Kvalitet och kontroll

Försäkringskassan följer kontinuerlig upp och analyserar hur assistansanordnare bedriver sin verksamhet. Våra kontroller bygger på vår samlade kunskap om risker för systematisk brottslighet.

Försäkringskassans uppdrag

Försäkringskassan beslutar om rätten till och utbetalning av assistansersättning. Vårt uppdrag är att göra rättssäkra bedömningar och att säkerställa att rätt person får rätt ersättning i rätt tid.

Inspektionen för vård och omsorgs uppdrag

Inspektionen för vård och omsorg prövar ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans och utövar tillsyn över anordnare som har beviljats tillstånd.

Assistansanordnarens uppdrag

Anordnaren ska lämna korrekta uppgifter om assistenter och utförd assistans till Försäkringskassan och se till att ersättningen används på rätt sätt enligt gällande lagar och regler. Antingen som betalningsmottagare eller genom att den assistansberättigade köper assistans av anordnaren.

Tillstånd och bestämmelser (öppnar nytt fönster)

Hur hanterar Försäkringskassan en oseriös anordnare?

De allra flesta anordnare är seriösa och arbetar för individens bästa, men det finns även oseriösa aktörer.

 

1. Försäkringskassan är skyldig att anmäla assistansanordnaren till Inspektionen för vård och omsorg vid misstankar om att uppdraget inte sköts korrekt. Vid brister i anordnarens ekonomiska redovisning kontaktar vi även Skatteverket.

 

2. Försäkringskassan kan be om ett möte för att påtala brister som kan betyda att assistansersättningen inte används på rätt sätt. Både Inspektionen för vård och omsorg och Skatteverket kan närvara.

 

3. Om Försäkringskassan konstaterar allvarliga brister stoppas utbetalningen till anordnaren. Då betalas ersättningen direkt till den assistansberättigade eller till den anordnare som den assistansberättigade väljer.


Fakta

Felaktiga utbetalningar
Försäkringskassan bedömer att 12,2 procent av assistansersättningen betalas ut felaktigt. Av dem är 7 procent avsiktliga fel, 1,7 procent oavsiktliga fel av allmänheten och 3,5 procent oavsiktliga fel från Försäkringskassan.*

*Källa: Samverkansuppdrag mot felaktiga utbetalningar i välfärdssystemen 2010:7, Ekonomistyrningsverket.

Stopp av utbetalningar
Ställningstagandet att stoppa utbetalningarna grundar sig på en bestämmelse i socialförsäkringsbalken (51 kap. 19 §). Det påverkar inte rätten till assistansersättning.

Rapporter och utredningar
Samverkansuppdrag mot felaktiga utbetalningar i välfärdssystemen 2010:7
Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning SOU 2012:6
Assistansersättningens utveckling, Socialförsäkringsrapport 2015:13
Assistansersättningens utveckling, Socialförsäkringsrapport 2016:5
Bedrägeri och bidragsbrott med assistansersättningen, RättsPM 2015:5

Frågor och svar
Kvalitet och kontroll av assistansanordnare