Aktivitetsförmågeutredningen (AFU)

Aktivitetsförmågeutredning (AFU) är en försäkringsmedicinsk utredningsmodell som Försäkringskassans handläggare kan använda som stöd när de ska bedöma arbetsförmåga i relation till normalt förekommande arbete. Den bedömningen ska vanligtvis göras inom 180 dagar i en sjukskrivningsperiod. AFU kompletterar den medicinska information som redan finns i sjukskrivningsärendet. Utredningen kan också ge ny information om rehabiliteringsinsatser.

Försäkringskassan utvecklade utredningsformen AFU i samverkan med Socialstyrelsen och Arbetsförmedlingen inom ramen för ett regeringsuppdrag. En pilotverksamhet med AFU påbörjades i åtta landsting och regioner under 2013 och har fortsatt under 2014 och 2015. Under 2015 är det sju landsting som genomför AFU.

AFU består av tre delar:

• En försäkringsmedicinsk utredning.
• Den försäkrades självskattning av sina förmågor.
• Ett kunskapsunderlag om arbetsmarknadens krav på förmågor.

Den medicinska utredningen

Den försäkringsmedicinska utredningen genomförs av särskilt utbildade läkare efter beställning från Försäkringskassan. I utredningen ingår samtal, tester och undersökningar. Läkaren konsulterar vid behov AFU-utbildade arbetsterapeuter, fysioterapeuter och psykologer. Utredningen ska resultera i ett nytt underlag i ärendet, som bland annat innehåller en förmågeprofil avseende individens fysiska och psykiska förmågor.

Det är Försäkringskassan som utbildar läkare och övriga professioner i metoden och endast de som har gått igenom utbildningen är behöriga att utföra utredningar.

Självskattningen

Inför den medicinska utredningen får den försäkrade själv svara på frågor om sin hälsa, samt sina svårigheter och möjligheter att arbeta. Självskattningsformuläret används som en utgångspunkt för läkaren vid undersökningstillfället.  

Kunskapsunderlaget

Kunskapsunderlaget är ett material som beskriver vilka krav olika yrken ställer, i termer av medicinska förutsättningar. Kunskapsunderlaget ska fungera som stöd för handläggarna i bedömningen av arbetsförmåga i förhållande till normalt förekommande arbeten. Materialet kan även användas i dialog med arbetsgivare och Arbetsförmedlingen.

Kunskapsunderlaget är framtaget tillsammans med Arbetsförmedlingen och utvecklas löpande.

Individuella helhetsbedömningar

Aktivitetsförmågeutredningen är ett av flera underlag som Försäkringskassan grundar sina beslut på. Övriga underlag är Försäkringskassans egna utredningar och samtal med den försäkrade, samt behandlade läkares intyg och andra aktuella utredningsunderlag.