Aktivitetsersättning

Aktivitetsersättning är en ersättning för den som är ung och troligen inte kommer att kunna arbeta heltid under minst ett år på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Unga personer som måste förlänga sin skolgång på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom kan få aktivitetsersättning under den tid som skolgången varar.

Vem kan få aktivitetsersättning?

En ung person kan ha rätt till aktivitetsersättning

 • om arbetsförmågan är nedsatt med minst en fjärdedel under minst ett år i alla arbeten på hela arbetsmarknaden. I begreppet alla arbeten på arbetsmarknaden ingår särskilt anpassade arbeten och anställningar med anställningsstöd.
 • om hen behöver förlänga sin skolgång på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom.     

Man kan tidigast få aktivitetsersättning från och med juli det år man fyller 19 år och längst till och med månaden innan man fyller 30. Som längst beviljas aktivitetsersättning tre år i taget. Man kan få en fjärdedels, halv, tre fjärdedels eller hel aktivitetsersättning beroende på hur mycket arbetsförmågan är nedsatt.

Försäkringskassan kan byta ut sjukpenning mot aktivitetsersättning på eget initiativ men man kan också själv ansöka. Ansökan görs skriftligt, antingen digitalt med bank-id eller på blankett 5007 (vid nedsatt arbetsförmåga) eller 5008 (vid förlängd skolgång). Den som ansöker om aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga ska bifoga ett läkarutlåtande om hälsotillstånd, blankett 3200. Ibland kan också den som ansöker om förlängd skolgång och studerar i en ordinarie skolform behöva ett medicinskt underlag som styrker funktionsnedsättningen. 

Aktivitetsersättning för den som har förlängd skolgång

Den som måste förlänga sin skolgång på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom kan få aktivitetsersättning under den tid som skolgången varar även om det är kortare tid än ett år. Studierna som ska vara på grund- och gymnasieskolenivå kan bedrivas i ordinarie eller i särskilda skolformer. Försäkringskassan kan i vissa fall behöva ett intyg från skolan eller ett läkarutlåtande som visar att den förlängda skolgången beror på funktionsnedsättningen. Aktivitetsersättningen vid förlängd skolgång ges alltid som hel förmån.

Rehabilitering — Min plan

Den som har aktivitetsersättning och behöver samordning av rehabiliteringsåtgärder ska göra en plan för rehabilitering tillsammans med sin personliga handläggare på Försäkringskassan. Rehabiliteringsåtgärder kan vara medicinska, sociala eller arbetslivsinriktade. Planen kallas Min plan. I den skriver man vad personen ska göra, när det ska göras och vem som ansvarar för åtgärden. Det ska också framgå hur och när åtgärden ska följas upp. Planen görs när personen har fått ett beslut om aktivitetsersättning och kan revideras vid behov.

I Min plan kan Arbetsförmedlingen vara en aktör som gör det möjligt för personen att få eller återfå sin arbetsförmåga. En arbetsgivare som har en anställd med aktivitetsersättning ska planera för att personen ska återgå i arbete hos arbetsgivaren när ersättningsperioden tar slut.

De som har aktivitetsersättning och har en arbetslivsinriktad rehabilitering pågående kan ansöka om särskilt bidrag för till exempel resekostnader. Ansökan görs digitalt med bank-id eller på blankett 6639.


Aktiviteter i Min plan

Försäkringskassan ansvarar för att erbjuda personer med aktivitetsersättning att delta i aktiviteter. Tanken är att de ska stimulera personens utveckling och påverka sjukdomen eller funktionsnedsättningen på ett positivt sätt. Aktiviteterna ska också bidra till att öka förutsättningarna för att personens arbetsförmåga ska bli bättre. De kan också syfta till att behålla en persons nuvarande funktionsförmåga. Aktiviteterna planeras precis som rehabiliteringsåtgärderna i Min plan och Försäkringskassan samordnar dem tillsammans med den som har aktivitetsersättning.

Aktiviteter som en person med aktivitetsersättning kan delta i är till exempel

 • vissa kurser
 • föreningsverksamhet
 • idrottsaktiviteter
 • medicinsk habilitering
 • aktiviteter där personen lär sig mer om sin sjukdom eller funktionsnedsättning
 • praktik.

Den som har aktiviteter i Min plan kan ansöka om särskild ersättning för kostnader i samband med aktiviteter. Det måste man göra innan aktiviteten påbörjats.  Ansökan görs digitalt med bank-id eller på blankett 5030.

Pröva att arbeta eller studera

Pröva att studera med aktivitetsersättning

När man har haft aktivitetsersättning i minst ett år kan man få pröva att studera i högst sex månader med bibehållen ersättning. Det kallas för prövotid för studier. Man måste ansöka om prövotid innan studierna börjar. Om studierna går bra kan man sedan ansöka om vilande aktivitetsersättning för studier.

Pröva att arbeta eller studera med vilande ersättning

När man har haft aktivitetsersättning i minst ett år kan man pröva att studera eller arbeta och ändå ha kvar rätten till ersättningen, men den betalas inte ut.  Det kallas för vilande ersättning. Om man inte klarar att arbeta eller studera får man tillbaka sin ersättning. Man måste ansöka om vilande ersättning innan man börjar arbeta eller studera. Ersättningen kan vara vilande i högst 24 månader.

Om man prövar att studera blir hela ersättningen vilande. Om man prövar att arbeta blir hela eller en del av ersättningen vilande, beroende på hur mycket man arbetar. När man arbetar får man också ett extra belopp varje månad, som motsvarar 25 procent av den ersättning som är vilande.

Man måste ansöka innan man börjar arbeta eller studera. Ansökan ska vara skriftlig och görs digitalt med bank-id eller på blankett 3083 (prövotid för studier), 5202 (vilande aktivitetsersättning vid arbete) eller 5203 (vilande aktivitetsersättning vid studier).

Den som har vilande aktivitetsersättning och slutar att arbeta eller studera måste skriftligt begära om att få tillbaka ersättningen. Det görs digitalt med bank-id eller på blankett 3002.

Viktigt att anmäla förändringar och att ansöka

Den som har aktivitetsersättning ska anmäla ändrade förhållanden innan hen 

 • börjar arbeta eller studera
 • utökar arbetstiden
 • fortsätter att studera efter en period med prövotid eller vilande ersättning
 • fortsätter att arbeta efter en period med vilande ersättning.

Även den som får en förbättrad arbetsförmåga ska anmäla det till Försäkringskassan.  Det kan göras digitalt med bank-id eller med blankett 7284.

Bostadstillägg

Den som har aktivitetsersättning kan också ha rätt till bostadstillägg.

Fördjupad information

Aktivitetsersättning och sjukersättning

Blanketter

3083 Ansök om att behålla aktivitetsersättning under prövotid för studier

5007 Ansökan om aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga. OBS! Gäller dig som är mellan 19 och 29 år. (61 kB)

5008 Ansökan om aktivitetsersättning vid förlängd skolgång

5030 Ansökan om särskild ersättning för kostnader i samband med aktiviteter (pdf)

5040 Ansökan om förskott för särskild ersättning i samband med aktiviteter (pdf)

5202 Ansökan om vilande aktivitetsersättning vid arbete

5203 Ansökan Vilande aktivitetsersättning vid studier

5204 Begäran Upphävande av vilandeförklaring av aktivitetsersättning