Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

För dig inom företagshälsovården

Arbetsgivare kan få bidrag för att förebygga ohälsa på arbetsplatsen. Det är företagshälsovården som utför de insatser som bidraget gäller, och för detta krävs att ni är godkänd som anordnare.Företagshälsovården kan också ansöka om bidrag för medicinsk service.

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Arbetsgivare kan få arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Det är ett bidrag för att utreda, planera, initiera, genomföra och följa upp arbetsplatsinriktade rehabiliteringsinsatser för en medarbetare.

Syftet med bidraget är att stödja arbetsgivare att förebygga sjukfrånvaro och att underlätta för sjukskrivna att komma tillbaka i arbete. De arbetsplatsinriktade rehabiliteringsinsatserna riktar sig till en enskild medarbetare och gäller psykiska eller fysiska symptom.

Insatserna ska ges av en anordnare som är godkänd av Försäkringskassan, till exempel företagshälsovården eller annan aktör. Som godkänd anordnare kan du vara ett viktigt stöd till arbetsgivare och deras medarbetare.

Bidraget går direkt till arbetsgivaren, som kan få bidrag för halva kostnaden upp till 10 000 kronor per anställd och år, men högst 200 000 kronor per år.

Vilket stöd kan företagshälsovården ge inom ramen för bidraget?

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd ska vara anpassat och riktat till en enskild medarbetare där arbetsgivaren har identifierat nedsatt (eller risk för nedsatt) arbetsförmåga.

Arbetsgivaren kan erbjuda medarbetaren besök hos företagshälsovården eller annan anordnare för att utreda ohälsan och se vilket stöd hen har behov av. Vid psykisk ohälsa kan det handla om anpassning av arbetsuppgifter eller stödsamtal. Vid fysiska besvär kan man få hjälp av ergonom eller arbetsterapeut för att anpassa arbetsplatsen eller arbetsutrustning.

Företagshälsovården kan hjälpa arbetsgivaren med att ta fram en plan för återgång i arbete för en sjukskriven medarbetare.

 
 • Utreda medarbetarens ohälsa.
 • Utreda medarbetarens behov för att kunna vara kvar eller återgå i arbete.
 • Göra en planering för medarbetares återgång i arbete vid sjukskrivning.
 • Stödsamtal för att en medarbetare ska kunna vara kvar eller komma tillbaka i arbete.
 • Anlita en rehabiliteringsledare, rehabiliteringskoordinator eller motsvarande funktion för att utreda, planera, genomföra eller följa upp arbetsplatsinriktade rehabiliteringsåtgärder för en medarbetare.
 • Anpassning av en medarbetares arbetsplats, arbetsuppgifter eller arbetstider.
 • Se över medarbetarens arbetshjälpmedel eller ändrad arbetsteknik.

 
 • Medicinsk eller annan behandling, exempelvis besök hos naprapat eller sjukgymnast.
 • Hälsofrämjande insatser till exempel
  • friskvård
  • rökavvänjningskurs
  • gruppgymnastik
  • viktminskningsprogram
 • Tjänster som till exempel
  • screeningverktyg för att identifiera ohälsa på företag generellt
  • organisationsutveckling
  • grupp- och medarbetarutveckling
  • ledarskapsutbildningar
  • chefscoachning
  • föreläsningar
  • coachande aktiviteter för grupper eller liknande.

 
 1. Redovisa arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd med hjälp av blanketten, eller välj att redovisa det skriftligt på något annat sätt.
 2. Skicka redovisningen till den anställdes arbetsgivare.
 3. Redovisningen av bidraget ska inte skickas in tillsammans med ansökan om bidrag. Arbetsgivaren behöver bara skicka in redovisningen till Försäkringskassan på begäran.

7026 Redovisning av utfört arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd Pdf, 899 kB.

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Bli godkänd anordnare

För att kunna erbjuda arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd till arbetsgivare, och för att kunna ansöka om bidrag för köp av medicinsk service behöver du först bli godkänd anordnare av Försäkringskassan.

 

För att bli godkänd anordnare av Försäkringskassan ska du

 • kunna starta sådana medicinska, rehabiliterande och arbetsanpassande åtgärder som en arbetsgivare ska svara för enligt arbetsmiljölagen och socialförsäkringsbalken
 • ha tillgång till samlad kompetens inom medicin och rehabilitering samt inom tre av områdena arbetsorganisation, beteendevetenskap, ergonomi, hälsovetenskap och teknik
 • vid utförandet av tjänsten ha kunskap om förhållandena på medarbetarens arbetsplats och om arbetsgivarens skyldighet att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet med arbetsmiljölagen
 • kunna informera arbetsgivaren om utförda arbetsplatsinriktade stödinsatser i den omfattning som arbetsgivaren behöver för sin redovisning
 • på begäran av Försäkringskassan kunna lämna sådana uppgifter som myndigheten behöver för kontroll av utbetalat bidrag.

Det kompetenskrav som anges (i andra punkten) är mer utförligt beskrivna i Försäkringskassans författningssamling (2014:1). Den person som utför en insats ska ha någon av dessa kompetenser. Om ni inte har alla kompetenser anställda, ska kompetensen som anlitas vara kontrakterad genom avtal.

Försäkringskassans författningssamling 2014:1 Pdf, 98 kB, öppnas i nytt fönster.

 

1. Skicka in din ansökan

Fyll i blankett 7027 Ansök om att bli godkänd anordnare av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd.

7027 Ansök om att bli godkänd anordnare av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd Pdf, 733 kB.

Bifoga handlingar som styrker att du har tillgång till kompetenserna, exempelvis

 • legitimation
 • kursintyg
 • anställningsavtal
 • avtal på kontrakterad kompetens.

Ansökan skickar du till Försäkringskassan:

Försäkringskassan
Box 83
374 22 Karlshamn

2. Du får ett beslut

Du får ett skriftligt beslut om du godkänns som anordnare eller inte. Om du blir godkänd kommer du automatiskt med i vårt register över godkända anordnare.

3. Meddela förändringar

Om det sker förändringar i organisation eller kompetenser som kan påverka ert godkännande behöver ni meddela Försäkringskassan snarast.

Bidrag för köp av medicinsk service

Som godkänd anordnare kan du få ersättning för kostnader för medicinsk service som du behöver köpa in. Medicinsk service är undersökningar och analyser inom laboratoriemedicin, radiologi samt klinisk fysiologi som ingår i bedömningen av en anställds arbetsförmåga när den är oklar i förhållande till arbetsuppgifterna.

Kostnader för medicinsk service i samband med allmänna hälsokontroller, lagstadgade kontroller, kontroller inför en anställning eller till exempel slumpvis utförda kontroller ingår inte.

Bidraget är högst 100 kronor per ansluten anställd under ett kalenderår.

Ansökningar kan skickas in löpande under året, men bidraget betalas ut i efterskott första kvartalet året efter.

För varje år avsätter regeringen ett visst belopp för bidrag för köp av medicinsk service och bidraget kan endast betalas ut så länge det finns pengar kvar för året. Det kan därför vara bra att skicka in ansökningar löpande under året och inte vänta tills sista ansökningsdag den 1 februari.

 

1. Skicka in din ansökan

Ansök om bidrag för medicinsk service genom att fylla i blankett:

7012 Ansökan om bidrag för medicinsk service Pdf, 1 MB.

I ansökan ska du ange antalet anslutna anställda den 1 januari respektive den 1 juli under kalenderåret. Uppge också den totala kostnaden för medicinsk service som anordnaren har haft för perioden.

Ansökan skickar du till Försäkringskassan:

Försäkringskassan
Box 83
374 22 Karlshamn

2. Bifoga en specifikation

Bifoga en specifikation över kostnaderna. Det kan till exempel vara en lista över samlingsfakturor från leverantörerna av medicinsk service. Listan ska innehålla uppgifter om leverantörer och kostnader. Den behöver inte innehålla uppgifter om personnummer eller undersökningar, men anordnaren ska på begäran kunna lämna sådana uppgifter till Försäkringskassan.

3. Skicka in ansökan senast den 1 februari

Du väljer själv hur ofta du vill ansöka om bidrag, till exempel månadsvis. Men den sista ansökan för ett kalenderår måste ha kommit in till oss senast den 1 februari påföljande år.

Ansökningar kan skickas in löpande under året. När du ansöker om bidrag kommer du att få ett förhandsbesked om utbetalning. Bidraget betalas ut under första kvartalet efterkommande år. Men bidrag kan bara betalas ut så länge det finns pengar kvar vilket innebär att det kan ta slut innan sista ansökningsdag.

Frågor och svar

 • Om ansökan är komplett tar det högst 30 dagar.

 • Nej. Det kan vara en företagshälsovård eller annan anordnare med likvärdig kompetens som uppfyller kriterierna.

 • Ja. Har du frågor om det arbetsplatsinriktade rehabiliteringsstödet, medicinsk service eller att bli godkänd anordnare, mejla till: arbetsplatsinriktatrehabiliteringsstod@forsakringskassan.se eller ring till oss på 0771‑17 90 00 så hjälper vi dig.

Senast uppdaterad