Avslutade projekt

Försäkringskassan har under programperiod 2014-2020 ägt ett ESF-projekt som avslutats. Det är förstudien Nyanländas hälsa som var ett samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Projektet syftade till att bättre och snabbare identifiera ohälsa bland nyanlända samt att därefter vidta lämpliga åtgärder för att möjliggöra för personen att komma ut i arbete. Pilotstudier genomfördes i Örnsköldsvik och Halmstad.

Läs slutrapporten här:EU-flagga socialfonden