Releaseinformation

Här publiceras information om kommande och genomförda driftsättningsreleaser av tjänsten.

Du kan läsa om driftinformation på sidan Driftinformation.


Sammanställning över versioner för LEFI Online

(Publicerad 2019-05-16)

Sammanställningen består av kort beskrivning av olika versioner av LEFI Online.
För mer information om respektive version och release mer detaljerad information nedan.

Version

Sammanfattning innehåll

Driftsättningsdatum

Stängning av version

Version 1

2017-04-03

Version 2

2013-02-24

2018-04

Version 3

Studiemedelsanvisning
Balanserade pensionsrätter

2016-11-13

2019-09-03

Version 4

FTH tas bort
Utökad information om etableringsersättning
Information om arbetsmarknadspolitiska program
Bostadsbidrag – växelvist boende barn
Föräldrapenning – mer detaljerad information

2017-12-31

Ej inplanerat

Version 5.0

Nya förmåner Omvårdnadsbidrag & Merkostnadsersättning
Pensionsbehållning Premiepension
Karensavdrag
Ny semantisk versionshantering      

2018-12-28

Ej inplanerat

Version 5.1

Utökad information för program-anvisning och programersättning

2019-03-17

Ej inplanerat

Version 6.0

- Information gällande personer som omfattas av Arbetsförmedlingens Jobb- och utvecklings-garanti (JOB).
- Förhandsbesked avseende utbetalningsuppgifter.

2019-11-17

Ej inplanerat



Version 6.0, release November 2019

(Publicerad 2019-05-16)

LEFI Online utökas med två nya informationsmängder.

1. Information gällande personer som omfattas av Arbetsförmedlingens Jobb- och utvecklingsgaranti (JOB). Följande kommer att förmedlas:

Antalet förbrukade dagar inom JOB
Ja/Nej om deltagaren förbrukat alla dagar inom JOB

2. Förhandsbesked avseende utbetalningsuppgifter. Gäller för följande förmåner:

Aktivitetsstöd
Utvecklingsersättning
Etableringsersättning
Etableringstillägg
Bostadsersättning
Föräldrapenning
Tillfällig föräldrapenning
Sjukpenning

Mer detaljerad information kommer längre fram.


Version 5.1, release Mars 2019

(Publicerad 2019-01-24)

Version 5.1

 • 16-17 mars 2019 planerar Försäkringskassan driftsättning av det nya utbetalningssystemet för Aktivitetsstöd och Utvecklingsersättning.
 • Systembytet föranleder förändringar i den struktur som LEFI/SSBTEK lämnar information om förmånerna Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning idag.
 • Uppgift om program och utbetalda dagar kommer inte längre finnas i objektet ’Aktivitetsstöd’, utan lämnas framöver i objektet ’Programanvisning/Programersättning'.
 • Uppgift om utbetalningar för Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning kopplar idag till delförmån ’UTB’ under objektet ’Utbetalningsuppgift’. Efter systembytet återfinns informationen under delförmån ’AMP’ (tillsammans med Etableringsersättning).


Kommande förändringar i decemberreleasen 2018

(Publicerad 2018-10-05)

Omvårdnadsbidrag/Merkostnadsersättning

Den 1 januari 2019 träder förmånerna Omvårdnadsbidrag och Merkostnadsersättning ikraft. Förmånerna gäller personer med funktionsnedsättning och kommer på sikt att ersätta vårdbidrag och handikappersättning.

Omvårdnadsbidrag:
Två föräldrar kan beviljas omvårdnadsbidrag för samma barn med funktionsnedsättning. Bidraget kan beviljas på fyra nivåer: helt, tre fjärdedelar, halvt eller en fjärdedel. Varje nivå motsvarar en viss procentsats av prisbasbeloppet. Nivån på omvårdnadsbidraget beror på hur mycket omvårdnad och tillsyn barnet eller barnen behöver. Vid en ansökan för flera barn görs en sammanvägd bedömning av barnens totala behov av omvårdnad och tillsyn. Flera barns totala omvårdnadsbehov kan ge rätt till mer än ett helt bidrag men ett barn kan aldrig ge rätt till mer än ett helt bidrag. Hela omvårdnadsbidraget är skattepliktigt.

Merkostnadsersättning:
Två föräldrar kan beviljas merkostnadsersättning för samma barn med funktionsnedsättning. En vuxen kan ansöka för sig själv och beviljas merkostnadsersättning. Ersättningen beviljas om den vuxne eller barnet har merkostnader på grund av funktionsnedsättningen. Bidraget kan beviljas på fem nivåer: 30 procent, 40 procent, 50 procent, 60 procent eller 70 procent av prisbasbeloppet. Nivån beror på hur stora merkostnaderna till följd av funktionsnedsättningen är. Ett barns merkostnader kan högst generera 70 procent av prisbasbeloppet. Flera barns merkostnader kan ge rätt till högre nivå än 70 procent. För att ha rätt till den lägsta nivån måste merkostnaderna vara minst 25 procent av prisbasbeloppet. Hela ersättningen är skattefri.

Föräldrar kan ansöka om omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning enskilt, var och en för sig eller gemensamt för sitt eller sina barn med funktionsnedsättning. Föräldrarna kan välja att dela på bidraget eller ersättningen i valfri procentsats.

LEFI Online kommer att förmedla information om dessa nya förmåner. Information om vårdbidrag och handikappersättning kommer att fortsätta förmedlas.

Pensionsbehållning Premiepension

Sedan tidigare förmedlar LEFI Online pensionsbehållning i form av inkomstpension. I och med version 5 av LEFI Online kommer nu även pensionsbehållning i form av premiepension levereras.

Ett nytt fält Premiepensionbelopp läggs till i schemat.

Karensavdrag

Från 1 januari 2019 ersätts den nuvarande karensdagen med ett karensavdrag.

Karensavdraget kommer i princip att motsvara karensdagen beloppsmässigt men kommer att kunna fördela sig över en period av dagar.

Karensavdraget kommer att redovisas med samma kod som karensdagen men med den skillnaden att det blir en period som kan vara längre än en dag samt ett antal dagar som kan vara fler än en.

Egenföretagare som endast har inkomst av annat förvärvsarbete berörs inte av de föreslagna regeländringarna.

Inga förändringar i schemat för detta.

Ny versionshantering i LEFI Online

Befintlig versionshantering i LEFI Online resulterar i en stor mängd arbete för samtliga parter vid införande av ny version. För att förenkla detta arbete införs en ny versionshantering som innebär att ett versionsattribut läggs till i frågan, dvs i frågan som ställs måste man ange vilken version av LEFI man anropar. Detta gäller alltså from LEFI Online version 5.

Detta möjliggör snabbare förändringar samt minskar behovet av hantering för äldre versioner.

Schemat kommer utökas med fältet lefiOnlineVersion.


Kommande förändringar i decemberreleasen 2017

(Publicerad 2017-08-21)

I december-releasen 2017 driftsätts en ny version av LEFI Online (version 4) som planeras innehålla följande ändringar:

Juridisk översyn

I höst kommer det göras en ny juridisk granskning av vilka uppgifter som får lämnas ut till vilken användarkategori. Detta är en del av Försäkringskassans löpande arbete för att säkra en god kvalitet i den information som finns i tjänsten. Detta innebär att det kommer bli tydligare kring vem som har författningsstöd för att ta del av informationen i LEFI Online. Försäkringskassan kommer återkomma kring om det blir några eventuella justeringar av den information som får lämnas ut via tjänsten.

Försäkringstillhörighet (FTH)

Förmånen FTH tas bort i tjänsten. Orsaken till detta är att FTH-informationen inte är tillförlitlig.

Etableringsersättning

Försäkringskassan kommer from årsskiftet att ta över handläggningen av Etableringsersättningen från Arbetsförmedlingen. Detta innebär att det att Etableringsersättningen blir en egen ny förmån i LEFI Online (idag finns endast utbetalningsinformation avseende Etableringsersättning). Till hösten kommer ytterligare information om vad den nya förmånen innehåller.

Bostadsbidrag

Tillägg av information om växelvis boende barn. Variabeln kommer att läggas till i schemat i och med Dec-releasen, men information kommer inte levereras förrän i februari-releasen. Orsaken till denna hanteringen är att minska antalet nya versioner av tjänsten.

Föräldrapenning

Vi kommer utöka föräldrapenninginformationen vilket innebär mer detaljerad föräldrapenninginformation. Variabler kommer att läggas till i schemat i och med Dec-releasen, men information kommer inte levereras förrän i februari-releasen 18 februari. Orsaken till denna hanteringen är att minska antalet nya versioner av tjänsten.

Vi kommer att leverera ersättningsdagar för föräldrapenning. Dvs varje individuell dag som en kund har fått FP för levereras istället för bara antalet dagar.

Beskrivning av tillkommande information i schemat

Felhantering

Felhanteringen innehåller idag följande typer applikationsfel, systemfel och verksamhetsfel. Typerna applikationsfel och systemfel kommer ersättas av typen tekniskt fel. Detta innebär i de fall det tidigare kom applikationsfel eller systemfel kommer istället levereras tekniskt fel.

Sjukersättning och aktivitetsersättning

För steglös avräkning kommer kardinaliteten ändras från  (0..n) till (0..1). Nuvarande schema är fel. En period för steglös avräkning kan endast uppgå till ett år.

Schema för version 4

EXA_LEFI_FragaSvar_V4.xsd (preliminärt)

EXAHamtaFormansinformation_V4.wsdl (preliminärt)


Driftsättning av rättning av LEFI Online den 25-26 mars 2017

(Publicerad 2017-02-24)

För LEFI Online kommer en akuträttning att ske helgen 25-26 mars. Ändringen påverkar LEFI Online (samtliga tre versioner). Det som är förändrat är:

För förmånen Aktivitetsstöd kommer två nya åtgärdstyper att kunna rapporteras from 27 mars 2017:
Åtgärdstyp 61, ”Validering”
Åtgärdstyp 62, ”Förberedande insatser”

Detta innebär inte någon schemaförändring, utan endast att det tillkommer nya tillåtna värden på åtgärdstyp.

Version 1:
lefi_beskrivning_av_online_information_till_extern_intressent.doc, rev N

Version 2:
lefi_beskrivning_av_online_information_till_extern_intressent_ver2.doc, rev D

Version 3:
lefi_beskrivning_av_online_information_till_extern_intressent_ver3.doc, rev C


Stöd för Mobilt BankID vid inloggning via till LEFI Online webbgränssnitt

(Publicerad 2016-12-19)

Under december månad har det implementerats stöd för Mobilt BankID vid inloggning via webbgränssnittet till tjänsten LEFI Online. Detta innebär att när användaren loggar in på webbgränssnittet för tjänsten är det möjligt och välja alternativet Mobilt BankID.


Kompletterande information om förändringar i LEFI Online från och med 2016-11-13

(Publicerad 2016-09-21)

Balanserade pensionsrätter

Information om balanserade pensionsrätter förmedlas i det nya elementet faktiskapensionsratter.
Om det är ett balanseringsår, så kommer elementet faktiskapensionsratter att innehålla de balanserade
värdena på pensionsrätterna, i annat fall kommer de att ha samma värde som motsvarande ej balanserade
pensionsrätt (som finns i elementet pensionsratter).

Studiemedel

För version 1 av LEFI Online kommer information om studiemedelsavisering inte att innehålla vilken period
ersättningen gäller. Det kan t ex hända att en fråga ger träff på två skilda studiemedelsperioder, vilka då inte
går att skilja åt. Har man behov av att se den informationen får man gå över till version 2 eller version 3 av LEFI Online.

 


Förändringar i LEFI Online från och med 2016-11-13

(Publicerad 2016-06-29)

Balanserade pensionsrätter

En lagändring gällande beräkning av pensionsrätter innebär ändringar i Intjänandetidens beräkningar. Alla nya pensionsrätter för inkomstpension ska, varje år som ett balansindex är fastställt, multipliceras med kvoten av det balansindex och det inkomstindex som fastställs för samma år. Detta innebär kortfattat att förutom dem vanliga pensionsrätterna som beräknas fram varje år vid årskörningen kommer LEFI Online även leverera balanserade pensionsrätter i de fall sådana finns.

Denna förändring medför ny version av LEFI Online. Preliminärt schema för version 3:


Utökad information om förlängt barnbidrag efter Majreleasen 2016

(Publicerad 2016-03-08)

I och med Maj-releasen 2016 kommer LEFI Online att visa period för förlängt barnbidrag.
Ändringen innebär inte någon schemaändring.

Observera att denna ändring gäller endast för följande användarkategorier:

 • Försäkringsbolag
 • Kommuner
 • Kronofogdemyndigheten
 • Pensionsmyndigheten

 


Ny version av LEFI Online samt införande av versionshantering

(Publicerad 2015-05-22)

From maj-releasen (23-24 maj 2015) kommer olika versioner av LEFI Online att finnas tillgängliga:

 • Uppgiften Id är borttagen från schemat
 • Uppgifterna Foretag;Id och Beskrivning är obligatoriska
 • 20 fält har ändrats från obligatoriskt till frivilligt
 • 5 nya fält i SA

Versionshantering

I och med detta inför även Försäkringskassan en formell versionshantering för tjänsten
LEFI Online. Versionshanteringen kommer börja gälla from 1 oktober i och med att
gällande SLA då uppdateras med denna information. Versionshanteringen kommer
innebära följande:

 • Ändringshanteringen för tjänsten planeras mot 1-2 releaser per år
 • Versionshanteringen stödjer 2 versioner (gällande + föregående version)
 • Äldre version stöds i 1 år (end-of-life)

Detta innebär att när det kommer en ny version (ver.2) av tjänsten stöds föregående (ver.1) i 1 år fr.o.m. releasetillfället. Detta gäller såvida det inte under denna period kommer ytterligare en ny version (ver.3), då slutar stödet för första versionen (ver.1) i och med att den nyaste versionen releasas.

Som användare innebär det att man behöver i drift stödja nuvarande eller föregående
version för att tjänsten ska fungera.

Syftet med denna versionshantering är att säkra en effektiv informationsförsörjning som ger möjligheter till:

 • Kontrollerad ändringshantering
 • Rimlig tid för användare att anpassa sig till nya versioner
 • Minska risken att användare använder äldre versioner med risk att man missar tillkommen/ändrad information


Driftsättning – Myndighetsdelning (gäller endast användare från Kronofogden)

(Publicerad 2015-01-07)

Vid årsskiftet driftsattes myndighetsdelningsprojektet vilket innebar att två nya fält tillkommit, Foretag;id och Foretag;beskrivning För att kunna särskilja om utbetalning kommer från Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten. 

Till att börja med filtreras denna förändring bort för samtliga förutom Kronofogdemyndigheten. För övriga användare blir detta synbart efter Majreleasen 2015.


Driftsättning 2014-02-25 - webbgränssnitt

(Publicerad 2013-11-01)

I webbgränssnittet kommer det fr.o.m. den 25 februari vara möjligt att söka på framtida utbetalningar genom att ange ett framtida datum som tom-datum i webbgränssnittet.

LEFI 2.0 har sedan introduktionen inte kunnat leverera information kring framtida utbetalningar. Webbfrågorna är för nuvarande begränsade till historiska datum.


Driftsättning 2013-11-30 – system-till-system

(Publicerad 2013-10-31)

LEFI 2.0 har sedan introduktionen inte kunnat leverera information kring framtida utbetalningar. Den 30/11 kommer en uppdatering av tjänsten att ske vilken medger att det är möjligt att söka på framtida datum. Rättningen gäller tillsvidare enbart på system-till-system.

Webbfrågorna kommer fortsättningsvis att vara begränsade till historiska datum. Uppdatering kommer när rättning av webbportalen kommer att ske 2014-02-25

Observera, ändringen som görs innebär att det är möjligt att söka på framtida datum. I tidigare LEFI versioner har man kunnat söka på dagens datum för att få med framtida utbetalningar innevarande månad. Den rättning som nu driftsätts innebär en ändring av tidigare driftsmönster.


Driftsättning 2013-02-24 – system-till-system och webbgränssnitt

(Publicerad 2013-02-25)

LEFI Online 2.0 har produktionssatts i helgen. Detta innebär att webbgränssnittet är uppdaterat till LEFI 2.0.

För system-system gränssnitt krävs att användaren uppdaterar och ansluters sig till version 2.0. WDSL, schema och testfiler kommer att publiceras under veckan.

Följ flödet