Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Anslutning

Tjänsten får endast användas för handläggning av ärenden beträffande ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. socialtjänstlagen (2001:453) SoL. Då kommuner kan vara organiserade på olika sätt kan handläggningen av ekonomiskt bistånd ligga under socialnämnden eller exempelvis arbetsmarknadsnämnd eller vuxen- och utbildningsnämnd.

Tjänsten får användas av handläggare i kontaktcenter eller motsvarande funktion när ett underlag förbereds och förmedlas till beslutande/myndighetsutövande nämnd. Handläggaren i kontaktcentret utgör då ett första steg i handläggningsprocessen. SSBTEK får inte användas för allmänna frågor från en individ utan endast när intentionen är att göra en ansökan som förmedlas vidare för fortsatt utredning av ärendet.

För att ansluta sig till Tjänsten se
Vägledning, kom igång med tjänsten SSBTEK (www.skr.se)

Övergripande består anslutningsprocessen av följande steg, där det på denna sida finns mer detaljerad information om

Steg 3 – Teckna avtal, som Försäkringskassan ansvarar för:

1. Stäm av
2. Fatta beslut
3. Teckna avtal (sker med Försäkringskassan)
4. För dialog
5. Ställ krav

Steg 3 – Teckna avtal består av följande delsteg:

a. Part tar del av Allmänna villkor om Tjänsten (som finns nedan) samt annan relevant information som finns på denna Informationsportal för tjänsten.
b. Part fyller i ”Anslutningsavtal till tjänsten SSBTEK (som finns nedan) och skickar in avtalet till Försäkringskassan på angiven adress (som återfinns i avtalet).
c. Försäkringskassan kvalitetssäkrar inkommit avtal genom olika kontroller.
d. Part godkänns som användare i tjänsten.
e. Part läggs upp som användare i register över användare.

Observera att en förutsättning för att kunna ansluta sig till tjänsten är att anslutande kommunen har ett så kallat skriftligt medgivande om direktåtkomst till Vägtrafikregistret. Denna kontroll och hantering sker inom ramen för ovanstående anslutningsprocess. För de kommuner som inte har ett medgivande så kommer Transportstyrelsen att kontakta denna kommun per automatik efter kommunen skickat in ett anslutningsavtal för SSBTEK till Försäkringskassan.

 

Anslutningsavtalet handläggs i normalfallet inom 10-15 arbetsdagar från att avtalet inkommit till Försäkringskassan, under förutsättning att underlaget är komplett, samt att det finns ett så kallat skriftligt medgivande om direktåtkomst till Vägtrafikregistret enligt ovan. Har kommunen inte redan ett medgivande om direktåtkomst från Vägtrafikregistret hos Transportstyrelsen så kan handläggningstiden för anslutningen till SSBTEK ta längre tid eftersom anslutningen då är beroende av handläggningstid hos Transportstyrelsen.

 

Allmänna villkor SSBTEK

Anslutningsavtal

Här finns anslutningsavtalet för Tjänsten:

Anslutningsavtal till tjänsten SSBTEK (pdf 88 kB, öppnar nytt fönster)
  

Påminnelse för handläggare

Detta dokument är en mall som användande part (Socialtjänsten) har möjlighet att använda sig av för att få en skriftlig försäkran från handläggare att de tagit del av information om tjänsten, dess användningsområde och instruktioner om hur man får använda tjänsten. Observera att mallen inte ska skickas in som bilaga till Anslutningsavtalet.

Påminnelse för handläggare SSBTEK