Anslutning

För att ansluta sig till Tjänsten behöver man följa fastställd anslutningsprocess:

Innan anslutning sker till tjänsten behöver kommunen fatta beslut om att ge SKL i uppdrag att förvalta tjänsten SSBTEK.
Information om hur detta beslut fattas finns på SKL webbplats med information om tjänsten, se punkt 2 Fatta beslut.

Länk till SKL webbplats:

  1. Part tar del av Allmänna villkor för tjänsten samt annan relevant information (Finns på Informationsportalen för tjänsten).
  2. Part fyller i ”Anslutningsavtal till Sammansatt bastjänst Ekonomisk Bistånd (SSBTEK)”, som återfinns på informationsportalen för tjänsten, och skickar in till Försäkringskassan (adress finns i anslutningsavtalet).
  3. Beställningen kvalitetssäkras genom olika kontroller av Försäkringskassan. Fullständiga, korrekta, verifierade uppgifter?
  4. Part läggs upp som användare i register över användare. Hanteras av Försäkringskassan.


Genom att part har möjlighet att använda tjänsten och få uppgifter utlämnande anses avtal om anslutning till tjänsten ingånget. När anslutningsförfarandet är klart återkopplas detta via e-brev till angiven kontaktperson för tekniska frågor (och i andra hand, om sådan ej är angiven, till kontaktperson för avtalet och administrativa frågor).

Tjänsten får endast användas för socialnämnders handläggning av ärenden beträffande ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. socialtjänstlagen (2001:453) SoL. Då kommuner kan vara organiserade på olika sätt, kan det i vissa fall innebära att handläggningen av ekonomiskt bistånd ligger under en annan nämnd än socialnämnd, exempelvis en arbetsmarknadsnämnd eller en vuxen- och utbildningsnämnd.

Tjänsten får dock endast användas av det verksamhetsområde inom en nämnd som ansvarar för myndighetsutövningen beträffande ekonomiskt bistånd. Med andra ord det verksamhetsområde som utreder och fattar beslut i ärenden om ekonomiskt bistånd. 

Handläggningstid

Anslutningsavtalet handläggs i normalfallet inom 10 arbetsdagar från att avtalet inkommit till Försäkringskassan, under förutsättning att underlaget är komplett.

Allmänna villkor om Tjänsten

Här finns Allmänna villkoren för Tjänsten:

Allmänna villkor SSBTEK (pdf 300 kB, öppnar nytt fönster)

Observera att när anslutningen är klar (d.v.s. man kan börja använda tjänsten) anses avtalet ingånget. Återkoppling kring detta sker då via e-brev till angiven kontaktperson för tekniska frågor (och i andra hand, om sådan ej är angiven, till kontaktperson för avtalet och administrativa frågor).
 

Anslutningsavtal

Här finns anslutningsavtalet för tjänsten:

Anslutningsavtal till tjänsten SSBTEK (pdf 88 kB, öppnar nytt fönster)
 

Påminnelse för handläggare

Detta dokument är en mall som användande part (Socialtjänsten) har möjlighet att använda sig av för att få en skriftlig försäkran från handläggare att de tagit del av information om tjänsten, dess användningsområde och instruktioner om hur man får använda tjänsten. Observera att mallen inte ska skickas in som bilaga till Anslutningsavtalet.

Påminnelse för handläggare SSBTEK (pdf 54 kB, öppnar nytt fönster)