ESF-projekt

Försäkringskassan har den här programperioden medverkat i 80 projekt av de totalt ca 430 projekten. Den 1 oktober 2018 pågick ca 360 projekt varav Försäkringskassan medverkar i ca 60 projekt och är ägare till ett PO2-projekt i Småland och öarna.

Projektet som Försäkringskassan är ägare till heter 4-ESS och pågår mellan 1 februari 2017 och 31 januari 2020. Arbetet i 4-ESS sker tillsammans med tre kommuner, Hälso- och sjukvården och Arbetsmiljöverket där fokus är att arbeta med metodutveckling för att sänka sjukfrånvaron hos de anställda vid de tre kommunerna. Se projektets hemsida för mer information:

4-ESS (4-ess.se)

Här finns information om Försäkringskassans och samordningsförbundens medverkan i ESF-projekt. 

Försäkringskassans och samordningsförbundens medverkan i ESF-projekt, programperiod 2014-2020

Om du vill veta mer om projekten, kontakta Försäkringskassans nationella ESF-kansli. Kontaktuppgifter till det nationella ESF-kansliet hittar du under ”Försäkringskassan och ESF” i menyn.

I ESF-rådets Projektbank 2014-2020 finns de Socialfondsprojekt som har blivit beviljade stöd hittills samlade. Projekten har två sorteringar, per region eller per programområde.

Projektbanken 2014-2020

Avslutade projekt

Försäkringskassan har under programperiod 2014-2020 ägt ett ESF-projekt som avslutats. Det är förstudien Nyanländas hälsa som var ett samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Projektet syftade till att bättre och snabbare identifiera ohälsa bland nyanlända samt att därefter vidta lämpliga åtgärder för att möjliggöra för personen att komma ut i arbete. Pilotstudier genomfördes i Örnsköldsvik och Halmstad.

Läs slutrapporten här:

Förstudierapport - Nyanländas rehabiliteringsbehov.pdf

EU-flagga socialfonden