Vårdbidrag

Vem kan få vårdbidrag?

 

En förälder som har extra arbete eller kostnader för ett barn som är sjukt eller har en funktionsnedsättning kan få vårdbidrag. Extra arbete och extra kostnader bedöms i förhållande till friska barn i motsvarande ålder. Exempel på extra kostnader är kostnader för läkemedel, vård, tvätt och slitage av kläder. Det kan också vara utgifter för hjälpmedel, särskild mat eller resor av olika slag.

Barnets stödbehov ska vara minst sex månader. Vårdbidraget kan som längst betalas ut till och med juni månad det år barnet fyller 19 år.

Vårdbidrag betalas till den förälder som vårdar barnet men utbetalningen kan också delas mellan föräldrar som har gemensam vårdnad.
Som förälder räknas

  • en biologisk förälder
  • en adoptivförälder
  • den som stadigvarande bor tillsammans med en förälder, om personen är eller har varit gift med föräldern eller de har eller har haft ett gemensamt barn
  • den som har tagit emot ett barn i sin vård för att adoptera det, förutsatt att barnet inte är svensk medborgare och inte betraktas som bosatt i Sverige
  • den som är särskilt förordnad vårdnadshavare.

Hur stort är bidraget?

 

Storleken på vårdbidraget beror på omfattningen av det extra arbetet och de extra kostnaderna. Det finns fyra nivåer: en fjärdedels, halvt, tre fjärdedels och helt vårdbidrag. Helt vårdbidrag är 250 procent av prisbasbeloppet. Ersättningen för extra kostnader kan antingen utgöra hela vårdbidraget eller en del av det.

Flera funktionshindrade barn i samma familj

Om det finns flera barn med funktionsnedsättning i samma familj så ser Försäkringskassan på det sammanlagda behovet av vård och tillsyn och på de sammanlagda merkostnaderna. På så sätt kan en familj få vårdbidrag, även om varje barn för sig inte skulle ge rätt till vårdbidrag.

Vistelse utanför hemmet

Den förälder som har ett barn som vårdas tillfälligt på ett sjukhus eller annan en institution under högst sex månader får behålla vårdbidraget. Om barnet är svårt sjukt kan föräldern behålla bidraget i ytterligare sex månader. Det gäller bara om föräldern är närvarande på sjukhuset eller institutionen och närvaron är viktig för behandlingen.

Ferievårdbidrag

Den förälder som har ett barn som stadigvarande vistas på sjukhus, i ett annat hem eller på en institution kan få ferievårdbidrag för de dagar som barnet är hemma.

När ett barn avlider

När ett barn avlider kan Försäkringskassan betala en lägre nivå av vårdbidrag i åtta månader.

Ansökan

Blanketter för att ansöka om vårdbidrag finns här på webbplatsen. De kan också beställas via 020-524 524. Den som behöver hjälp med ansökan kan kontakta Försäkringskassan.

Till ansökan ska man bifoga ett läkarutlåtande om sjukdomen eller funktionsnedsättningen. Den som söker ersättning för merkostnader ska beskriva vilka kostnaderna är.

Fördjupad information