Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Releaseinformation

Här publiceras information om kommande och genomförda driftsättningsreleaser av tjänsten.

Information om nya ersättningsslaget Ersättning för karens

(Publicerad 2020-04-02)

Ersättning för karens är en ny ersättning för att reducera den försäkrades kostnad för karensavdrag/karensdag

Gäller för:

 • Anställda med sjuklön (en dag)
 • Egna företagare (upp till 14 dagar)

För att våra medborgare ska kunna ansöka om detta så kommer det att skapas en ny e-tjänst där vi tar in information om vilken dag/period man söker för samt om man söker som anställd eller som egen företagare.
Tjänsten kommer att öppnas på webben den 7 april 2020.

Ersättningen är ett schablonbelopp (700 kr/dag för anställda och 804 kr/dag för egna företagare). Skatten är alltid 30 % och ska alltid avrundas nedåt till närmaste hela krontal.
Volymerna beräknas bli ca 1 000 000 ansökningar per månad. Ansökan ska kunna göras för dagar fr o m 20-03-11 för anställda och egna företagare.

Utbetalning av karensersättning ska inte påverka ramtidsberäkningen så därför sparas den bara i utbetalningshistoriken men INTE i ärendehistoriken.

I LEFI Online/LEFI Prenumeration kommer ersättningen att redovisas som utbetalning av sjukpenning, dvs sjukpennings ordinarie beloppstyper kommer användas. Informationen levereras från och med 7 april i
tjänsten.


Rättning preliminära utbetalningar

(Publicerad 2020-03-18)

Texten är uppdaterad 2020-04-17, se kursiv text.

Helgen 21-22/3 rättas följande för preliminära utbetalningar i LEFI Online:

 • Format på datum korrigeras till extended, dvs format SSÅÅ-MM-DD
 • Företag sätts till Försäkringskassan 
 • Förmånsfamilj/Förmån har uppdaterats och kan nu innehålla följande värden:

UTBETALNINGSBESKED/Förmånsfamilj

DAG (= Dagersättning för Sjukpenning)           
Föräldrapenning
Tillfällig föräldrapenning
Arbetsmarknadspolitiskt program
Dagersättning  (avdrag)
Assistansersättning
Etableringsersättning 
Etableringsersättning (avdrag)

UTBETALNINGSBESKED/UTBETALNINGSDETALJ/Förmån

SJP (= Sjukpenning)
Föräldrapenning
Dubbeldagar
Tillfällig föräldrapenning
Etableringsersättning 
Bostadsersättning
Etableringstillägg 
Aktivitetsstöd 
Utvecklingsersättning
Preliminär skatt alt. Egen begäran
Särskild inkomstskatt
Utmätning alt. Utmätning tills vidare
Ekonomiskt bistånd 
Utländsk fordran
Kvittning statlig fordran alt. Överenskommen statlig fordran
Assistansersättning, avbetalning  
Assistansersättning, avräkning reglering
Assistansersättning, utbetalning godkänd räkning
Assistansersättning, preliminär utbetalning
Assistansersättning, frivillig återbetalning
Assistansersättning, retroaktiv utbetalning
Assistansersättning, slutavräkning
Assistansersättning, tilläggsutbetalning reglering
Etableringsersättning
Bostadsersättning
Etableringstillägg                                                                                                          

Preliminära utbetalningar blev tillgängliga i LEFI Online from version 6 som driftsattes 16 november 2019.
Ett förtydligande är att för preliminära utbetalningar levereras aldrig någon information för fälten Beloppstyp och Avdragsbelopp. Fälten finns med i schemat men de är alltid tomma. Fälten kommer att plockas bort från schemat vid ett senare tillfälle som vi kommer att informera om i god tid.

Dock finns informationen om beloppstyp och avdragsbelopp med:

 • beloppstyp motsvaras av den information som levereras i fältet Förmån.
 • om förmånen är ett avdrag visas avdragsbeloppet i fältet bruttobelopp

Uppdaterad dokumentation kommer inom kort att läggas ut på FK.se.


Kompletterande information om ”preliminära” utbetalningsuppgifter i tjänsten LEFI Online

(Publicerad 2019-12-09)

Försäkringskassan har lagstöd för och utlämna information om utbetalda ersättningar i tjänsten LEFI Online

När en handläggare hos Försäkringskassan handlägger ett ärende så görs en bedömning utifrån befintliga underlag och slutligen fattas ett beslut. Ett beslut kan medföra att en utbetalning ska ske. Då registrerar handläggaren en utbetalning i handläggningssystemet. Detta utgör då en registrerad utbetalning tillika preliminär utbetalning. Efter ett internt ekonomiskt brytdatum övergår den registrerade utbetalningen till att utgöra en verkställd utbetalning.

Tidigare har LEFI Online endast kunna visa så kallade verkställda utbetalningar. Nu efter novemberreleasen 2019 kommer tjänsten för 8 förmåner kunna visa preliminära utbetalningar (dvs registrerade utbetalningar men som inte ännu hunnit bli verkställda).

När i månaden preliminära utbetalningsuppgifter kan ses i tjänsten går inte att svara entydigt på utan det beror på när en handläggare registrerat en utbetalning. När detta sker beror på vilken förmån som avses men också på ärendeflöde, helgdagar osv.

Denna funktionalitet återfinns i version 6 av LEFI Online som i sin tur återfinns i version 8 av SSBTEK. För och kunna se preliminära utbetalningsuppgifter krävs att man uppdaterat och använder version 8 av SSBTEK eller version 6 av LEFI Online direkt. Kolla med er IT-avdelning / tjänsteleverantör kring detta.


Version 6 av LEFI Online är driftsatt

(Publicerad 2019-11-22)

Helgen den 16-17 november driftsattes version 6 av LEFI Online som även ingår i version 8 av SSBTEK. För att bland annat kunna ta del av preliminära utbetalningsuppgifter krävs det att man uppgraderat och använder version 6 av LEFI Online alternativt version 8 av SSBTEK.


Sammanställning över versioner för LEFI Online

(Publicerad 2019-05-16)

Sammanställningen består av kort beskrivning av olika versioner av LEFI Online.
För mer information om respektive version och release mer detaljerad information nedan.

Versionen stängdes 2017-04

 

Versionen stängdes 2018-04

 

Sammanfattning /innehåll

Studiemedelsanvisning
Balanserade pensionsrätter

Driftsättningsdatum

2016-11-13

Stängning av versionen

2019-09-03

 

Sammanfattning /innehåll

FTH tas bort
Utökad information om etableringsersättning
Information om arbetsmarknadspolitiska program
Bostadsbidrag – växelvist boende barn
Föräldrapenning – mer detaljerad information

Driftsättningsdatum

2017-12-31

Stängning av versionen

2021-01-31

 

Sammanfattning /innehåll

Nya förmåner Omvårdnadsbidrag & Merkostnadsersättning
Pensionsbehållning Premiepension
Karensavdrag
Ny semantisk versionshantering

Driftsättningsdatum

2018-12-28

Stängning av versionen

Ej inplanerat

 

Sammanfattning /innehåll

Utökad information för program-anvisning och programersättning

Driftsättningsdatum

2019-03-17

Stängning av versionen

Ej inplanerat

 

Sammanfattning /innehåll

- Information gällande personer som omfattas av Arbetsförmedlingens Jobb- och utvecklings-garanti (JOB).
- Preliminära Förhandsbesked avseende utbetalningsuppgifter.

Driftsättningsdatum

2019-11-17

Stängning av versionen

Ej inplanerat

 

  

Version 6 av LEFI Online är driftsatt

(Publicerad 2019-11-21)

Helgen den 16-17 november driftsattes version 6 av LEFI Online som även ingår i version 8 av SSBTEK. För att bland annat kunna ta del av preliminära utbetalningsuppgifter krävs det att man uppgraderat och använder version 6 av LEFI Online alternativt version 8 av SSBTEK.

Version 6.0, release November 2019

(Publicerad 2019-05-16)

LEFI Online utökas med två nya informationsmängder.

1. Information gällande personer som omfattas av Arbetsförmedlingens Jobb- och utvecklingsgaranti (JOB). Följande kommer att förmedlas:

Antalet förbrukade dagar inom JOB
Ja/Nej om deltagaren förbrukat alla dagar inom JOB

2. Preliminära utbetalningsuppgifter. Gäller för följande förmåner:

 • Aktivitetsstöd
 • Utvecklingsersättning
 • Etableringsersättning
 • Etableringstillägg
 • Bostadsersättning (kopplat till Etableringsersättning, dvs. avser EJ Bostadsbidrag eller Bostadstillägg)
 • Föräldrapenning
 • Tillfällig föräldrapenning
 • Sjukpenning

Version 5.1, release Mars 2019

(Publicerad 2019-01-24)

Version 5.1

 • 16-17 mars 2019 planerar Försäkringskassan driftsättning av det nya utbetalningssystemet för Aktivitetsstöd och Utvecklingsersättning.
 • Systembytet föranleder förändringar i den struktur som LEFI/SSBTEK lämnar information om förmånerna Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning idag.
 • Uppgift om program och utbetalda dagar kommer inte längre finnas i objektet ’Aktivitetsstöd’, utan lämnas framöver i objektet ’Programanvisning/Programersättning'.
 • Uppgift om utbetalningar för Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning kopplar idag till delförmån ’UTB’ under objektet ’Utbetalningsuppgift’. Efter systembytet återfinns informationen under delförmån ’AMP’ (tillsammans med Etableringsersättning).

Kommande förändringar i decemberreleasen 2018

(Publicerad 2018-10-05)

Omvårdnadsbidrag/Merkostnadsersättning

Den 1 januari 2019 träder förmånerna Omvårdnadsbidrag och Merkostnadsersättning ikraft. Förmånerna gäller personer med funktionsnedsättning och kommer på sikt att ersätta vårdbidrag och handikappersättning.

Omvårdnadsbidrag:

Två föräldrar kan beviljas omvårdnadsbidrag för samma barn med funktionsnedsättning. Bidraget kan beviljas på fyra nivåer: helt, tre fjärdedelar, halvt eller en fjärdedel. Varje nivå motsvarar en viss procentsats av prisbasbeloppet. Nivån på omvårdnadsbidraget beror på hur mycket omvårdnad och tillsyn barnet eller barnen behöver. Vid en ansökan för flera barn görs en sammanvägd bedömning av barnens totala behov av omvårdnad och tillsyn. Flera barns totala omvårdnadsbehov kan ge rätt till mer än ett helt bidrag men ett barn kan aldrig ge rätt till mer än ett helt bidrag. Hela omvårdnadsbidraget är skattepliktigt.

Merkostnadsersättning:

Två föräldrar kan beviljas merkostnadsersättning för samma barn med funktionsnedsättning. En vuxen kan ansöka för sig själv och beviljas merkostnadsersättning. Ersättningen beviljas om den vuxne eller barnet har merkostnader på grund av funktionsnedsättningen. Bidraget kan beviljas på fem nivåer: 30 procent, 40 procent, 50 procent, 60 procent eller 70 procent av prisbasbeloppet. Nivån beror på hur stora merkostnaderna till följd av funktionsnedsättningen är. Ett barns merkostnader kan högst generera 70 procent av prisbasbeloppet. Flera barns merkostnader kan ge rätt till högre nivå än 70 procent. För att ha rätt till den lägsta nivån måste merkostnaderna vara minst 25 procent av prisbasbeloppet. Hela ersättningen är skattefri.

Föräldrar kan ansöka om omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning enskilt, var och en för sig eller gemensamt för sitt eller sina barn med funktionsnedsättning. Föräldrarna kan välja att dela på bidraget eller ersättningen i valfri procentsats.

LEFI Online kommer att förmedla information om dessa nya förmåner. Information om vårdbidrag och handikappersättning kommer att fortsätta förmedlas.

Pensionsbehållning Premiepension

Sedan tidigare förmedlar LEFI Online pensionsbehållning i form av inkomstpension. I och med version 5 av LEFI Online kommer nu även pensionsbehållning i form av premiepension levereras.

Ett nytt fält Premiepensionbelopp läggs till i schemat.

Karensavdrag

Från 1 januari 2019 ersätts den nuvarande karensdagen med ett karensavdrag.

Karensavdraget kommer i princip att motsvara karensdagen beloppsmässigt men kommer att kunna fördela sig över en period av dagar.

Karensavdraget kommer att redovisas med samma kod som karensdagen men med den skillnaden att det blir en period som kan vara längre än en dag samt ett antal dagar som kan vara fler än en.

Egenföretagare som endast har inkomst av annat förvärvsarbete berörs inte av de föreslagna regeländringarna.

Inga förändringar i schemat för detta.

Ny versionshantering i LEFI Online

Befintlig versionshantering i LEFI Online resulterar i en stor mängd arbete för samtliga parter vid införande av ny version. För att förenkla detta arbete införs en ny versionshantering som innebär att ett versionsattribut läggs till i frågan, dvs i frågan som ställs måste man ange vilken version av LEFI man anropar. Detta gäller alltså from LEFI Online version 5.

Detta möjliggör snabbare förändringar samt minskar behovet av hantering för äldre versioner.

Schemat kommer utökas med fältet lefiOnlineVersion.