till söndag den 29 september klockan 09.00.

Om inte din systemleverantör meddelar något annat kan dina assistenter registrera sina timmar i ert system som vanligt. Däremot kan du som ansvarig inte godkänna och skicka in redovisningen till oss under tiden för underhållsarbetet. Skulle du råka skicka iväg redovisning under den här tiden så kommer den inte fram till oss. Du behöver i så fall skicka iväg den igen efter underhållsarbetet.

Stäng

Anmäl förändringar till oss

2019-07-02

Läs mer

Personer som är beviljade assistansersättning är ansvariga för att anmäla till oss om något ändras i deras situation som kan påverka personens rätt till eller storlek på assistansersättning. Samma skyldighet gäller för er assistansanordnare som får ersättningen utbetald till er.

Förändringar kan bland annat gälla om personen

 • flyttar till en annan bostad
 • behöver mer eller mindre assistans
 • får något annat stöd från till exempel kommunen eller landstinget
 • flyttar till en gruppbostad
 • vårdas på sjukhus
 • behöver nya hjälpmedel
 • reser utomlands och det påverkar hur personens assistenter arbetar   

Förändringen kan också handla om att legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedömt att personen behöver sjukvårdande insatser.

Anmäl inom 14 dagar
Anmäl förändringen till oss så snart som möjligt men senast 14 dagar efter att ni har fått reda på förändringen.

Återbetalningsskyldig
Om felaktig eller för hög assistansersättning betalats ut genom att ni lämnat oriktiga uppgifter, eller låtit bli att lämna uppgifter, kan ni bli skyldig att betala tillbaka ersättning ni tagit emot. Detsamma gäller om assistansersättning i annat fall har betalats ut felaktigt eller med ett för högt belopp och ni har insett eller skäligen borde ha insett det.

Stäng

ELT stängt för planerat underhåll

2019-05-17

Läs mer

Under helgen 25 -26 maj utför Försäkringskassan underhållsarbete i it-systemen. Det innebär att vi inte kan ta emot elektroniska tidsredovisningar från lördag den 25 maj klockan 20.00 till söndag den 26 maj klockan 13.00.

Om inte din systemleverantör meddelar något annat kan dina assistenter registrera sina timmar i ert system som vanligt. Däremot kan du som ansvarig inte godkänna och skicka in redovisningen till Försäkringskassan under tiden för underhållsarbetet. Skulle du råka skicka iväg redovisning under den här tiden så kommer den inte fram till oss. Du behöver i så fall skicka iväg den igen efter underhållsarbetet.

Stäng

Retroaktiv utbetalning till kommun

2019-02-26

Läs mer

Försäkringskassan förtydligar bestämmelsen för retroaktiv utbetalning av assistansersättning till kommun. Utbetalning kan endast göras om en person fått biträde av personlig assistent av kommunen och inte när en person beviljats ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för assistans. Förändringen gäller för ärenden som Försäkringskassan handlägger fr.o.m. april.

Kommunen kan få ersättning när kommunen beviljat personlig assistans och anmält till Försäkringskassan att personen kan antas ha rätt till assistansersättning. Det gäller tid före Försäkringskassans beslut om personens rätt till ersättning om personen fått biträde av personlig assistent genom kommunen.

En person som beviljats assistans av kommunen kan få det i form av biträde eller genom ekonomiskt stöd.

 • Med biträde menas att kommunen i samråd med personen anordnar assistansen (i egen regi eller genom uppdrag).
 • Med ekonomiskt stöd menas att en person får pengar för att själv köpa assistans eller anställa personliga assistenter (skäliga kostnader).

Försäkringskassan får (enligt 51 kapitlet 17 § socialförsäkringsbalken) endast betala ut ersättning till kommunen i de fall då kommunen anordnat assistansen dvs. biträde av personlig assistent. Det innebär att Försäkringskassan inte betalar ut ersättning då kommunen har beviljat ekonomiskt stöd.

Viktigt att veta för dig som arbetar på kommunen

Du som ska begära ersättning kan med fördel använda blankett Begäran från kommunen 3032.

3032 Begäran från kommunen om ersättning för utförd personlig assistans

Försäkringskassan behöver ett samlat underlag vilket innebär att uppgifter från flera funktioner på kommunen kan behöva sammanställas innan anspråket skickas.

Vad händer nu?

Förtydligandet gäller från och med april. Det innebär att alla anspråk som Försäkringskassan handlägger från och med april, oavsett när anspråken kom in och om de gäller för en period innan det datumet, hanteras på det här sättet.

Mer information och frågor

Information finns också på sidan för assistansersättning under rubriken kommuner.

Kommuner assistansersättning

Har du frågor vänder du dig till Försäkringskassans kundcenter på 0771-524 524.

Stäng

Nytt schablonbelopp för år 2019

2018-12-12

Läs mer

Nytt schablonbelopp för år 2019 är 299,80 kr. Det högsta timbelopp som kan betalas ut är 335,77 kr per assistanstimme

Stäng

Efterskottsfakturering för kommuner

2018-11-26

Läs mer

Vi får många frågor just nu om faktureringen till kommuner angående de 20 första timmarna per vecka för assistansersättning och här kommer några förtydliganden.

Från och med oktober 2018 sker all fakturering av de 20 första assistanstimmarna per vecka i efterskott. Assistansanordnare ska skicka in allt underlag till Försäkringskassan enligt vanlig rutin. När vi har beslutat om utbetalning av assistansersättning för utförd och redovisad assistans sammanställs en faktura hos oss omkring den 5:e i varje månad. Kommunerna får fakturan senast den 15:e och fakturan avser då de redovisningar som har hanterats från förra fakturan till och med dagen när fakturan fastställts. Precis som tidigare ska betalningen ha kommit in till Försäkringskassan senast den sista vardagen i samma månad.

Fakturan som kommer i november

Den första efterskottsfaktureringen skickades den 6 november 2018 och innehåller de underlag för oktober som har hanterats till och med den 5 november 2018. Det innebär att bara en liten del av redovisningsmånad oktober kommer med på fakturorna som skickas i november. Redovisningar för oktober som kommer in efter den 5 november faktureras när de är hanterade, det vill säga i december eller senare.

Fakturan sammanställs vanligtvis den 5:e i varje månad. För 2019 är följande datum avvikande.
2019
7 januari
6 maj
7 oktober

2020
6 januari

Frågor om efterskottsbetalning för kommuner besvaras via vårt kundcenter. Du når oss på telefonnummer 0771–17 90 00.

Stäng

Hur fungerar beräkningsperioderna?

2018-11-09

Läs mer

Vi får många frågor kring beräkningsperioderna och här kommer några klargöranden.

Det finns tre regelverk som styr vad som reglerar assistentens arbetstid. Försäkringskassans IT-system beräknar tillåten arbetstid utifrån det som är angivet för respektive assistent.

1. Lag om arbetstid m.m. i husligt arbete

Lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete gäller för assistenter som är anställda av en assistansberättigad person men inte anslutna till något kollektivavtal. Enligt lagen är den tillåtna arbetstiden 52 timmar i genomsnitt per vecka för en beräkningsperiod som får vara högst 28 dagar. Det innebär att en ny beräkningsperiod inleds efter den 28:e dagen. Beräkningsperioderna följer ordningen enligt följande exempel.

 • 1 augusti  28 augusti
 • 29 augusti  25 september
 • 26 september  23 oktober
 • 24 oktober  20 november
 • ock så vidare

2. Arbetstidslagen

Arbetstidslagen gäller för assistenter som är anställda av en organisation som inte är ansluten till något kollektivavtal. Enligt lagen är den tillåtna arbetstiden då 48 timmar i genomsnitt per vecka för en beräkningsperiod som får vara som högst fyra månader.

3. Kollektivavtal

Kollektivavtal gäller för assistenter som är anställda av en assistansberättigad person eller en organisation som är ansluten till ett kollektivavtal. Enligt kollektivavtalet är den tillåtna arbetstiden 48 timmar i genomsnitt per vecka för en beräkningsperiod som får vara som högst 12 månader.

Det är arbetsgivaren som väljer hur lång beräkningsperioden ska vara. Kravet är att arbetsgivaren håller sig inom ramarna för hur långa beräkningsperioderna får vara enligt lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete, arbetstidslagen och kollektivavtal. Arbetsgivarorganisationer kan vara behjälpliga i frågan.

Observera att väntetid ingår i den sammanlagda arbetstiden. Assistans i form av en timmes väntetid likställs med en arbetad timme.

StängRedovisning av tid vid övergång till vintertid uppdaterad

2018-10-29   

Läs mer

Under helgen övergick Sverige till vintertid där klockan drogs tillbaka en timme. Det innebär att assistans som har utförts mellan klockan 02.00 och 03.00 under natten till söndag den 28 oktober kan förekomma två gånger (före och efter tidsomställningen).

Så här ska tiden registreras
Assistenter som jobbade natten mellan den 27 och 28 oktober registrerar sin arbetstid som vanligt med korrekta klockslag. Den assistansberättigade personen ska dock på räkningen lägga på en timme extra om assistans har utförts mellan klockan 02:00 och 03:00 både före och efter tidsomställningen. Försäkringskassans IT-system läser av tidsraderna för datum och klockslag i tidsredovisningen och gör en egen summering av arbetad tid. Vårt system kommer automatiskt att lägga till en extra timme för att kompensera övergången till vintertid.

Exempel
En assistent har utfört assistans mellan klockan 00:00 och 04:00. Assistenten redovisar korrekt tid i tidsredovisningen, utan hänsyn till tidsomställningen. Faktisk utförd assistans som kan ligga till grund för utbetalning är fem timmar eftersom tiden mellan klockan 02.00 och 03.00 har utförts två gånger. Den assistansberättigade personen anger fem timmar på räkningen.

Stäng


Vi hämtar adressuppgifter för utbetalning från SCB

2018-10-26   

Läs mer


Från och med oktober månad skickar Försäkringskassan utbetalningsbesked både till assistansanordnare och till de personer som är assistansberättigade. Adressuppgifterna hämtar vi från SCB, Statistiska centralbyrån som i sin tur får uppgifterna från Bolagsverket och Skatteverket.

Vi har uppdaterat våra rutiner så att adressuppgiften är densamma för ett organisationsnummer oavsett vilken förmån utskicket gäller. Det innebär att vi inte gör någon separat adressändring för assistansersättning.

Stäng


Dokumentation från webbinarium om högre timbelopp

2018-10-16

Läs mer

4 oktober hölls ett webbinarium om högre timbelopp. Mötet riktade sig till assistansanordnare och de som anställer sina assistenter själva.

Om du missade webbinariet kan du här se en inspelad version samt ta del av bildspel och frågor och svar från chatten genom att följa nedanstående länk:

Dokumentation från webbinarium för assistansanordnare 4 oktober

Stäng


Muntlig komplettering för räkning och tidsredovisning upphör

2018-10-03

Läs mer

Försäkringskassan har sedan ett år tillbaka gjort ett tillfälligt avsteg från processen när det gäller skriftlig komplettering på vissa uppgifter i räkning och tidsredovisning såsom om assistans har utförts i barnomsorg eller om en assistent omfattas av kollektivavtal.

Avsteget är tillfälligt och upphör nu i november. Det innebär att samtliga kompletteringar för räkning och tidsredovisning ska ske skriftligt från och med 1 december 2018.

Stäng


Utbetalning av assistansersättning och utbetalningsbesked

2018-09-26

Läs mer

Försäkringskassan har två huvudsakliga utbetalningstillfällen per månad för utbetalning av assistansersättning men vi handlägger löpande och när vi exempelvis behövt kompletterande uppgifter kan det resultera i att en utbetalning sker mellan de ordinarie tillfällena. Det kan medföra att utbetalningar når dig som mottagare tidigare än utbetalningsbeskeden som skickas via posten. Det innebär också att du kan få utbetalning på olika datum för olika assistansmottagare som du redovisar för. Utbetalningarna sker per automatik och det är inte möjligt för våra handläggare att påverka utbetalningsdatumet.

Utbetalningsbesked skickas till anordnare och assistansberättigad

Utbetalningsbesked skickas till anordnare vid varje utbetalning och från och med nu skickas även en kopia till assistansmottagaren för kännedom. Ersättningen kommer även fortsättningsvis att betalas ut till den betalningsmottagare som finns registrerad hos Försäkringskassan.

Stäng


Vissa utbetalningsbesked saknas – uppdaterad

2018-09-20, 2018-09-26

Läs mer

Försäkringskassan har uppmärksammat att vissa utbetalningsbesked för assistansersättningen saknas. Vi undersöker vad det kan bero på och jobbar på att hitta en lösning.

Återkoppling:

Har du fått en utbetalning av assistansersättning men saknar ett utbetalningsbesked ber vi dig vänta någon dag så kommer utbetalningsbeskedet via posten. Se också mer information om utbetalningsbeskeden under rubriken Utbetalning av assistansersättning och utbetalningsbesked.

Stäng


Försäkringskassan byter utbetalningssystem

2018-09-20

Läs mer

Försäkringskassan byter utbetalningssystem för assistansersättningen. Det nya systemet är byggt utifrån gällande lagstiftning och kontrollerar att allt är uppfyllt för att en utbetalning ska kunna ske.

Försäkringskassan har bytt utbetalningssystem för assistansersättningen. Det nya systemet ökar kvaliteten i våra utbetalningar och ger en minskad risk för felaktiga utbetalningar.

Ingen ny tillämpning, bara förbättrad teknik
Den nya utbetalningslösningen är byggd utifrån gällande lagstiftning. Tidigare har de flesta kontroller skett manuellt men nu finns många av dem inbyggda och sker automatiskt. Det handlar inte om någon ny tillämpning, bara förbättrad teknik. Om något saknas eller inte är korrekt ifyllt blir du kontaktad av en handläggare för komplettering vilket kan fördröja utbetalningen. I och med att flera steg automatiseras i det nya systemet kan våra handläggare inte göra några direktutbetalningar eller påverka när utbetalningen genomförs.

Säkerställ att

 • tidsredovisningarna är korrekt ifyllda
  Instruktionsfilmer om tidsredovisning och anmälan om assistenten
 • uppgifter om assistenter har lämnats innan deras uppdrag börjar
 • tillstånd/anmälan är registrerat hos IVO, Inspektionen för vård och omsorg*
 • särskilda skäl finns beviljade för assistans under sjukhusvistelse samt tid i daglig verksamhet, barnomsorg etc. innan assistans utförs.

* Kommuner som utför assistans och personer som anställer sina assistenter själva behöver anmäla det till IVO medan privata anordnare behöver tillstånd från IVO för att utföra assistans.

Om personlig assistans utförs innan Försäkringskassan har fattat beslut om assistansersättning för en person ska du fylla i blankett 3080 Uppgift om personlig assistent för retroaktiv tid. Skicka in blanketten och samtliga underlag (tidsredovisning, räkning och avtal om personlig assistans) till Försäkringskassan senast den femte i andra månaden efter det att assistans har börjat utföras och därefter löpande. Om underlagen inte kommer in i tid kan inte Försäkringskassan betala ut ersättning för den retroaktiva tiden.

Kommunens betalningsansvar

Från och med oktober 2018 går vi över till att fakturera kommuner i efterskott. Det innebär att det blir rätt ersättning från början och färre regleringar av utbetalningar. Vi fakturerar månadsvis beslutade och godkända timmar för varje vecka som assistans har utförts och vi fakturerar kommunen när vi beslutat om utbetalning av assistansersättning. Det innebär att fakturan visar antalet timmar som kommunen ska betala multiplicerat med registrerade timbelopp.

Stäng


Välkommen på webbinarium om högre timbelopp

2018-09-18

Läs mer

Torsdag den 4 oktober klockan 10–11 anordnar Försäkringskassan ett webbinarium som vänder sig till assistansanordnare och de som anställer sina assistenter själva. Ämnet för webbinariet är det högre timbeloppet.

Vi kommer att informera om ändringar i förordningen (1993:1091) om assistansersättning och Försäkringskassans beslut att upphäva Riksförsäkringsverkets allmänna råd till 51 kap. 11 § SFB.

Du kopplar upp dig på webbinariet genom att klicka på denna länk:

Webbinarium om högre timbelopp

En inspelad version av webbinariet kommer att finnas tillgänglig på forsakringskassan.se i efterhand men har du frågor rekommenderar vi att du deltar den 4 oktober.

Varmt välkomna!

Stäng


Det här gäller för ombud efter 1 juli

2018-09-18

Läs mer

Den 1 juli trädde den nya förvaltningslagen i kraft och den för med sig några förtydliganden när det gäller ombud.

Personer som behöver hjälp att sköta sin kontakt med myndigheter, exempelvis Försäkringskassan, har möjlighet att låta någon annan göra det som ombud via en fullmakt. Ett ombud kan exempelvis vara en nära anhörig. I den nya förvaltningslagen som trädde i kraft den 1 juli 2018 förtydligas några aspekter när det gäller ombud. Följande är ändrat:

 • Försäkringskassan har rätt att neka ett ombud i ett ärende ifall ombudet har misskött sig i ett annat ärende. Det måste finnas en god grund för att avvisa ett ombud och ombudet har då möjlighet att överklaga ett avslagningsbeslut.
 • Förvaltningslagen preciserar också att ett barn inte är lämpligt som ombud och att en juridisk person inte får agera ombud. Det betyder att en advokatbyrå eller ett bolag inte kan ta den rollen.
 • Om en assistansberättigad person har gett fullmakt till en större krets personer, exempelvis en grupp anställda vid ett assistansföretag kan Försäkringskassan begära att den assistansberättigade personen preciserar en person som Försäkringskassan ska ha kontakt med.
 • I övrigt gäller samma regler som tidigare.

Stäng


Felaktig adress till sida om webbinarium

2018-09-03   

Läs mer

Du som redovisar personlig assistans har i dagarna fått ett brev från oss. I brevet hänvisar vi dig till en webbsida där du som inte deltog i våra webbinarier i mitten av juni kan se en inspelad version samt svar på frågor som dök upp under webbinarierna.

Det har dock smugit sig in ett fel i webbadressen. Om du istället anger adressen fk.se/webbinarier-assistans så kommer du till rätt sida.

Webbinarium för assistansanordnare den 18 juni

Stäng


Prenumerera på senaste nytt om assistansersättningen

2018-08-22

Läs mer

Nu kan du prenumerera på information från Försäkringskassan gällande assistansersättningen. Du kan få notiser både via sms och e-post. Vi använder sms-notifiering vid akuta händelser och e-post för löpande information om assistansersättningen. Se nedan hur vi hanterar dina personuppgifter.

Så här gör du för att få sms-notifiering

Anslut dig till vår sms-tjänst för att få akut information som gäller assistansersättningen.

För att ansluta:

 • Skicka ett sms med ordet ASSA till 71377.
 • Du får svar via sms med bekräftelse på att du är registrerad på tjänsten ASSA.

För att avsluta:

 • Skicka sms med orden ASSA STOPP till 71377.
 • Du får svar via sms med bekräftelse på att du är avregistrerad från tjänsten ASSA.

Så här gör du för att få e-postnotifiering

Registrera dig för att få löpande information som gäller assistansersättningen.

För att ansluta:

Fyll i din e-postadress i formuläret

För att avsluta:

Du kan när som helst avsluta prenumerationen genom att klicka på länken ”avanmäl mig” längst ned i mejlen du får från oss.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

När du anmäler dig som prenumerant samtycker du till att ditt mobilnummer och/eller din e-postadress sparas i Försäkringskassans prenumerationsregister. Registret används för att skicka ut information om assistansersättningen. Försäkringskassan lämnar inte dina uppgifter vidare till tredje part.

Förtydligande om sondmatning efter HFD-dom

2018-06-27

Läs mer

En dom i Högsta förvaltningsdomstolen tidigare i år fastslog att sondmatning kan vara att av de behov som ger rätt till assistansersättning, om personen det gäller behöver hjälp med dem i mer än 20 timmar i veckan. Domen fastslog att den hjälp som ges med sondmatning i så fall måste vara av ”privat och integritetskänslig karaktär” men gick inte närmare in på vad det innebär. När sådana oklarheter uppstår tar Försäkringskassan fram rättsliga ställningstaganden som förtydligar vad som gäller vid bedömning.

– När en HFD-dom kommer måste vi se över våra styrande dokument för att säkerställa att tillämpningen blir rätt. Det rättsliga ställningstagandet i det här fallet har vi tagit fram med hjälp av medicinsk expertis och syftar till att vi ska ha en likvärdig och korrekt rättstillämpning, säger Eva Nordqvist, rättschef på Försäkringskassan. En individuell prövning måste göras i varje enskilt fall, men med styrdokumentet ger Försäkringskassan sina handläggare stöd för tillämpningen. Syftet är att förtydliga vilken hjälp med sondmatning som typiskt sett ska räknas in.

– Hjälp med på- och urkoppling samt justering av slangar är vanligen att räkna som tillräckligt privat och integritetskänsligt, men sondmatning kan också i vissa fall förutsätta att assistenten övervakar matningen, och därmed den enskilde, på ett så intensivt och närgånget sätt att även själva matningen bör betraktas som tillräckligt privat och integritetskänslig. Det kan vara nödvändigt av medicinska skäl för till exempel medvetandesänkta personer eller sängbundna personer utan normal sväljreflex, säger Eva Nordqvist.

Bedömning av hjälp med måltid i form av sondmatningpdf öppnas i nytt fönster

Webbinarium för assistansanordnare och personer som anställer assistenter själva

2018-06-14

Läs mer

Den 18 juni genomförde vi webbinarium för kommunala och privata assistansanordnare samt för personer som anställer assistenter själva med fokus på våra digitala tjänster som underlättar för dig som redovisar personlig assistans till Försäkringskassan.

Om du missade webbinarium kan du här se en inspelad version av dem samt ta del av bildspel och frågor och svar från chatten.

Dokumentation från webbinarium för assistansanordnare den 18 juni

Dom om sondmatning efter FK:s begäran

2018-04-13

Läs mer

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har, efter att Försäkringskassan (FK) begärt ett förtydligande, fastslagit att sondmatning kan räknas som ett av de behov som avgör om en person har rätt till statlig assistansersättning. Detta förtydligande kommer att tillämpas i myndighetens bedömningar.

– Det är bra att rättsläget är förtydligat. Tillämpningen av lagstiftningen måste vara rättssäker och förutsägbar. När uttalanden i olika domar inte är entydiga kan vi därför begära förtydligande, vilket vi gjorde i detta fall, säger Eva Nordqvist, rättschef på Försäkringskassan.

Högsta förvaltningsdomstolen har kommit fram till att sondmatning ska räknas som hjälp med måltider, vilket är ett av de behov som avgör om en person har rätt till statlig assistansersättning. En förutsättning är dock alltid att den hjälp som behövs är av tillräckligt integritetskänslig karaktär.

– Vi kommer att tillämpa detta i berörda ärenden, säger Eva Nordqvist.

Högsta förvaltningsdomstolens dom (domstol.se)

Stäng

Assistansersättningens schablonbelopp höjs den 1 januari 2018

2017-12-12

Läs mer

Assistansersättningens schablonbelopp höjs den 1 januari 2018 till 295,40 kronor. Det högsta timbeloppet blir 330,84 kronor per timme.   

Stäng

Regeringen planerar ändringar inom assistansersättningen

2017-11-24

Läs mer

Den 14 november presenterade regeringen ett antal åtgärder för den statliga assistansersättningen.

Läs mer om åtgärderna

Regeringen planerar ändringar inom assistansersättningen

Stäng

Skicka in räkningen för assistansersättning digitalt

2017-11-01

Läs mer

Från och med den 1 november 2017 kan den som har assistansersättning skicka in räkningen digitalt via Mina sidor. Räkningen har tidigare bara kunnat skickas in med blanketten Räkning – assistansersättning (3057). Mina sidor är en personlig e-tjänst som innebär att man bara kan använda e-tjänsten för egna ärenden och att man behöver ha en e-legitimation eller ett bank-id för att kunna använda den.

Läs mer om e-tjänsten

Skicka in räkningen för assistansersättning på Mina sidor

Stäng

Anmäl uppgifter om personliga assistenter digitalt

2017-11-01

Läs mer

Från och med den 1 november 2017 kan du som arbetsgivare använda vår e-tjänst för att anmäla uppgifter om vilka assistenter som arbetar hos en person som har assistans. Tidigare har det bara kunnat göras med blanketten Anmälan från arbetsgivare – uppgifter om en personlig assistent (3066).

Läs mer om e-tjänsten och hur du använder den

Anmäl uppgifter om personliga assistenter digitalt

Stäng

Två nya blanketter för assistansersättning

2017-05-29

Läs mer

Försäkringskassan har uppdaterat blanketterna ”Anmälan från arbetsgivare – uppgifter om en personlig assistent” (3066) och ”Räkning – Assistansersättning” (3057). De nya blanketterna ska användas för redovisning som skickas in till Försäkringskassan efter den 29 maj.

Tänk på att om du använder de gamla blanketterna kommer du behöva komplettera med uppgifter och då kommer handläggningen att ta längre tid.

Anmälan från arbetsgivare - uppgifter om en personlig assistent (3066)

I blanketten har vi justerat att uppgifterna som lämnas även avser om assistenten lever i hushållsgemenskap med den som får personlig assistans. Uppgifterna lämnas inte längre på heder och samvete.

Uppgifterna om vilka assistenter som arbetar hos den assistansberättigade måste lämnas till Försäkringskassan innan de börjar utföra assistansen. Försäkringskassan ansvarar inte för att inhämta uppgifterna. Vi betalar inte ut ersättning för tid innan uppgifterna om assistenten lämnades in till oss. Det är inte heller möjligt att få ersättningen retroaktivt för den tiden.

Anmälan från arbetsgivare - uppgifter om en personlig assistent (3066)

Räkning (3057)

Räkningsblanketten har utökats med uppgifter så att man

 1. ska man fylla i om assistans har utförts i barnomsorg, skola eller daglig verksamhet. Det är inte om man har beslut om att behålla sin assistans i verksamheten, utan om assistans faktiskt utförts i sådan verksamhet.
 2. kan skriva in flera perioder när man vårdats på sjukhus och att man ska skriva vilka klockslag man skrivits in och ut från sjukhuset.

Räkning assistansersättning (3057)

Ifyllnadsanvisningarna till 3057

Stäng

Korrekta uppgifter om personliga assistenter en förutsättning för utbetalning av assistansersättning

2017-05-02

Läs mer

För att Försäkringskassan ska kunna betala ut assistansersättningen måste arbetsgivare för eller uppdragsgivare åt personliga assistenter lämna in uppgifter till myndigheten om assistenterna innan assistansen börjar utföras och vid ändrade förhållanden.

Uppgifterna kan lämnas på blankett 3066 ”Anmälan från arbetsgivaren – uppgifter personliga assistenter”, men det är inget krav att man använder den för att skicka in uppgifterna. Vi kräver inte heller att uppgifterna lämnas på heder och samvete.

Uppgifterna som ska lämnas är:

 • assistentens personuppgifter.
 • om assistenter är över 18 år.
 • om assistenten är bosatt inom eller utanför EES-området.
 • om assistenten är närstående till den som får personlig assistans.
 • om assistenten är närstående till eller lever i hushållsgemenskap med den som får personlig assistans.

Bakgrund

51 kap. 24 § 1 i Socialförsäkringsbalken (SFB) innebär att det ankommer på arbetsgivaren och uppdragsgivaren att lämna uppgifterna till Försäkringskassan. Att uppgifterna ska lämnas innan assistansen börjar utföras och vid ändrade förhållanden innebär att det inte endast är på Försäkringskassans begäran som uppgifterna ska lämnas eller att Försäkringskassan ansvarar för att inhämta uppgifterna.

Försäkringskassan tolkar bestämmelsen så att arbetsgivaren eller uppdragsgivaren måste lämna uppgifter om assistenten innan assistansen börjar utföras för att Försäkringskassan ska kunna betala ut assistansersättning för arbete som en assistent utfört.

Blankett 3066 – Anmälan från arbetsgivare

Stäng

Snabbare återkoppling genom tidigare kontroll

2017-03-13

Läs mer

   

I Försäkringskassans elektronisk tidsredovisning (ELT) kan man skicka in tidsredovisningen för assistansersättningen digitalt.

Den 29 maj inför vi en ny kontroll i ELT som innebär att tidsredovisningar som signerats med Bank-ID eller mobilt Bank ID och som inte tillhör den personliga assistenten stoppas innan underlaget når handläggningen.

Syftet är ett ge dig som anordnare eller personlig assistent snabbare återkoppling om det är något fel på underlaget du skickar in, så du kan korrigera det på en gång. Vår förhoppning är detta ska minska behovet av komplettering.

Fakta

ELT har funnits sedan september 2016. Tjänsten fungerar bra och allt fler använder den. De tidsredovisningar som skickas in digitalt är ofta mer korrekta och kräver mindre kompletteringar än de som skickas in med post.

ELT, Elektroniska tidsredovisningar för assistansersättning

Stäng          

Från och med maj månad. Redovisa alla timmar på respektive blankett

2016-04-07

Läs mer

Från och med redovisningen för maj månad ska samtliga lämnade timmar redovisas på en och samma blankett (dvs. FK 3059 Tidsredovisning respektive FK 3057 Räkning). Den försäkrade ska redovisa uppgifter om lämnade timmar inom ramen för beviljat beslut. Den försäkrade kan ha ansökt om fler timmar men inte hunnit få beslut om dessa timmar. Om han eller hon har fått assistans även för dessa timmar och vill ha timmarna utbetalda så ska även dessa timmar redovisas till Försäkringskassan. Ibland har de ansökta och de redan beviljade timmarna redovisats särskilt, t.ex. på separata blanketter.

Anledningen till ändringen är att detta har hanterats olika i landet och att det kommande IT-systemet inte medger särskild redovisning för ansökta och redan beviljade timmar. Genom detta förtydligande blir handläggningen lika i landet.

Stäng 

Viktigt att veta för anordnare av personlig assistans.

Har du tecknat avtal om att utföra personlig assistans. Här finns information för anordnare som är viktigt att känna till

Läs mer

När Försäkringskassan har fått ett avtal där det står att du är anordnare av den personliga assistansen finns det saker som är viktiga att känna till.

Du måste lämna uppgifter till oss

Du som är arbetsgivare för eller uppdragsgivare åt en personlig assistent är skyldig att meddela Försäkringskassan i följande situationer:

 • Om assistenten är närstående till eller bor tillsammans med den som får assistans.
 • Om assistenten är bosatt utanför EES-området.
 • Om assistenten inte har fyllt 18 år.

Du som anordnare ska lämna de här uppgifterna innan assistenten börjar arbeta som assistent. Om någon av uppgifterna ändras måste du meddela oss det.

Så lämnar du uppgifterna

Fyll i och skicka in blanketten Anmälan från arbetsgivare – uppgifter om personliga assistenter (3066).

Du måste anmäla förändringar

Du som är anordnare och har fått ersättning utbetald till dig är skyldig att anmäla till Försäkringskassan om duvet att något har ändrats som kan påverka rätten till eller storleken på assistansersättningen. Det kan till exempel vara uppgifter om bosättning, hälsotillstånd, daglig verksamhet, barnomsorg, sjukhusvistelse eller liknande.

Vi kan fråga dig om uppgifter som vi behöver

I första hand ska Försäkringskassan alltid fråga den som har assistans om sådant som gäller personen själv. Men Försäkringskassan kan också fråga anordnaren om uppgifter som har betydelse för bedömningen av rätten till assistansersättning. Du som är anordnare är skyldig att lämna de uppgifter som Försäkringskassan ber om.

Du ska komma in med uppgift om assistentens arbetstid
Du som arbetsgivare eller uppdragsgivare åt en personlig assistent ansvarar för att varje månad redovisa uppgifter om assistentens arbetstid. Det gör du på blanketten som heter Tidsredovisning – assistansersättning (FK3059). Assistenten ska också skriva under och intyga uppgifterna på blanketten.

Redovisning för tid innan beslut

 • Om en person har assistans innan han hon får ett beslut så kan han hon få ersättning även för den tiden. Det är under förutsättning att personen beviljas assistansersättning och skickar in följande:
 • ett avtal mellan sig och anordnaren
 • tidsredovisningar
  räkningar
  en handling som styrker att assistenten är anställd, till exempel ett anställningsavtal.

Handlingen som styrker att assistenten är anställd måste innehålla följande:

 • arbetsgivarens namn, adress och underskrift
  assistentens namn, adress underskrift
  anställningens tillträdesdag
  uppgifter som visar att arbetstagaren är anställd som personlig assistent
  uppgifter som visar om anställningen gäller tills vidare eller för begränsad tid
  uppgifter om arbetstiden (heltid, deltid eller antalet avtalade timmar)
  uppgifter om hur ofta lönen ska betalas ut.

Vid tidsbegränsad anställning ska det framgå typ av tidsbegränsad anställning, anställningens slutdag eller de förutsättningar som gäller för att anställningen ska upphöra.

När ska avtalen, räkningarna och tidsredovisningarna skickas in?

Avtal om assistans och handlingar som styrker assistentens anställning ska komma in senast den 5:e i den andra månaden efter den månad som assistansen började utföras.

Räkning och tidredovisningar ska komma in till Försäkringskassan kontinuerligt senast den 5:e i andra månaden efter den månad som redovisningen gäller. Om man till exempel får personlig assistans i januari så ska räkningarna och tidsredovisningarna komma in till Försäkringskassan senast den 5 mars.

Om redovisningen inte är fullständig eller kommer in för sent

Om redovisningen gäller assistanstimmar som man har beslut om, kan Försäkringskassan vänta med att betala ut pengarna eller minska utbetalningen.

Om redovisningen gäller assistanstimmar som man inte har ett beslut om så kan Försäkringskassan inte betala ut någon ersättning. Det kan till exempel vara vid en ny ansökan eller en ansökan om fler timmar.

Viktigt att känna till för dig som anställer assistenter

I vissa situationer betalar Försäkringskassan inte assistansersättning:

 • Om assistenten är under 18 år.
  Om assistenten på grund av ålderdom, sjukdom eller liknande orsak inte klarar av att arbeta som personlig assistent. Det finns dock inte någon övre åldersgräns.
  Om assistenten har arbetat fler timmar än vad som anges i kollektivavtalet, arbetstidslagen eller i lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete.
  Om assistenten är bosatt i ett land utanför EES och utför assistans i ett land utanför EES betalar Försäkringskassan assistansersättning bara i särskilda fall, till exempel om den ordinarie assistenten blivit sjuk under vistelsen i ett annat land.

Du kan som anordnare bli skyldig att betala tillbaka pengar

Försäkringskassan kan kräva att du betalar tillbaka pengar. Det är om du har lämnat oriktiga uppgifter eller låtit bli att bli att lämna uppgifter och det leder till att vi betalar ut för mycket.

Även om Försäkringskassan skulle betala ut för mycket pengar utan att du har gjort något fel så kan du som anordnare vara tvungna att betala tillbaka. Det är om du  har insett eller haft goda skäl att inse att ersättningen var för hög.

Har du frågor?

Du är välkommen att ringa till vårt kundcenter för partner på 0771-17 90 00 om du har frågor om ditt ärende.

Stäng

Vem påverkas av lagändringarna?

Lagändringarna påverkar den som är assistansberättigad, till exempel när det gäller vem man kan anlita som assistent. De påverkar också den som är anordnare av personlig assistans, till exempel är det gäller att lämna uppgifter till Försäkringskassan.

Läs mer

Vi har samlat ihop frågor och svar kring de största förändringarna i ett dokument som du kan hitta här:

Frågor och svar - ändrade regler om assistansersättning (uppdaterad 2015-12-23) (pdf 377 kB, öppnar nytt fönster)

Andra berörda myndigheter

Försäkringskassans handläggning påverkas av lagändringarna. Även kommunerna påverkas både i sin roll som anordnare av personlig assistans och i sin roll som ansvarig myndighet för LSS.

Socialstyrelsen har hittills ansvarat för att ge tillstånd till anordnare av personlig assistans och att utöva tillsyn. Denna del av Socialstyrelsens verksamhet tas från och med den 1 juni 2013 över av en ny myndighet, Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Ändrade blanketter

Blanketterna Räkning (3057) och Tidsredovisning (3059) anpassas till de nya reglerna. 

Leverantörer av administrativa system för assistansanordnare kan begära tekniska versioner av blanketterna, som lämpar sig för inbyggnad i systemen. De kan beställas redan nu genom att skicka e-post till blankettladan@forsakringskassan.se. Observera att de här versionerna av blanketterna är speciellt framtagna tekniska underlag för IT-utveckling och inte ska användas av anordnare och brukare.

Inspektionen för vård och omsorg behandlar ansökan om tillstånd

För att bedriva verksamhet med personlig assistans måste du först ansöka om tillstånd hos Inspektionen för vård och Omsorg.

Till Inspektionen för vård och omsorg webbplats (öppnar nytt fönster)

      

Stäng

 

Vägledningar

Här finner du Försäkringskassans vägledningar i pdf-format.

Läs mer om vägledningar

Statistik och rapporter

Officiell statistik och rapporter finner du här

Fler blanketter

3066 Anmälan från arbetsgivare - uppgifter om personliga assistenter

3080 Anmälan - Uppgift om personlig assistent för retroaktiv tid

3095 Redovisning av utbetald assistansersättning

Fördjupad information

Vill du veta mer kan dessa externa länkar ge dig ytterligare information.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lägger ut uppgifter om assistansföretag som beviljats tillstånd på Inspektionen för vård och omsorg webbplats. Där finns också blanketter för att ansöka och anmäla. 

Länk till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)