Förstärkt samarbete med Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen är en viktig samarbetspart för Försäkringskassan. Samarbetet startar med en gemensam kartläggning, där individen deltar, för att tillsammans klargöra det samlade behovet av rehabilitering och för att hitta vägar för individen att få eller återgå i arbete. Även andra parter (till exempel hälso- och sjukvård, kommun, arbetsgivare) kan medverka i den gemensamma kartläggningen.

Insatser i samarbete

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingens ambition är att individen ska få tillgång till tidiga och aktiva insatser utifrån sitt behov. Insatserna ska även kunna bedrivas parallellt med andra insatser från till exempel arbetsgivare, kommunen och vårdgivare

Utgångspunkter för vårt samarbete är att

  • det präglas av respekt, lyhördhet och samförstånd för individen och för varandra
  • individen är delaktig i sin egen rehabilitering
  • individen får ett gemensamt stöd från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan så länge det behövs.

Mål för samarbetet är att

  • öka individens delaktighet i att finna vägar som gör det möjligt för honom eller henne att börja arbeta.

Målgruppen är

  • individer som har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning eller riskerar en sådan nedsättning och därför kan ha behov av samordnade insatser för att komma i arbete.
  • både anställda och arbetslösa personer

Vi erbjuder bland annat

  • en gemensam kartläggning för att klargöra individens förutsättningar och behov av arbetslivsinriktad rehabilitering
  • arbetsförberedande och arbetslivsinriktade insatser i samarbete mellan myndigheterna
  • konsultativt stöd till arbetsgivare för att de ska kunna fullgöra sitt rehabiliteringsansvar

Uppdrag att effektutvärdera arbetslivsinriktade insatser för unga med aktivitetsersättning

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan fick 2013 ett gemensamt regeringsuppdrag att effektutvärdera hur arbetslivsinriktade insatser för unga med aktivitetsersättning kan göra det möjligt för målgruppen att etablera sig på arbetsmarknaden. Uppdraget bedrivs som ett stort nationellt forskningsprojekt under perioden 2014 – 2017. Effektutvärderingen görs i samarbete med ca 25 utvalda kommuner i hela landet.

Läs hela uppdragsbeskrivningen här