Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Information för dig inom företagshälsovården

Den här sidan riktar sig till dig som arbetar inom företagshälsovården. Här kan du läsa om hur du kan stödja arbetsgivaren. Här finns information om arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd och bidrag för köp av medicinsk service. Du kan även läsa om vad som krävs för att bli godkänd anordnare.

Stödja arbetsgivaren

Företagshälsovården är en viktig resurs och ett stöd för arbetsgivaren i arbetet med förebyggande ohälsoarbete och återgång i arbete.

På myndigheten för arbetsmiljökunskap kan du som arbetar inom företagshälsovården hitta forskningsbaserade riktlinjer som du kan använda när du stödjer arbetsgivaren i dennes förebyggande ohälsoarbete och medarbetarens återgång i arbete.

Mynak Riktlinjer för Företagshälsan (mynak.se)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Arbetsgivare kan få bidrag för att utreda, planera, initiera, genomföra och följa upp arbetsplatsinriktade åtgärder. Stödet ska ges av en anordnare som är godkänd av Försäkringskassan, till exempel företagshälsovården eller annan likvärdig aktör.

Insatserna kan användas för att förebygga sjukfall, underlätta för anställda att komma tillbaka i arbete eller kunna vara kvar i arbete. Medicinsk eller annan behandling är insatser som inte ingår i stödet.

Bidraget går direkt till arbetsgivare som kan få bidrag för halva kostnaden upp till 10 000 kronor per medarbetare och år, men högst 200 000 kronor per år. Gränsen för beloppet gäller per organisationsnummer.

 
 1. Redovisa arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd med hjälp av blanketten, eller välj att redovisa det skriftligt på något annat sätt.
 2. Skicka redovisningen till den anställdes arbetsgivare.
 3. Redovisningen av bidraget ska inte skickas in tillsammans med ansökan om bidrag. Arbetsgivaren behöver bara skicka in redovisningen till Försäkringskassan på begäran.

7026 Redovisning av utfört arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstödPDF

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Bidrag för köp av medicinsk service

Medicinsk service är undersökningar och analyser inom laboratoriemedicin, radiologi samt klinisk fysiologi som ingår som ett led i bedömningen av en anställds arbetsförmåga när den är oklar i förhållande till arbetsuppgifterna. Godkända anordnare kan ansöka om ersättning för kostnader av medicinsk service.

Kostnader för medicinsk service i samband med allmänna hälsokontroller, lagstadgade kontroller, kontroller inför en anställning eller till exempel slumpvis utförda kontroller ersätts inte.

Bidraget för köp av medicinsk service är högst 100 kronor per ansluten anställd under ett kalenderår. Det finns dock endast ett visst belopp avsatt för ändamålet varje år. Beslut om utbetalning av bidrag fattas så länge det finns medel tillgängliga.

 

1. Fyll i ansökan

Ansökan om bidrag för medicinsk service genom att fylla i blanketten:

7012 Ansökan om bidrag för medicinsk servicePDF

I ansökan ska du bland annat ange antalet anslutna anställda den 1 januari respektive den 1 juli under kalenderåret och den totala kostnaden för medicinsk service som anordnaren har haft för perioden.

2. Bifoga en specifikation

Bifoga en specifikation över kostnaderna. Det kan till exempel vara en lista över samlingsfakturor från leverantörerna av medicinsk service. Listan ska innehålla uppgifter om leverantörer och kostnader. Den behöver inte innehålla uppgifter om personnummer eller undersökningar, men anordnaren ska på begäran kunna lämna sådana uppgifter till Försäkringskassan.

3. Skicka in ansökan senast den 1 februari

Du väljer själv hur ofta du vill ansöka om bidrag, till exempel månadsvis. Men den sista ansökan för ett kalenderår måste ha kommit in till oss senast den 1 februari påföljande år.

Ansökningar kan skickas in löpande under året. När du ansöker om bidrag kommer du att få ett förhandsbesked om utbetalning. Bidraget betalas ut under första kvartalet efterkommande år.

Bli godkänd anordnare

För att få erbjuda arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd och ansöka om bidrag för köp av medicinsk service behöver du vara godkänd av Försäkringskassan som anordnare.

 

För att bli godkänd anordnare av Försäkringskassan ska du

 • kunna starta sådana medicinska, rehabiliterande och arbetsanpassande åtgärder som en arbetsgivare ska svara för enligt arbetsmiljölagen och socialförsäkringsbalken
 • ha tillgång till samlad kompetens inom medicin och rehabilitering samt inom tre av områdena arbetsorganisation, beteendevetenskap, ergonomi, hälsovetenskap och teknik
 • vid utförandet av tjänsten ha kunskap om förhållandena på medarbetarens arbetsplats och om arbetsgivarens skyldighet att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet med arbetsmiljölagen
 • kunna informera arbetsgivaren om utförda arbetsplatsinriktade stödinsatser i den omfattning som arbetsgivaren behöver för sin redovisning
 • på begäran av Försäkringskassan kunna lämna sådana uppgifter som myndigheten behöver för kontroll av utbetalat bidrag.

 

1. Skicka in din ansökan

Ansökan om godkännande skickar du in till Försäkringskassan. Bifoga handlingar som styrker att du har tillgång till kompetenserna.

7027 Ansök om att bli godkänd anordnare av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstödPDF

2. Du får ett beslut

Du får ett skriftligt beslut om du godkänns som anordnare eller inte. Om du blir godkänd kommer du automatiskt med i vårt register över godkända anordnare.

Frågor och svar

 • Om ansökan är komplett tar det högst 30 dagar.

 • Nej. Det kan vara en företagshälsovård eller annan anordnare med likvärdig kompetens som uppfyller kriterierna.

 • Ja. Har du frågor om det arbetsplatsinriktade rehabiliteringsstödet, medicinsk service eller att bli godkänd anordnare, mejla till: arbetsplatsinriktatrehabiliteringsstod@forsakringskassan.se eller ring till oss på 0771-17 90 00 så hjälper vi dig.

Senast uppdaterad