Rehabiliteringskedjan

Vad gäller för arbetslösa?

För de som är arbetslösa bedömer Försäkringskassan arbetsförmågan i förhållande till arbeten som normalt förekommer på  arbetsmarknaden redan från första dagen i sjukperioden. 

När Försäkringskassan bedömer en persons arbetsförmåga ska den sjukskrivnes ålder, utbildning, bosättningsförhållanden, vad personen tidigare har arbetet med eller andra liknade omständigheter inte vägas in i bedömningen.

Vad gäller för egna företagare?

Om man är egen företagare bedömer Försäkringskassan arbetsförmågan i förhållande till de vanliga arbetsuppgifterna fram till och med dag 180. Efter det görs bedömningen i förhållande till arbeten som normalt förekommer på arbetsmarknaden. 

Vad gäller för anställda?

Anställda är den enda grupp för vilken rehabiliteringskedjan gäller fullt ut.

Dag 1-90

De första 90 dagarna av sjukperioden bedömer Försäkringskassan om den anställda kan klara av sitt vanliga arbete. Den anställda har bara rätt till sjukpenning om han eller hon varken kan utföra sitt vanliga arbete eller något annat som arbetsgivaren tillfälligt kan erbjuda.
Försäkringskassan ska ta reda på om arbetsgivaren har möjlighet att tillfälligt erbjuda den anställda andra arbetsuppgifter eller om det går att anpassa arbetsplatsen eller arbetsförhållandena så att den anställda kan arbeta trots sjukdomen.

Dag 91-180

När en anställd har varit sjukskriven i 90 dagar ska Försäkringskassan ta reda på om arbetsgivaren har möjlighet att erbjuda den anställda något annat arbete som han eller hon klarar av trots sin sjukdom. Den anställda har bara rätt till sjukpenning om han eller hon inte kan utföra något arbete alls hos sin arbetsgivare.

Den anställda har rätt att vara ledig från sin anställning för att prova på ett annat arbete och se om han eller hon kan klara av det trots sin sjukdom. Försäkringskassan kan också erbjuda den anställda hjälp med en kontakt hos Arbetsförmedlingen. I dessa fall kan ett kontaktmöte vara aktuellt.

Dag 181-365

Om den anställda fortfarande inte kan arbeta på grund av sin sjukdom ska Försäkringskassan ta reda på om han eller hon klarar av ett annat arbete utanför arbetsgivarens verksamhet. Kan den anställda klara av ett arbete som normalt förekommer på arbetsmarknaden finns det inte längre någon rätt till sjukpenning. 

Men det gäller inte om Försäkringskassan bedömer att den anställda med stor sannolikhet kommer att kunna gå tillbaka till ett arbete någonstans i arbetsgivarens verksamhet före dag 365. Det gäller inte heller om det kan anses oskäligt att bedöma den anställdas arbetsoförmåga i förhållande till arbete på den vanliga arbetsmarknaden. I sådana fall bedöms arbetsförmågan i förhållande till ett arbete hos arbetsgivaren. 

Efter dag 365

Från och med dag 366 bedömer Försäkringskassan den anställdas arbetsförmåga i förhållande till alla arbeten på den vanliga arbetsmarknaden. Undantag kan göras om Försäkringskassan bedömer att det är oskäligt att den som är sjukskriven ska ta ett arbete på den vanliga arbetsmarknaden.

Plan för återgång i arbete och rehabiliteringsplan

Försäkringskassan tar tillsammans med den som är sjukskriven fram en plan för återgång i arbete. Syftet med planen är att den ska ge en överblick över de åtgärder och insatser som behövs för att den som är sjukskriven ska kunna få tillbaka sin arbetsförmåga. Planen ska hållas aktuell och kan ändras under sjukfallets gång om förutsättningarna förändras. Plan för återgång i arbete är också Försäkringskassans verktyg för att samordna de insatser som olika aktörer har ansvar för till en fungerande helhet.

Försäkringskassan tar fram en rehabiliteringsplan när den som är sjukskriven ska delta i en åtgärd som ger rätt till rehabiliteringsersättning. Uppgifter från rehabiliteringsplanen finns även i plan för återgång i arbete.

Vad är en personlig handläggare?

Den som är sjukskriven en längre tid får en personlig handläggare hos Försäkringskassan. Den personliga handläggaren har ett samlat ansvar för sjukförsäkringsärendet. I det ansvaret ingår både att bedöma rätten till sjukpenning, planera framåt tillsammans med den som är sjukskriven och att samordna rehabiliteringsinsatser. 

Du som är tjänsteman på Arbetsförmedlingen har direktkontakt med den personliga handläggaren i samband med till exempel avstämningsmöten. För att Försäkringskassan ska kunna diskutera  ett sjukförsäkringsärende med arbetsgivare, läkare, arbetsförmedlare eller annan aktör krävs det att den som är sjukskriven lämnar sitt samtycke till att uppgifterna får lämnas ut. 

Möten

Kontaktmöte

Om det finns risk för att den som är sjukskriven inte kommer att kunna gå tillbaka till något arbete hos sin arbetsgivare före dag 181 ska han eller hon kunna få kontakt med Arbetsförmedlingen. Tanken är att man under dag 91-180 ska kunna söka nytt arbete samtidigt som man har kvar sin anställning och får sjukpenning. Den anställda har rätt att vara ledig från sin anställning hos arbetsgivaren för att prova på ett annat arbete och se om han eller hon kan klara av det trots sin sjukdom. 

Om den som är sjukskriven vill ha ett kontaktmöte med Arbetsförmedlingen så bokar Försäkringskassan in mötet och kallar den som är sjukskriven 

Avstämningsmöte

Ett avstämningsmöte är ett möte med den som är sjukskriven, Försäkringskassan och minst ytterligare en part som kan påverka den sjukskrivnes situation. Syftet med ett avstämningsmöte är att

  • ta reda på vad den sjukskrivna på grund av sin sjukdom kan och inte kan göra
  • ta ställning till vilka åtgärder som kan behövas för att den anställda ska komma tillbaka till arbetet

Det kan även vara aktuellt med ett avstämningsmöte när det är oklart om den som är sjukskriven kan börja söka nytt arbete. Vid ett sådant möte kan både arbetsgivaren och Arbetsförmedlingen behöva vara med. Det är Försäkringskassan som kallar till avstämningsmöte men en annan part, till exempel Arbetsförmedlingen, kan också ta initiativ till ett avstämningsmöte.  

Överlämningsmöte

Försäkringskassan erbjuder ett överlämningsmöte i samband med

  • att man inte längre har rätt till sjukpenning eller får avslag på sjukpenning
  • att Försäkringskassan överväger att avslå eller dra in sjuk- eller aktivitetsersättningen
  • att dagarna med sjukpenning eller månaderna med sjukersättning för en försäkrad tar slut.
     

Överlämningsmötet ska i de två första fallen hållas efter det att Försäkringskassan har fattat beslut om rätten till ersättning. I det sista fallet ska överlämningsmötet hållas i god tid innan ersättningen tar slut. Under överlämningsmötet ska den som är sjukskriven få den information som behövs för att övergången till Arbetsförmedlingen ska bli så smidig som möjligt.