Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

För dig inom företagshälsovården

Här kan du läsa om hur du kan stödja arbetsgivare genom arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Du kan även läsa om hur du söker bidrag för köp av medicinsk service och hur du blir godkänd anordnare.

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Arbetsgivare kan få bidrag för att utreda, planera, initiera, genomföra och följa upp arbetsplatsinriktade insatser. Stödet ska ges av en anordnare som är godkänd av Försäkringskassan, till exempel företagshälsovården eller motsvarande aktör.

Stödet kan användas för att förebygga sjukfrånvaro och att underlätta för sjukskrivna att komma tillbaka i arbete. Medicinsk eller annan behandling ingår inte.

Bidraget går direkt till arbetsgivaren, som kan få bidrag för halva kostnaden upp till 10 000 kronor per anställd och år, men högst 200 000 kronor per år.

 
 1. Redovisa arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd med hjälp av blanketten, eller välj att redovisa det skriftligt på något annat sätt.
 2. Skicka redovisningen till den anställdes arbetsgivare.
 3. Redovisningen av bidraget ska inte skickas in tillsammans med ansökan om bidrag. Arbetsgivaren behöver bara skicka in redovisningen till Försäkringskassan på begäran.

7026 Redovisning av utfört arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd Pdf, 888 kB, öppnas i nytt fönster.

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Bli godkänd anordnare

För att få erbjuda arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd och ansöka om bidrag för köp av medicinsk service behöver du bli godkänd som anordnare av Försäkringskassan

 

För att bli godkänd anordnare av Försäkringskassan ska du

 • kunna starta sådana medicinska, rehabiliterande och arbetsanpassande åtgärder som en arbetsgivare ska svara för enligt arbetsmiljölagen och socialförsäkringsbalken
 • ha tillgång till samlad kompetens inom medicin och rehabilitering samt inom tre av områdena arbetsorganisation, beteendevetenskap, ergonomi, hälsovetenskap och teknik
 • vid utförandet av tjänsten ha kunskap om förhållandena på medarbetarens arbetsplats och om arbetsgivarens skyldighet att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet med arbetsmiljölagen
 • kunna informera arbetsgivaren om utförda arbetsplatsinriktade stödinsatser i den omfattning som arbetsgivaren behöver för sin redovisning
 • på begäran av Försäkringskassan kunna lämna sådana uppgifter som myndigheten behöver för kontroll av utbetalat bidrag.

 

1. Skicka in din ansökan

Ansökan om godkännande skickar du in till Försäkringskassan. Bifoga handlingar som styrker att du har tillgång till kompetenserna.

7027 Ansök om att bli godkänd anordnare av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd Pdf, 720 kB, öppnas i nytt fönster.

2. Du får ett beslut

Du får ett skriftligt beslut om du godkänns som anordnare eller inte. Om du blir godkänd kommer du automatiskt med i vårt register över godkända anordnare.

Bidrag för köp av medicinsk service

Som godkänd anordnare kan du få ersättning för kostnader för medicinsk service som du behöver köpa in. Medicinsk service är undersökningar och analyser inom laboratoriemedicin, radiologi samt klinisk fysiologi som ingår i bedömningen av en anställds arbetsförmåga när den är oklar i förhållande till arbetsuppgifterna.

Kostnader för medicinsk service i samband med allmänna hälsokontroller, lagstadgade kontroller, kontroller inför en anställning eller till exempel slumpvis utförda kontroller ingår inte.

Bidraget är högst 100 kronor per ansluten anställd under ett kalenderår. Det finns dock endast ett visst belopp avsatt för ändamålet varje år. Beslut om utbetalning av bidrag fattas så länge det finns medel tillgängliga.

 

1. Fyll i ansökan

Ansökan om bidrag för medicinsk service genom att fylla i blanketten:

7012 Ansökan om bidrag för medicinsk service Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

I ansökan ska du bland annat ange antalet anslutna anställda den 1 januari respektive den 1 juli under kalenderåret och den totala kostnaden för medicinsk service som anordnaren har haft för perioden.

2. Bifoga en specifikation

Bifoga en specifikation över kostnaderna. Det kan till exempel vara en lista över samlingsfakturor från leverantörerna av medicinsk service. Listan ska innehålla uppgifter om leverantörer och kostnader. Den behöver inte innehålla uppgifter om personnummer eller undersökningar, men anordnaren ska på begäran kunna lämna sådana uppgifter till Försäkringskassan.

3. Skicka in ansökan senast den 1 februari

Du väljer själv hur ofta du vill ansöka om bidrag, till exempel månadsvis. Men den sista ansökan för ett kalenderår måste ha kommit in till oss senast den 1 februari påföljande år.

Ansökningar kan skickas in löpande under året. När du ansöker om bidrag kommer du att få ett förhandsbesked om utbetalning. Bidraget betalas ut under första kvartalet efterkommande år.

Frågor och svar

 • Om ansökan är komplett tar det högst 30 dagar.

 • Nej. Det kan vara en företagshälsovård eller annan anordnare med likvärdig kompetens som uppfyller kriterierna.

 • Ja. Har du frågor om det arbetsplatsinriktade rehabiliteringsstödet, medicinsk service eller att bli godkänd anordnare, mejla till: arbetsplatsinriktatrehabiliteringsstod@forsakringskassan.se eller ring till oss på 0771-17 90 00 så hjälper vi dig.

Senast uppdaterad