ESF-projekt

Försäkringskassan har den här programperioden medverkat i 93 projekt av de totalt 511 projekten. Den 31 december 2019 pågick 251 projekt varav Försäkringskassan medverkar i 45 projekt och är ägare till ett PO2-projekt i Småland och öarna.

Projektet som Försäkringskassan är ägare till heter 4-ESS och pågår mellan 1 februari 2017 och 31 januari 2020. Arbetet i 4-ESS sker tillsammans med tre kommuner, Hälso- och sjukvården och Arbetsmiljöverket där fokus är att arbeta med metodutveckling för att sänka sjukfrånvaron hos de anställda vid de tre kommunerna. Se projektets hemsida för mer information:

4-ESS (4-ess.se)

Här finns information om Försäkringskassans och samordningsförbundens medverkan i ESF-projekt. 

Försäkringskassans medverkan i ESF-projekt programperioden 2014-2020

Samordningsförbundens medverkan i ESF-projekt, programperiod 2014-2020

Om du vill veta mer om projekten, kontakta Försäkringskassans nationella ESF-kansli. Kontaktuppgifter till det nationella ESF-kansliet hittar du under ”Försäkringskassan och ESF” i menyn.

I ESF-rådets Projektbank 2014-2020 finns de Socialfondsprojekt som har blivit beviljade stöd hittills samlade. Projekten har två sorteringar, per region eller per programområde.

Projektbanken 2014-2020

Nationellt ESF-projekt med Försäkringskassans medverkan

Hälsofrämjande etablering är ett nationellt ESF-projekt med övergripande syfte att öka antalet nyanlända som lämnar etableringen för arbete eller studier eller närmar sig arbetsmarknaden.

Grunden till projektet Hälsofrämjande etablering finns i två ESF-finansierade förstudier; ”Nyanländas rehabiliteringsbehov – arbetssätt och verktyg för att identifiera behov och förslag till utvecklingsområden” som Försäkringskassan var ägare till samt ”FINSAMs roll i framtidens välfärd” som Sveriges Kommuner och Regioner var ägare till.

Projektet drivs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan med SKR som projektägare.  Projektet startade 18 december 2017 och avslutas 31 december 2020.

Projektet riktar sig till nyanlända med misstänkt ohälsa och eller funktionsnedsättning som deltar i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag/program samt de som nyligen (inom 6 månader) avslutat etableringen. Genom att bättre identifiera, utreda och omhänderta ohälsa/funktionsnedsättning hos nyanlända i etableringsprocessen ges stöd i vägen mot arbete/studier.

Verksamheterna bedrivs i lokala delprojekt på följande orter:

  • Umeå
  • Gävle
  • Nacka/Värmdö
  • Eskilstuna
  • Växjö
  • Malmö

Läs mer om projektet Hälsofrämjande etablering på SKLs hemsida.

Hälsofrämjande etablering (www.skr.se)

Avslutade projekt

Försäkringskassan har under programperiod 2014-2020 ägt ett ESF-projekt som avslutats. Det är förstudien Nyanländas hälsa som var ett samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Projektet syftade till att bättre och snabbare identifiera ohälsa bland nyanlända samt att därefter vidta lämpliga åtgärder för att möjliggöra för personen att komma ut i arbete. Pilotstudier genomfördes i Örnsköldsvik och Halmstad.

Läs slutrapporten här:

Förstudierapport - Nyanländas rehabiliteringsbehov

EU-flagga socialfonden