Funktionshindersråd

För att Försäkringskassan på bästa sätt ska kunna bidra till ett samhälle för alla, är det nödvändigt att ha en regelbunden dialog med funktionshindersrörelsen. Myndighetens beslut och agerande blir bättre med en diskussionspartner som har stor kunskap och insikt i om hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. I dialogen kan båda parter ta del av varandras perspektiv, utgångspunkter, värden och kompetens.

Försäkringskassans nationella samverkan med intresse- och brukar-organisationer sker inom ramen för Försäkringskassans Funktionshindersråd.

Syfte

• att aktivt involvera funktionshindersrörelsen i samråd om Försäkringskassans arbete.
• att utveckla former för hur funktionshindersrörelsen på så sätt kan medverka i pågående projekt och arbeten och därmed uppmärksamma utvecklingstendenser och behov som kräver särskilda insatser.
• att tydliggöra hur Försäkringskassan och funktionshindersrörelsen tillsammans eller var för sig kan påskynda ett samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett funktionsförmåga.
• att säkra att funktionshindersrörelsen är delaktig i Försäkringskassans arbete med de funktionshinderpolitiska målen.

I rådet fattas inte några beslut. Rådet verkar för att utveckla en ömsesidig kunskapsöverföring och ett informationsflöde mellan Försäkringskassan och representanter från funktionshindersrörelsen.

Rådets medlemmar företräder brukar- och intresseorganisationer.
Rådet träffas regelbundet (4 ggr per år).

Respektive organisation utser själva sina representanter vilka sitter i rådet på överenskommen tid. Rådets representanter ansvarar för spridning av nyheter och information inom respektive verksamheter.

Funktionshindersrådet

Funktionshindersrådet leds av Marie Axelsson som är chef för Avdelningen för funktionsnedsättning. Övriga representanter från Försäkringskassan skiftar beroende på vilka frågor som ska tas upp.

I rådet sitter representanter från olika intresse- och brukarorganisationer som till exempel Funktionsrätt Sverige, Personskadeförbundet, Autism- och aspbergerförbundet, Diabetesförbundet, Reumatikerförbundet, Riksförbundet Sällsynta diagnoser, Riksförbundet för social och mental hälsa och Attention.

Lotta Rapacioli, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, Lika unika

Liselott Burvall, Sveriges dövas riksförbund, Lika unika

Åke Nilsson, Riksförbundet för social och mental hälsa, Nationell Samordning för Psykisk Hälsa (NSPH)