Försäkringskassans arbete med arbetsintegrerande socialt företagande

Försäkringskassan samarbetar bland annat med Tillväxtverket, Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting i frågor med anknytning till arbetsintegrerande sociala företag, rehabilitering och sysselsättning.

Samarbetet har sitt ursprung i ett regeringsuppdrag om att öka kunskapen om de sociala företagens potential när det gäller rehabilitering och sysselsättning och i regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande socialt företagande.

Nya vägar till rehabilitering och sysselsättning och en vidgad arbetsmarknad

Behovet av arbetstillfällen för människor som i dag står långt från arbetsmarknaden har inte tillgodosetts i tillräcklig utsträckning, och därför behöver arbetsmarknaden vidgas och nya vägar för rehabilitering och sysselsättning skapas.

Arbetsintegrerade sociala företag har som mål att integrera dessa människor. Ett flertal av företagen är specialiserade på arbetslivsinriktad rehabilitering och har speciella möjligheter att skräddarsy arbetsuppgifter utifrån särskilda behov. En av tankarna inom socialt företagande är ”empowerment”, det vill säga att varje medarbetare ska vara delaktig genom till exempel beslut och delägande.

De flesta sociala företag drivs som ekonomiska föreningar i kooperativ form, men det kan också vara ideella föreningar, stiftelser eller aktiebolag. I dagsläget finns drygt 200 arbetsintegrerade sociala företag i Sverige, men regeringen genomför flera insatser för att främja att fler startar och växer.

I april 2010 beslutade regeringen om en handlingsplan för arbetsintegrerande socialt företagande. Försäkringskassan bedriver olika arbeten som omfattar sociala företag, till exempel inom Resa-projektet samt arbetet med Europeiska socialfonden.