Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Samarbeten och samarbetspartner

Arbetsintegrerande sociala företag

Försäkringskassan samarbetar bland annat med Tillväxtverket, Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting i frågor med anknytning till arbetsintegrerande sociala företag, rehabilitering och sysselsättning.

eSamverkansprogrammet, eSam

eSamverkansprogrammet är ett samarbete mellan ett antal myndigheter och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för fortsatt digital samverkan.

Europeiska socialfonden

Europeiska Socialfonden (ESF) är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa.

Finansiell samordning

Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner och regioner att samverka finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet.

Funktionshinderråd

Försäkringskassans nationella samverkan med intresse- och brukar-organisationer sker inom ramen för Försäkringskassans Funktionshindersråd.

Initiativet MUR – Motståndskraft hos utbetalande och rättsvårdande myndigheter

MUR är ett nätverk med totalt 23 myndigheter vars syfte är att stärka det myndighetsövergripande arbetet mot bidragsbrott och missbruk av välfärdssystemet.

Lika rättigheter

Försäkringskassan har, på uppdrag av regeringen, tagit fram en webbplats med syfte att sprida kunskaper och erfarenheter från myndighetens arbete med mänskliga rättigheter.

Samordnad och säker statlig IT-drift

Försäkringskassan har fått i uppdrag av regeringen att erbjuda samordnad och säker IT-drift för vissa myndigheter.