Vård av närstående

Närståendepenning

 

En anställd som avstår från arbete för att vårda en närstående person som är svårt sjuk kan få ersättning från Försäkringskassan i form av närståendepenning.

Den anställda kan även få närståendepenning om den sjuke vårdas på sjukvårdsinrättning. Under den tid närståendepenning betalas ut har den anställda rätt till ledighet från arbetet.
 

Vem är närstående?

 

Till närstående räknas anhöriga men även andra som den anställda har nära relationer med, till exempel vänner eller grannar. Med svårt sjuk menas sådana sjukdomstillstånd som innebär ett påtagligt hot mot den sjukes liv.

Båda måste vara försäkrade i Sverige och vården ska ges i Sverige eller i annat EU-land.

Hur länge?

 

Närståendepenning kan högst betalas i 100 dagar sammanlagt för varje person som vårdas.

Vid vård av en person som blivit smittad vid användning av blodprodukter inom den svenska hälso- och sjukvården eller i vissa fall om personen smittats av sin maka/make eller sambo, kan närståendepenning betalas ut för högst 240 dagar.